Privatësia

HYRJE

Sipas nenit 13 të Rregullores (BE) 2016/679 (në vijim referuar si "Rregullorja"), ky informacion përshkruan metodat e përpunimit të të dhënave personale të përdoruesve që konsultojnë faqen e internetit www.caleffi.com.).
Ky informacion nuk ka të bëjë me faqe të tjera, ose shërbime online të aksesueshme nëpërmjet linqeve të hipertekstit që mund të publikohen në faqe, por duke iu referuar burimeve jashtë domenit.
Përpunimi i të dhënave personale do të bazohet në parimet e ligjshmërisë, korrektësisë dhe transparencës, kufizimit dhe ruajtjes së qëllimit, minimizimit të të dhënave, saktësisë, integritetit dhe llogaridhënies, për të mbrojtur privatësinë dhe të drejtat e subjektit të të dhënave.

KONTROLLUESI I TË DHËNAVE

Kontrolluesi i të dhënave është Caleffi S.p.A. me bazë në Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO).

QËLLIMI, BAZA LIGJORE DHE KATEGORIZIMI I TË DHËNAVE PERSONALE

Të dhënat personale të shfaqura në këtë faqe përpunohen nga pronari për të lehtësuar kontaktin me strukturën e tij në bazë të pëlqimit të palëve të interesuara që shfaqet pas lundrimit vullnetar në faqe dhe interesit legjitim të vetë pronarit për të menaxhuar faqen në një mënyrë efikase dhe të sigurt.

Të dhënat e navigimit

Sistemet kompjuterike dhe procedurat softuerike që janë për të përdorur këtë faqe interneti marrin, gjatë funksionimit të tyre normal, disa të dhëna personale, transmetimi i të cilave nënkuptohet në përdorimin e protokolleve të komunikimit në internet. Ky informacion nuk është mbledhur që të shoqërohet me palët e interesuara të identifikuara, por të cilat nga vetë natyra e tyre mund të lejojnë identifikimin e përdoruesve, nëpërmjet përpunimit dhe lidhjes me të dhënat e mbajtura nga palët e treta. Ky kategorizim të dhënash përfshin adresat IP ose emrat e domenit të kompjuterëve të përdorur nga përdoruesit që lidhen me faqen, adresat e burimeve të kërkuara URI (Identifikuesi Uniform i Burimit), kohën e kërkesës, mënyrën e përdorur për të paraqitur kërkesën në server, madhësinë e skedarit të marrë si përgjigje, kodin numerik që tregon statusin e përgjigjes së dhënë nga serveri (i suksesshëm, i gabuar, etj.) dhe parametra të tjerë që lidhen me sistemin operativ dhe mjedisin IT të përdoruesit.
Këto të dhëna përdoren për qëllimin e vetëm të marrjes së informacionit statistikor anonim mbi përdorimin e faqes dhe për të kontrolluar funksionimin e saktë të tij dhe fshihen menjëherë pas përpunimit. Të dhënat mund të përdoren për të konstatuar përgjegjësinë në rast të krimeve hipotetike kompjuterike kundër faqes, dhe përveç kësaj mundësie, të dhënat e kontakteve në ueb nuk vazhdojnë aktualisht më shumë se koha e nevojshme për të arritur qëllimet e lartpërmendura.

Të dhëna të ofruara vullnetarisht nga përdoruesi

Dërgimi fakultativ, i qartë dhe vullnetar i e-maileve në adresat e treguara në këtë faqe përfshin marrjen e mëvonshme të adresës së dërguesit, të nevojshme për t'iu përgjigjur kërkesave, si dhe çdo të dhënë tjetër personale të përfshirë në mesazh.
Informacioni specifik do të raportohet ose shfaqet në brendësi të faqeve i konfiguruar për shërbime të veçanta sipas kërkesës.
Përveç asaj që specifikohet për të dhënat e navigimit, përdoruesi është i lirë të japë të dhëna personale që ndodhen në formularët e faqe ose tregohen ndryshe për dërgimin e materialit informativ ose komunikime të tjera. Në disa module, mund të theksohet informacioni, furnizimi i të cilit është thelbësor për të ofruar shërbimin e kërkuar dhe kompilimi i të cilit është fakultativ.
Dështimi i dhënies së informacionit thelbësor do ta bëjë të pamundur marrjen e asaj që kërkohet.

COOKIES
Për informacion mbi përdorimin e cookies në këtë faqe, shihni Politikën e Cookies.

MARRËSIT, NDARJA E TË DHËNAVE DHE TRANSFERIMI NË VENDET E TRETA
Operacionet zbatohen me forma dhe metoda të tilla për të garantuar sigurinë logjike, fizike dhe konfidencialitetin e të dhënave tuaja personale, nga stafi i brendshëm i Caleffi S.p.A. (Kontrolluesi i të Dhënave), gjithashtu nëpërmjet përdorimit të mjeteve dhe platformave të IT-së q[ janë vënë në dispozicion nga çdo Përpunues i të Dhënave.

TË DREJTAT E PALËVE TË INTERESUARA
The processing operations are implemented with forms and methods such as to guarantee the logical, physical security and confidentiality of your personal data, by the internal staff of Caleffi S.p.A. (Data Controller), also through the use of IT tools and platforms placed available from any Data Processors.

RIGHTS OF THE INTERESTED PARTIES
Sipas nenit 13, paragrafi 2, shk. b), c), d) të Rregullores BE 2016/679, subjektet të cilëve u referohen të dhënat personale kanë të drejtë në çdo kohë të marrin konfirmimin për ekzistencën ose jo të këtyre të dhënave dhe të dinë përmbajtjen dhe origjinën e tyre, të verifikojnë saktësinë e tyre ose të kërkojnë integrimin, përditësimin apo korrigjimin e tyre ( nenet 15, 16).
Sipas nenit 17, 18 dhe 19 të Rregullores së lartpërmendur, ka të drejtë të kërkojë anulimin, kufizimin e trajtimit, si dhe të kundërshtojë në çdo rast, për arsye legjitime, trajtimin e tyre.
Për informacion ose për të ushtruar të drejtat e dhëna nga GDPR, kontaktoni Ekipin e Privatësisë së Caleffi në adresën e e-mailit: privacy@caleffi.com

E DREJTA PËR ANKESË
Palët e interesuara që mendojnë se përpunimi i të dhënave personale që u referohet atyre, i kryer nëpërmjet kësaj faqeje, është në kundërshtim me dispozitat e Rregullores, kanë të drejtë të ankohen pranë Autoritetit Italian Garante, siç kërkohet nga neni 77 i Rregullores ose të marrin funksionet përkatëse gjyqësore (neni 79 i Rregullores).

 

HYRJE

Sipas nenit 13 të Rregullores BE 2016/679 (GDPR) shoqëria jonë është e angazhuar vazhdimisht me përpunimin e të dhënave personale në përputhje me parimet e ligjshmërisë, drejtësisë, transparencës, kufizimit dhe ruajtjes së qëllimit, minimizimit të të dhënave, saktësisë, integritetit dhe konfidencialitetit.

KONTROLLUESI I TË DHËNAVE

Kontrolluesi i të dhënave është Caleffi SpA me bazë në Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto; Agogna (NO).

QËLLIMI, BAZA LIGJORE DHE KATEGORIZIMI I TË DHËNAVE PERSONALE

Të dhënat përpunohen me qëllim dërgimin e informacionit, komunikimit dhe materialit të një natyre komerciale, teknike ose promovuese në lidhje me produktet, aplikacionet dhe shërbimet tona, duke përfshirë buletinet informativë, të dërguar duke përdorur instrumente të automatizuara (e-mail, mesazhe me tekst etj.) ose instrumente të tjera (postë e zakonshme).

Baza ligjore për përpunimin e të Dhënave Personale për këto qëllime është miratimi për përpunim.

Kontrolluesi i të Dhënave do të përpunojë të Dhënat Personale të cilat mund të përbëhen nga identifikimi si emri dhe mbiemri, emri i shoqërisë, adresa postare, adresa e e-mailit, numri i telefonit të shtëpisë dhe/ose celulari, një numër ID, kategoria e vetëdeklaruar profesionale ose biznesi.

NDARJA E TË DHËNAVE DHE TRANSFERIMI I TË DHËNAVE PERSONALE NË VENDET E TRETA

Të dhënat personale mund të ndahen për qëllimet e treguara në seksionin 3 më lart, me persona të autorizuar nga ne për të përpunuar të dhënat personale për aktivitetet që lidhen rreptësisht me dërgimin e informacionit tregtar, buletineve informativë, etj.

TË DREJTAT E SUBJEKTEVE TË TË DHËNAVE

Shoqëria jonë do të vazhdojë të përpunojë të Dhënat Personale të ofruara derisa të mos ketë më miratim; ju mund të ushtroni të drejtën për të tërhequr miratimin duke ndjekur udhëzimet ose duke shkruar në adresën e dhënë më poshtë.

TË DREJTAT E SUBJEKTEVE TË TË DHËNAVE

Sipas nenit 13(2) shk. b), c), d) të Rregullores BE 2016/679, ju mund të kontaktoni Kontrolluesin e të Dhënave për të kërkuar të drejtat e mëposhtme të përpunimit të të dhënave personale:

 • e drejta e aksesit (neni 15);
 • e drejta e korrigjimit (neni 16);
 • e drejta e fshirjes (neni 17);
 • e drejta e kufizimit (neni 18);
 • e drejta për transportimin e të dhënave (neni 20);
 • e drejta për të kundërshtuar (neni 21);
 • e drejta për të paraqitur një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës (neni 77);
 • e drejta për të tërhequr miratimin, në rastet e parashikuara në nenin 6(1) shk. a) ose nenin 9(2) shk. a)

Për informacion ose për të ushtruar të drejtat e dhëna nga GDPR, kontaktoni Ekipin e Privatësisë së Caleffi në adresën e mëposhtme të e-mailit: privacy@caleffi.com

INFORMACION MBI PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE Neni 13 Rregullorja e BE-së 2016/679

Sipas nenit 13 të Rregullores së BE-së 2016/679, ju jepet informacioni i mëposhtëm për përpunimin e të dhënave tuaja që do të bëhet pas plotësimit të këtij formulari dhe dërgimit të kërkesës.
Të dhënat që keni futur në formular do të përdoren, pas miratimit tuaj për përpunimin e të dhënave personale, për qëllimet e mëposhtme:
- ofrimin e informacionit rreth produkteve tona ose përgjigjen e pyetjeve
- dërgimin e broshurave;
- dërgimin e skedarëve teknikë;
- dërgimin e buletineve informativë, sipas dëshirës.
Qëllimet e treguara do të ndiqen penalisht me manifestimin tuaj fakultativ të miratimit, duke ndjekur mënyrat e treguara në faqen e mbledhjes së të dhënave.
Ju kujtojmë se të dhënat e kërkuara janë të detyrueshme, sepse janë të nevojshme për të ofruar shërbimet e kërkuara ose për t'iu përgjigjur kërkesave të bëra; prandaj, në mungesë të tyre, kërkesa nuk mund të kryhet.
Të dhënat që jepni do t'i vihen në dijeni operatorëve të Kontrolluesit të të Dhënave të përfshirë në kryerjen e shërbimeve të kërkuara ose në menaxhimin teknik të faqes në internet (vetëm në rastet kur është e nevojshme) dhe çdo pale të tretë të përfshirë në kryerjen e aktiviteteve të njëjta si Përpunuesit e të Dhënave.
Të dhënat do të ruhen derisa të përmbushen shërbimet e kërkuara ose me kërkesën tuaj për anulim dhe, në rast nevojash organizative ose detyrimesh rregullatore, ato mund të ruhen në arkiva specifike vetëm për aq kohë sa është rreptësisht e nevojshme për qëllimet e përmendura.
Ju kujtojmë që keni të drejtën për t'i kërkuar Kontrolluesit të të Dhënave të aksesojë të dhënat personale, t'i korrigjojë ose fshijë ato, të kufizojë përpunimin që ju shqetëson dhe të kundërshtoni një përpunim të tillë, përveç të drejtës për transportimin e të dhënave. (Neni 15 dhe çfarë vijon i Rregullores së BE-së 2016/679); ju mund t'i ushtroni këto të drejta duke kontaktuar adresën e e-mailit privacy@caleffi.com.
Ju mund ta revokoni miratimin tuaj në çdo kohë duke kontaktuar Kontrolluesin e të Dhënave në adresën e e-mailit privacy@caleffi.com.
Ju kujtojmë gjithashtu të drejtën që të kontaktoni Autoritetin Italian të Privatësisë, Garante, për të paraqitur një ankesë (www.garanteprivacy.it).
Informacione të mëtejshme në lidhje me kontrolluesin e të dhënave dhe mënyrat e përpunimit pas lundrimit në këtë faqe interneti janë të disponueshme në faqen e Politikës së Privatësisë së faqes së internetit.

Regjistrimi për projektet e trajnimit teknik online kërkon marrjen e të dhënave personale të kërkuara në formularin e regjistrimit. Këto të dhëna personale përpunohen nga Kontrolluesi i të Dhënave Caleffi S.p.A, me bazë në Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO), dhe pikërisht nga stafi i tij i brendshëm ekskluzivisht për organizimin teknik të trajnimeve online dhe nuk i komunikohen palëve të treta. Përpunimi bëhet me miratimin e të interesuarit, i cili manifestohet nëpërmjet përpilimit vullnetar të formularit. Të dhënat ruhen për kohëzgjatjen e nevojave të menaxhimit, në të cilën përfshihet edhe ruajtja e dokumentacionit në lidhje me aktivitetet e kryera. Çdo propozim për shërbime shtesë do të formulohet me komunikime të veçanta me anë të e-mailit, mbi bazën e çdo miratimi të shprehur nga palët e interesuara. Aktiviteti i trajnimit online kryhet duke përdorur platformën “GotoWebinar” të LogMeIn Inc., e cila vepron si një kontrollues i pavarur i të dhënave. Konsultohuni me linkun "https://www.logmeininc.com/it/legal" për informacion mbi përpunimin e të dhënave personale nga LogMeIn.

HYRJE

Sipas nenit 13 të Rregullores së BE-së 2016/679 (GDPR), të dhënat tuaja personale përpunohen në bazë të parimeve të ligjshmërisë, drejtësisë, transparencës, qëllimit dhe kufizimit të ruajtjes, zvogëlimit të të dhënave, saktësisë, integritetit dhe përgjegjësisë, duke mbrojtur konfidencialitetin dhe të drejtat e subjektit të të dhënave.

KONTROLLUES

Kontrolluesi i të dhënave personale është Caleffi SpA.

QËLLIMI, BAZA LIGJORE DHE KATEGORIZIMI I TË DHËNAVE PERSONALE

Të dhënat tuaja personale përpunohen për t'u futur në arkivat e klientëve dhe furnizuesve për të menaxhuar çështjet parakontraktore (oferta dhe kuotime) dhe kontraktuale (shitje/blerje produktesh dhe shërbimesh), si dhe për nevoja të brendshme funksionale dhe drejtuese, për qëllimet e kontabilitetit, tatimeve, së drejtës civile dhe kërkesa të ngjashme.

Të dhënat tuaja do të përpunohen nga personeli i caktuar posaçërisht, duke përdorur metoda me letër ose në mënyrë elektronike.

Të dhënat tuaja duhet të ofrohen për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga marrëdhëniet kontraktore.

Nëse nuk ofroni të dhënat tuaja, ne mund të mos jemi në gjendje të kryejmë të gjithë ose një pjesë të kontratës ose të vazhdojmë me marrëdhëniet tona.

NDARJA E TË DHËNAVE DHE TRANSFERIMI I TË DHËNAVE PERSONALE NË VENDET E TRET

Përpunuesit e të dhënave të cilëve mund t'u zbulohen të dhënat tuaja (personale, kontabël dhe tatimore) janë: punonjës që punojnë në departamentet administrative dhe tregtare të shoqërisë tonë, subjekte të jashtëm që mund të kryejnë shërbime tatimore, kontabiliteti ose IT në emër të shoqërisë tonë, si dhe transportues, institute krediti për të menaxhuar pagesat dhe arkëtimet, subjekte të tjera që kanë të drejtë aksesi në të dhënat tuaja në zbatim të dispozitave apo rregulloreve ligjore specifike, si dhe çdo subjekt tjetër i parashikuar me ligj.

Të dhënat tuaja nuk do t'u zbulohen palëve të treta ose nuk do të përpunohen jashtë BE-së.

RUAJTJA E TË DHËNAVE PERSONAL

Të dhënat e mbledhura do të ruhen siç duhet për një periudhë maksimale prej 10 vjetësh ose një afat tjetër të ndryshueshëm sipas kritereve të balancimit të interesave legjitime të korporatës (të lidhura me kontrollet tatimore, çdo korrespondencë të veçantë tregtare ose mosmarrëveshje specifike duke përfshirë mosmarrëveshjet, pagesat e mospaguara, aspektet ligjore , blerjet periodike, qëllimet statistikore, produktive ose cilësore).

TË DREJTAT E SUBJEKTEVE TË TË DHËNAVE

Sipas nenit 13(2) shk. b), c), d) të Rregullores së BE-së 2016/679, ju mund të kontaktoni Kontrolluesin në lidhje me ndonjë nga të drejtat e mëposhtme që ka të bëjë me përpunimin e të dhënave personale:

 • e drejta e aksesit (neni 15);
 • e drejta e korrigjimit (neni 16);
 • e drejta e fshirjes (neni 17);
 • e drejta e kufizimit (neni 18);
 • e drejta për transportimin e të dhënave (neni 20);
 • e drejta për të kundërshtuar (neni 21);
 • e drejta për të paraqitur një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës (neni 77);
 • e drejta për të tërhequr miratimin, në rastet e parashikuara në nenin 6(1) shk. a) ose nenin 9(2) shk. a)

Për informacion ose për të ushtruar të drejtat e dhëna nga GDPR, lutemi kontaktoni Ekipin e Privatësisë së Caleffi në adresën e mëposhtme të e-mailit: privacy@caleffi.com

Përdorimi i kësaj kutie postare

Çdo informacion i transmetuar këtu ka të bëjë vetëm me personin ose shoqërinë e përmendur në adresë dhe konsiderohet si konfidencial. Transmetimi, postimi, dërgimi ose përdorimi i informacionit të përmendur për dikë tjetër përveç marrësit është rreptësisht i ndaluar. Nëse e keni marrë gabimisht këtë mesazh, është menduar vetëm për dërgimin dhe marrjen e mesazheve që kanë të bëjnë me çështje biznesi dhe çdo përdorim tjetër për qëllime personale është i ndaluar dhe i paautorizuar. Si rrjedhojë, çdo e-mail i dërguar dhe i marrë do të trajtohet si mesazh i zakonshëm biznesi dhe do t'i nënshtrohet rregullave të vetë shoqërisë, dhe kështu mund të lexohet edhe nga njerëz të ndryshëm nga përdoruesi i përmendur në adresën e kutisë postare.

Njoftim informacioni për përpunimin e të dhënave të klientëve dhe furnizuesve

Shoqëria jonë, përpunuesi i të dhënave, ju informon se të dhënat tuaja personale (si emri, mbiemri, adresa e e-mailit, numri i telefonit ose smartphone-it, etj.) do të përdoren nga persona të autorizuar të organizatës së tij vetëm për të kryer aktivitete biznesi. Si rrjedhojë, shoqëria jonë do t'i përdorë këto të dhëna vetëm për ato qëllime për aq kohë sa do të jetë e nevojshme për arsye biznesi ose derisa të jetë e përcaktuar nga ligjet në fuqi.