ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Деаератори за ѕидни котелски системи

Деаераторот под котелот го одвојува и го отстранува воздухот што циркулира во затворените циклуси на ѕидните котелски системи.