ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Термоелектрични активатори

Термоелектричниот актуатор, заедно со зонските вентили и дистрибутивните колектори за системи со панели со зрачење и радијатори, овозможува автоматско исклучување на медиумот под контрола на собен термостат или друг електричен прекинувач.