Приватност

ВОВЕД

Согласно чл. 13 од Регулативата (ЕУ) 2016/679 (во натамошниот текст „Регулатива“), овие информации ги опишуваат методите на обработка на личните податоци на корисниците кои ја користат веб-страницата www.caleffi.com).
Оваа информација не се однесува на други сајтови, страници или онлајн услуги достапни преку хипертекст врски што може да бидат објавени на сајтовите, но се однесуваат на ресурсите надвор од доменот.
Обработката на личните податоци се заснова врз принципите на законитост, исправност и транспарентност, ограничување и складирање, намалување на податоците, точност, интегритет и одговорност за заштита на приватноста и правата на субјектот на податоците.

КОНТРОЛОРОТ НА ПОДАТОЦИ

Контролорот на податоци е Caleffi S.p.A со седиште на Strada Regionale 229 бр. 25, 28010, Fontaneto d'Agogna (NO)( Фонтането д'Агоња (НО).

ЦЕЛ, ПРАВНА ОСНОВА И КАТЕГОРИИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ичните податоци наведени на оваа страница се обработуваат од сопственикот со цел да се олесни контактот со нивната структура врз основа на согласност на заинтересираните страни. Тоа следува по доброволната навигација на страницата и легитимниот интерес на самиот сопственик да управува со веб-страницата на ефикасен и безбеден начин.

Податоци за навигација

Компјутерските системи и софтверските процедури што се користат за управување со оваа веб-страница добиваат, при нивното нормално функционирање, некои лични податоци чиј пренос се однесува на употребата на протоколите за интернет комуникација. Овие информации не се собираат за да се поврзат со идентификувани заинтересирани странки, туку по својата природа би можеле, преку обработка и поврзување со податоци што ги чуваат трети страни, да овозможат идентификација на корисниците. Оваа категорија на податоци вклучува IP адреси или имиња на домени на компјутерите што ги користат корисниците кои се поврзуваат на страницата, URI (Uniform Resource Identifier) ​​адреси на бараните ресурси, времето на барањето, методот што се користи за поднесување на барањето на серверот, големината на датотеката добиена како одговор, нумеричкиот код што го покажува статусот на одговорот даден од серверот (успешен, грешка, итн.) и други параметри кои се однесуваат на оперативниот систем и ИТ околината на корисникот.
Овие податоци се користат со единствена цел да се добијат анонимни статистички информации за користењето на страницата и за да се провери нејзиното правилно функционирање и истите се бришат веднаш по обработката. Податоците може да се користат за да се утврди одговорноста во случај на хипотетички компјутерски криминал против страницата: освен оваа можност, податоците на веб-контактите моментално не остануваат подолго од времето потребно за постигнување на горенаведените цели.

Податоци добиени од корисникот доброволно

Изборното, експлицитно и доброволно испраќање имејл на адресите наведени на оваа страница повлекува последователно добивање на имејлот на испраќачот, неопходен за одговор на барањата, како и сите други лични податоци вклучени во пораката.
Посебните информации ќе бидат пријавени или прикажани на страниците на страницата поставени за одредени услуги на барање.
Освен она што е наведено за податоците за навигација, корисникот може слободно да поддаде лични податоци коишто се содржат во формуларите на страницата или на друг начин назначен за испраќање информативен материјал или друга комуникација. Во некои модули, може да се означат информациите чиешто добивање е суштинско за да се обезбеди бараната услуга, како и информации чијашто компилација е изборна.
Ако не се обезбедат суштинските информации, ќе биде невозможно да се добие она што се бара.

КОЛАЧИЊА
За информации за употребата на колачиња на оваа страница, видете ја Политиката за колачиња.

ПРИМАЧИ, СПОДЕЛУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ТРАНСФЕР ДО ТРЕТИ ЗЕМЈИ
Операциите за обработка се спроведуваат со формулари и методи како што се гаранција за логичка, физичка безбедност и доверливост на вашите лични податоци, од внатрешниот персонал на Caleffi S.p.A (контролорот на податоци), исто така преку употреба на ИТ алатки и платформи достапни од кој било процесор на податоци.

ПРАВАТА НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНКИ
Согласно чл. 13, став 2, дел б), в), г) од ЕУ Рег. 2016/679 година, субјектите на кои се однесуваат личните податоци имаат право во секое време да добијат потврда за постоењето, или слично, на тие податоци и да ја знаат нивната содржина и потекло, да ја потврдат нивната точност или да побараат нивна интеграција, ажурирање или корекција ( член 15, 16).
Согласно чл. 17, 18 и 19 од гореспоменатата Регулатива, лицето има право да бара укинување, ограничување на ваквиот третман, како и да се спротивстави во секој случај, од легитимни причини, на таквиот третман.
За повеќе информации или за остварување на правата што произлегуваат од ГДПР, контактирајте го Тимот за Приватност на Caleffi на имејл: privacy@caleffi.com

ПРАВО НА ЖАЛБА
Interested parties who believe that the processing of personal data referring to them, carried out through this site, is in violation of the provisions of the Regulation have the right to lodge a complaint with the Italian Authority, the Заинтересираните странки кои веруваат дека обработката на личните податоци што се однесуваат на нив, којашто се врши преку оваа страница е во спротивност со одредбите на Регулативата имаат право да поднесат жалба до Италијанската управа, (Garante) пропишано со чл. 77 од Регулативата, или да преземат соодветни судски постапки (член 79 од Регулативата).

 

ВОВЕД

Согласно чл. 13 од Регулативата ЕУ 2016/679 (ГДПР) нашата компанија е постојано посветена на обработка на личните податоци во согласност со принципите на законитост, правичност, транспарентност, ограничување на целта и чувањето, намалување на податоците, точност, интегритет и доверливост.

КОНТРОЛОРОТ НА ПОДАТОЦИ

Контролорот на податоци е Caleffi S.p.A со седиште на Strada Regionale 229 бр. 25, 28010, Fontaneto d'Agogna (NO)( Фонтането д'Агоња (НО).

ЦЕЛ, ПРАВНА ОСНОВА И КАТЕГОРИИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Податоците се обработуваат заради испраќање информации, комуникации и материјали од комерцијална, техничка или промотивна природа, кои се во врска со нашите производи, апликации и услуги, вклучително и билтени, испратени со користење на автоматизирана (имејл , СМС порака итн.) или други инструменти (пошта со писмо на хартија).

Правната основа за обработка на лични податоци за овие цели е согласност за обработка.

Контролорот на податоци обработува Лични податоци кои може да се состојат од идентификација, како што се име и презиме, име на компанија, поштенска адреса, имејл, домашен и/или мобилен телефонски број, матичен број, самопрогласена професионална или деловна категорија.

СПОДЕЛУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ТРЕТИ ЗЕМЈИ

Личните податоци може да се споделат за целите наведени во делот 3 погоре, со лица овластени од нас, со цел обработка на Личните податоци, за активности строго поврзани со испраќање комерцијални информации, билтени итн.

ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Нашата компанија ќе продолжи да ги обработува личните податоци доставени додека не се повлече согласноста; може да го искористите правото да ја повлечете согласноста следејќи ги упатствата или пишувајќи на адресата дадена подолу.

ПРАВА НА СУБЈЕКТИТЕ НА ПОДАТОЦИ

Согласно чл. 13(2) дел б), в), г) од Рег. ЕУ 2016/679, можете да го контактирате  Контролорот на податоци за да ги потврдите следните права за обработка на лични податоци:

 • право на пристап (чл. 15);
 • право на исправка (чл. 16);
 • право на бришење (чл. 17);
 • право на ограничување (чл. 18);
 • право на преносливост на податоци (чл. 20);
 • право на приговор (чл. 21);
 • право на поднесување жалба до надзорен орган (чл. 77);
 • право на повлекување на согласноста, во случаите предвидени во чл. 6(1) дел а) или член 9(2) дел. а)

За информации или за остварување на правата дадени од ГДПР, контактирајте го тимот за приватност на Caleffi на следниов имејл: privacy@caleffi.com

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA Article 13 EU Regulation 2016/679

Согласно чл. 13 од Регулативата на ЕУ 2016/679, ви се доставени следните информации за обработката на вашите податоци што ќе следува по пополнувањето на овој формулар и испраќањето на барањето.
Контролорот на податоци е Caleffi S.p.A со адреса на Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO)., кој може да се контактира преку имејл: info@caleffi.com.
Податоците што ги внесовте во формуларот ќе се користат, со вашата согласност за обработка на личните податоци, за следните цели:

 • да ви обезбедиме информации за нашите производи или да одговорите на прашања;
 • да ви испраќаме брошури;
 • да ви испраќаме технички досиеја;
 • по избор, да ви испраќаме билтени.

За посочените цели ќе просудиме според вашиот избор на согласност, на начин прикажан на страницата за собирање податоци.
Потсетуваме дека бараните податоци се задолжителни, бидејќи се неопходни за обезбедување на бараните услуги или одговор на поднесените барања, па затоа во отсуство барањето не може да се обработи.
За податоците што ги давате, ќе бидат известени операторите на Контролорот на податоци вклучени во извршувањето на бараните услуги или во техничкото управување со веб-страницата (само во случаи кога тоа е неопходно) и на сите други трети страни вклучени во извршувањето на истите активности, како и обработувачите на податоци.
Податоците ќе се чуваат додека не се исполнат бараните услуги или до вашето барање за откажување, а во случај на организациски потреби или регулаторни обврски, тие може да се чуваат во посебни архиви само додека е строго неопходно за споменатите цели.
Ве потсетуваме на можноста да го искористите правото да барате од Контролорот на податоци да пристапи до личните податоци, да ги коригира или брише, да ја ограничи обработката што ве засега и да се спротивставите на таквата обработка, покрај правото на преносливост на податоците (член 15 и понатаму Регулатива на ЕУ 2016/679); можете да ги остварите овие права доколку не контактирате на имејл: privacy@caleffi.com.
Можете да ја отповикате вашата согласност во секое време со контактирање на Контролорот на податоци на имејл: privacy@caleffi.com.
Ве потсетуваме и на можноста за контактирање на италијанската управа за заштита на приватноста (Garante) со цел да поднесете жалба (www.garanteprivacy.it).
Дополнителни информации за контролорот на податоци и начините на обработка по сурфањето на оваа веб-страница се достапни на страницата Политика за приватност на веб-страницата.ut the data controller and processing ways following surfing on this website are available on the Privacy Policy page of the website.

За регистрацијата за онлајн проекти за техничка обука потребни се лични податоци коишто се наведени во формуларот за регистрација. Овие лични податоци ги обработува Контролорот на податоци Caleffi S.p.A, со адресна на Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO), а токму од нивниот внатрешен персонал исклучиво за техничка организација на онлајн обука и не се доставуваат до трети страни. Обработката се одвива по согласност на заинтересираната странка која се прави преку доброволно составување на образецот. Податоците се чуваат за времетраење на потребите за управување, кои вклучуваат и зачувување на документацијата која се однесува на извршените активности. Сите предлози за дополнителни услуги ќе бидат формулирани со посебна комуникации по имејл, врз основа на каква било согласност изразена од заинтересираните странки. Активноста за онлајн обука се спроведува со помош на платформата „GotoWebinar“ на LogMeIn Inc., која делува како независен контролор на податоци. Видете го линкот "https://www.logmeininc.com/it/legal" за информации за обработката на личните податоци од страна на LogMeIn.

ВОВЕД

Согласно чл. 13 од Регулативата ЕУ 2016/679 (ГДПР), вашите лични податоци ќе се обработуваат врз основа на принципите на законитост, правичност, транспарентност, ограничување на целта и складирањето, намалување на податоците, точност, интегритет и одговорност, заштита на доверливоста и правата на субјектите на податоци.

КОНТРОЛОР

Контролорот на лични податоци е Caleffi S.p.A.

ЦЕЛ, ПРАВНА ОСНОВА И КАТЕГОРИИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Вашите лични податоци се обработуваат за внесување во архивата на клиентите и добавувачите за управување со преддоговори (понуди и квоти) и договори (продажба/купување на производи и услуги), како и за внатрешни оперативни и менаџерски работи потреби, за сметководствени, даночни, граѓанско право и слични барања.

Вашите податоци ќе бидат обработени од специјално назначен персонал, користејќи хартиени или електронски методи.

Вашите податоци мора да бидат обезбедени за да се исполнат обврските што произлегуваат од договорот.

Ако не ги дадете вашите податоци, можеби нема да можеме да го извршиме целиот, или дел од договорот како и да продолжиме со нашите односи.

СПОДЕЛУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ТРЕТИ ЗЕМЈИ

Обработувачите на податоци на кои може да им бидат откриени вашите (лични, сметководствени и даночни) податоци се: вработени кои работат во административните и комерцијалните одделенија на нашата компанија, надворешни субјекти кои можат да вршат даночни, сметководствени или ИТ услуги во име на нашата компанија, како и транспортери, кредитни институти за управување со плаќања и наплати, други субјекти кои имаат право на пристап до вашите податоци во согласност со посебните законски одредби или прописи и кои било други теми предвидени со закон.

Вашите податоци нема да бидат откриени на други трети страни или да се обработуваат надвор од ЕУ.

ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Собраните податоци ќе бидат соодветно складирани за максимален период од 10 години или друг променлив рок во согласност со критериумите за балансирање на легитимните корпоративни интереси (поврзани со даночни проверки, секоја посебна комерцијална кореспонденција или специфични спорови, вклучувајќи спорови, неисполнување на обврските плаќања, правни аспекти, периодични набавки, статистички, продуктивни или квалитетни цели).

ПРАВА НА ПРЕДМЕТИ НА ПОДАТОЦИ

Согласно чл. 13(2) дел б), в), г) од Рег. ЕУ 2016/679, можете да го  контактирате Контролорот во врска со кое било од следниве права во врска со обработката на личните податоци:

 • право на пристап (чл. 15);
 • право на исправка (чл. 16);
 • право на бришење (чл. 17);
 • право на ограничување (чл. 18);
 • право на преносливост на податоци (чл. 20);
 • право на приговор (чл. 21);
 • право на поднесување жалба до надзорен орган (чл. 77);
 • право на повлекување на согласноста, во случаите предвидени во чл. 6(1) дел а) или уметност. 9(2) дел а)

За информации или за да ги искористите правата дадени според ГДПР, ве молиме контактирајте го тимот за приватност на Caleffi користејќи ја следниов имејл: privacy@caleffi.com

Користење на овој имејл

Секоја информација вака пренесена се однесува само на лицето или компанијата наведено во адресата и се смета дека е доверливо. Строго е забрането пренесување, објавување, препраќање или на друг начин користење на наведените информации на кој било друг освен на примачот. Ако сте ја примиле оваа порака по грешка, таа е наменета само за испраќање и примање пораки кои се однесуваат на деловни прашања и секоја друга употреба за лични цели е забранета и неовластена. Затоа, за секој испратен и примен имејл ќе се постапува како со обична деловни порака и ќе подлежи на сопствените правила на компанијата, а со тоа може да биде прочитан и од други луѓе освен корисникот именуван во имејлот.

Информативно известување за обработка на податоци на клиенти и добавувачи

Нашата компанија, обработувач на податоци, ве известува дека вашите лични податоци (како што се име, презиме, имејл, телефонски број или број на мобилен телефон итн.) ќе ги користат само овластени лица од неговата организација за вршење на деловни активности. Затоа, нашата компанија ќе ги користи таквите податоци само за тие цели се додека тоа ќе биде неопходно од деловни причини или додека не се утврди со важечките закони.