ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Регулирачки вентили за мешање

Вентилите за мешање го регулираат системот за централно греење со мешање на излезната вода од котелот со повратната вода од системот за да се добие посакуваната температура на проток на местото на употреба.