ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Колектори за домашни водоводни системи

Дистрибутивните колектори се користат за контрола и дистрибуција на медиумот во циклусите на водата во домаќинството. Тие се испорачуваат веќе склопени во пластична кутија за проверка за да се олесни позиционирањето и инсталирањето.