ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Вентили за намалување на притисокот

Вентилите за намалување на притисокот се уреди кои, кога се монтираат на приватен водоводен систем, го намалуваат и стабилизираат влезниот притисок од водоводната мрежа. Овој влезен притисок, генерално, е премногу висок и променлив за системите во домаќинството да работат правилно.