ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Уреди за динамичко балансирање и контрола

Динамичните вентили за балансирање ја одржуваат брзината на проток на топлинската средина на константно ниво, дури и кога условите за диференцијален притисок варираат во хидрауличното коло каде што се инсталирани. Тие се користат за автоматско балансирање на хидрауличното коло за да се обезбеди дизајнирана брзина на проток до секој терминал.