ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Филтри

Филтрацијата е физичко-механички процес во кој течноста што се движи се одвојува од цврстите честички дисперзирани во неа поради фактот што тие се заробени од порозна цедалка за филтрирање низ која поминува течноста. Цедалката ги задржува сите честички поголеми од дијаметарот на мрежата на филтерот при првиот премин.

Филтри со навој за домашни системи за топла вода/греење