ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Контролни вентили

Контролниот вентил против загадување е заштитна водоводна направа способна да го спречи враќањето на загадената вода во главната водоводна мрежа. Ова може да се случи поради промени во притисокот во дистрибутивната мрежа што предизвикуваат водата да тече наназад. Контролниот вентил, кој е поставен помеѓу главната водоводна мрежа и корисничкиот систем во системите за дистрибуција на вода, спречува каков било контакт помеѓу водата во двата системи, бидејќи автоматски се затвора секогаш кога ќе се појават услови за повратен проток.