ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Диференцијални уреди за контрола на притисокот

Вентилот за регулирање на диференцијалниот притисок ја одржува константна, на поставената вредност, разликата во притисокот што постои помеѓу две точки на хидрауличното коло. Диференцијалниот бај-пас вентил обезбедува рециркулација на протокот пропорционална на бројот на затворени вентили, ограничувајќи ја максималната вредност на диференцијалниот притисок генериран од пумпата.