ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Дистрибутивни колектори за панелни системи со зрачење

Дистрибутивниот колектор за системите со панели со зрачење се користи за оптимална дистрибуција на топлинскиот медиум во циклусите на системот за подно греење, за да се подобри контролата на емисиите на топлина на панелите.