ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Дистрибутивни колектори со вентили за исклучување и претходна регулација

Дистрибутивниот колектор се користи за контрола и дистрибуција на топлински медиум во системите за греење. Нуди прецизност во контролирањето на протокот до поединечните циклуси, исклучување на овие циклуси и минимална големина.

Додатоци за дистрибутивни колектори со вентили за исклучување и претходна регулација