ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Директен топломер

Мерачот за директна топлина е погоден за мерење на потрошувачката на топлина во станбени згради и може да ја мери енергијата што се користи и во режимите на греење и ладење.