ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Зонски/вентили за пренасочување

Моторизираните вентили овозможуваат и исклучување и автоматско пренасочување на термостатскиот медиум во системите за греење и ладење или дистрибуција на вода.