ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Безбедносни вентили за системи за биомаса

Овие сигурносни вентили за ослободување обезбедуваат празнење на прекумерен капацитет за загревање ако температурата на медиумот ја надминува поставената точка и се неопходни во системите за биомаса.