ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Електронски вентили за мешање

Електронскиот вентил за мешање се користи во централизирани системи кои произведуваат и дистрибуираат топла вода за употреба во домаќинството. Оваа конкретна серија на електронски вентили за мешање е опремена со специфичен регулатор кој контролира сет на програми за термичка дезинфекција за циклусот за борба против бактеријата легионела.

MISSING