ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Регулирачки глобус вентили

Регулационите вентили може да се користат во затворените циклуси на системите за греење и ладење, за контрола на брзината на проток (двонасочни вентили) и за контрола на температурата со мешање на примарното коло со медиумот за враќање на системот (тринасочни вентили) со цел да се да се добие посакуваната температура на проток до корисникот.