ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Двојни дистрибутивни колектори

Двојните колектори обично се користат за дистрибуција на топлинскиот медиум во системите за греење и ладење.