ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Уреди за одвојување на воздухот и нечистотијата

Раздвојувањето на нечистотиите и воздухот во системите за греење и ладење спречува проблеми како што се: таложење и закоравување, губење на ефикасноста на размена на топлина, високи нивоа на бучава, кршење на апаратите и блокирање на линиите.

Air and dirt separation devices