ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Водомер за домашни водоводни системи

Мерачите се дизајнирани за локално и/или далечинско отчитување, со излез на пулсот со контакт од типот на трска со тежина на пулсот дефинирана врз основа на типот на волуменот и дијаметарот.