ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Уреди за балансирање и контрола

Уредите за балансирање се користат за правилна распределба на топлинската средина во системот, избегнувајќи ги зоните што не се испорачуваат и оптимизирајќи ја севкупната ефикасност на системот.

Balancing and control devices