ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Термостатски вентили за мешање

Термостатскиот вентил за мешање се користи во системи кои произведуваат топла вода за домаќинството. Неговата функција е да ја одржува температурата на измешаната вода што се доставува до корисникот константна на поставената вредност и покрај варијациите во условите за снабдување со топла и ладна вода на влезот.