ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Експанзиони садови

Садовите за проширување се уреди дизајнирани да го приспособат зголемувањето на волуменот на водата поради зголемувањето на нејзината температура, како во системите за греење, така и во системите за производство на топла вода за домаќинствата. Се користат и како хидро-пневматски бунари во домашните системи за дистрибуција на вода.