ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Третман со вода

Хемискиот третман на „техничката“ вода се смета за внатрешен третман и бара додавање на специфични производи способни да вршат различни функции: чистење, заштита и одржување на ефикасноста на системот.