Оградување од одговорност

 • Ограничена одговорност
  И покрај нашата заложба да ја одржуваме точна содржината на страницата, дадените информации може да содржат технички или печатни грешки. Бидејќи сите информации на оваа страница се предмет на периодична измена/ажурирање, тие се дадени без никаква гаранција, без разлика дали е имплицитна или експлицитна, од кој било тип. Во никој случај Caleffi SpA не може да одговара за директна, индиректна, случајна, посебна или последователна штета или за штета од која било природа, вклучително, на пример, штета поради загуба на употреба, податоци или профит што произлегуваат од, или се на кој било начин поврзани со користењето или извршувањето на страницата или сите услуги што ги содржи, доцнењето или неможноста во користењето на страницата или поврзаните услуги, обезбедувањето или не-обезбедувањето на услугите или информациите, софтверот, услугата и сродните слики коишто се добиени преку страницата.
   
 • Известување за софтверот достапен на оваа страница
  Софтверот достапен за преземање од страна на вашиот компјутер или за употреба преку Интернет му припаѓа на Caleffi, освен ако не е поинаку наведено. Секоја друга употреба освен лична употреба мора однапред да биде овластена во писмена форма од Caleffi SpA. Caleffi SpA ја отфрла целата одговорност за исправноста на резултатите добиени со програмите или алгоритмите што ги користат програмите или одговорноста што произлегува од неправилната употреба на софтверот.
   
 • Применлив закон и надлежност
  Овие услови ќе бидат регулирани и толкувани од италијанскиот правен систем. За секој спор што произлегува од овие услови или се однесува на нив, Судот на Новара во Италија има единствена надлежност.