Súkromie

ÚVOD

V zmysle čl. 13 Nariadenia (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) tieto informácie popisujú spôsoby spracovania osobných údajov používateľov, ktorí si prezerajú webovú stránku www.caleffi.com.).
Tieto informácie sa netýkajú iných stránok, stránok alebo online služieb dostupných prostredníctvom hypertextových odkazov, ktoré môžu byť zverejnené na stránkach, ale odkazujú na zdroje mimo domény.
Spracovanie osobných údajov založené na zásadách zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, obmedzenia účelu a uchovávania, minimalizácie údajov, presnosti, integrity a zodpovednosti s cieľom chrániť súkromie a práva dotknutej osoby.

SPRÁVCA ÚDAJOV

Správcom údajov je Caleffi S.p.A. so sídlom na Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO).

ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené na tejto stránke spracúva jej vlastník za účelom uľahčenia kontaktu s jeho vlastnou štruktúrou na základe súhlasu zainteresovaných strán, ktorý sa vzniká po dobrovoľnej navigácii na stránke a oprávneného záujmu samotného vlastníka spravovať stránky efektívnym a bezpečným spôsobom.

Navigačné údaje

Počítačové systémy a softvérové ​​postupy používané na prevádzkovanie tejto webovej stránky získavajú počas svojej bežnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých prenos je implicitne spojený s používaním internetových komunikačných protokolov. Tieto informácie sa nezhromažďujú, aby sa spájali s identifikovanými zainteresovanými stranami, ale ktoré svojou povahou môžu prostredníctvom spracovania a spojenia s údajmi uchovávanými tretími stranami umožniť identifikáciu používateľov. Táto kategória údajov zahŕňa adresy IP alebo názvy domén počítačov používaných používateľmi, ktorí sa pripájajú na stránku, adresy URI (Uniform Resource Identifier) ​​požadovaných zdrojov, čas požiadavky, spôsob použitý na odoslanie žiadosti na server, veľkosť súboru získaného v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede poskytnutej serverom (úspešná, chybová atď.) a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a IT prostredia používateľa.
Tieto údaje slúžia výhradne na získanie anonymných štatistických informácií o používaní stránky a na kontrolu jej správneho fungovania a sú ihneď po spracovaní vymazané. Údaje by sa mohli použiť na zistenie zodpovednosti v prípade hypotetických počítačových trestných činov na webovej stránke: okrem tejto možnosti sa online kontaktné informácie v súčasnosti neuchovávajú dlhšie, ako je čas potrebný na dosiahnutie vyššie uvedených účelov.

Údaje poskytnuté používateľom dobrovoľne

Nepovinné, explicitné a dobrovoľné zasielanie e-mailov na adresy uvedené na tejto webovej stránke znamená následné získanie adresy odosielateľa, ktorá je potrebná na zodpovedanie žiadostí, ako aj akýchkoľvek iných osobných údajov uvedených v správe.
Konkrétne informácie budú na požiadanie oznámené alebo zobrazené na stránkach lokality zriadenej pre konkrétne služby.
Okrem toho, čo je uvedené pre navigačné údaje, môže používateľ slobodne poskytnúť osobné údaje obsiahnuté vo formulároch na stránke alebo inak uvedené na zasielanie informačných materiálov alebo iných správ. V niektorých moduloch možno zvýrazniť informácie, ktorých poskytnutie je nevyhnutné na poskytnutie požadovanej služby a informácie, ktoré nie je potrebné zhromažďovať.
Neposkytnutie základných informácií znemožní získať požadované informácie.

COOKIES
Informácie o používaní súborov cookie na tejto stránke nájdete v Zásadách používania súborov cookie.

PRÍJEMCOVIA, ZDIEĽANIE ÚDAJOV A PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN
The processing operations are implemented with forms and methods such as to guarantee the logical, physical security and confidentiality of your personal data, by the internal staff of Caleffi S.p.A. (Data Controller), also through the use of IT tools and platforms placed available from any Data Processors.

RECIPIENTS, DATA SHARING AND TRANSFER TO THIRD COUNTRIES
Spracovateľské operácie sú realizované pomocou foriem a metód, ktoré zaisťujú logickú, fyzickú bezpečnosť a dôvernosť vašich osobných údajov, internými zamestnancami Caleffi SpA (správca údajov), a to aj pomocou informačných nástrojov a platforiem, ktoré sú k dispozícii na akýchkoľvek data procesoroch.

PRÁVA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN
V zmysle čl. 13 ods. 2 písm. b), c), d) nariadenia EÚ. 2016/679 majú dotknuté osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú, právo kedykoľvek získať potvrdenie o existencii alebo neexistencii takýchto údajov a poznať ich obsah a pôvod, overiť si ich správnosť alebo požiadať o ich začlenenie alebo aktualizáciu, prípadne opravu ( články 15, 16).
V zmysle čl. 17, 18 a 19 vyššie uvedeného nariadenia majú jednotlivci právo požiadať o zrušenie, obmedzenie zaobchádzania, ako aj v každom prípade z legitímnych dôvodov namietať proti ich zaobchádzaniu.
Ak chcete získať informácie alebo uplatniť práva udelené GDPR, kontaktujte tím Caleffi pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese: privacy@caleffi.com

PRÁVO NA SŤAŽNOSŤ
Zainteresované strany, ktoré sa domnievajú, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, vykonávané prostredníctvom tejto stránky, je v rozpore s ustanoveniami nariadenia, majú právo podať sťažnosť talianskemu úradu Garante, ako to vyžaduje čl. 77 ods. nariadenia alebo využiť vhodné súdne funkcie (článok 79 nariadenia).

 

ÚVOD

V zmysle čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 (GDPR) sa naša spoločnosť neustále zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zásadami zákonnosti, spravodlivosti, transparentnosti, obmedzenia účelu a uchovávania, minimalizácie zhromažďovania údajov, správnosti, integrity a dôvernosti.

SPRÁVCA ÚDAJOV

Prevádzkovateľom údajov je Caleffi SpA so sídlom na Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO).

ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje sa spracúvajú za účelom zasielania informácií, správ a materiálov obchodného, technického alebo propagačného charakteru týkajúcich sa našich produktov, aplikácií a služieb, vrátane newsletterov, zasielaných pomocou automatizovaných (e-mail, textová správa atď.) alebo iných nástrojov. (papierová pošta).

Právnym základom spracúvania osobných údajov na tieto účely je súhlas so spracúvaním.

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje, ktoré môžu pozostávať z identifikácie, ako je meno a priezvisko, názov spoločnosti, poštová adresa, e-mailová adresa, číslo bydliska a/alebo mobilného telefónu, IČO, samostatne deklarovaná profesia alebo kategória podnikania.

ZDIEĽANIE ÚDAJOV A PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍ

Osobné údaje môžu byť zdieľané na účely uvedené v kapitole 3 s osobami, ktoré sme poverili spracúvaním osobných údajov na činnosti výlučne súvisiace so zasielaním obchodných informácií, newsletterov atď.

 

UKLADANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť bude naďalej spracúvať poskytnuté osobné údaje až do odvolania súhlasu; právo odvolať súhlas môžete uplatniť podľa pokynov alebo napísaním na nižšie uvedenú adresu.

PRÁVA JEDNOTLIVCOV TÝKAJÚCE SA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle čl. 13 ods. 2 písm. b), c), d) vyhl. EU 2016/679, môžete sa obrátiť na prevádzkovateľa so žiadosťou o uplatnenie nasledujúcich práv na spracovanie osobných údajov:

 • právo na prístup (článok 15);
 • právo na opravu (čl. 16);
 • právo na vymazanie (čl. 17);
 • právo na obmedzenie (čl. 18);
 • právo na prenosnosť údajov (článok 20);
 • právo namietať (čl. 21);
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77);
 • právo odvolať súhlas v prípadoch uvedených v čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a)

Ak chcete získať informácie alebo uplatniť práva udelené GDPR, kontaktujte tím Caleffi pre ochranu osobných údajov na tejto e-mailovej adrese: privacy@caleffi.com

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA Article 13 EU Regulation 2016/679

V zmysle čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 Vám poskytujeme nasledovné informácie o spracúvaní Vašich údajov, ktoré bude prebiehať po vyplnení tohto formulára a odoslaní žiadosti.
Prevádzkovateľom údajov je spoločnosť Caleffi S.p.A. so sídlom v Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO)., ktorú možno kontaktovať e-mailom: info@caleffi.com.
Údaje, ktoré ste zadali do formulára, budú po vašom súhlase so spracovaním osobných údajov použité na nasledujúce účely:

 • poskytovanie informácií o našich produktoch alebo poskytovanie odpovedí na otázky;
 • zasielanie brožúr;
 • zasielanie technických súborov;
 • zasielanie newsletterov (voliteľné).


Uvedené účely budú implementované na základe vášho dobrovoľného súhlasu podľa spôsobov uvedených na stránke zhromažďovania údajov.
Pripomíname, že požadované údaje sú povinné, pretože sú nevyhnutné na poskytovanie požadovaných služieb alebo odpovedanie na predložené požiadavky; preto ak nedostaneme súhlas nie je možné žiadosť spracovať.
Údaje, ktoré poskytnete, budú oznámené prevádzkovateľom údajov, ktorí sa podieľajú na poskytovaní požadovaných služieb alebo technickej správe webových stránok (iba v prípadoch, keď je to nevyhnutné) a všetkým ďalším tretím stranám zapojeným do vykonávania rovnakých činností ako spracovatelia údajov.
Údaje budú uchovávané, kým nebudú splnené požadované služby alebo na základe vašej žiadosti o zrušenie, a v prípade organizačných potrieb alebo regulačných povinností môžu byť uložené v špecifických archívoch len dovtedy, kým je to nevyhnutne potrebné na uvedené účely.
Pripomíname vám, že okrem práva na prenosnosť údajov máte právo na uplatnenie práva požiadať správcu údajov o prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracovania, ktoré sa vás týka, a právo namietať proti tomuto spracovaniu. (článok 15 a nasl. Nariadenie EÚ 2016/679); tieto práva môžete uplatniť kontaktovaním e-mailovej adresy privacy@caleffi.com.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním správcu údajov na e-mailovej adrese privacy@caleffi.com.
Tiež vám pripomíname, že so sťažnosťou sa môžete obrátiť na taliansky úrad na ochranu osobných údajov Garante (www.garanteprivacy.it).
Ďalšie informácie o správcovi údajov a spôsoboch spracovania po prezeraní tejto webovej stránky sú k dispozícii na stránke Zásady ochrany osobných údajov tejto webovej stránky.

Registrácia na online projekty technického školenia vyžaduje získanie osobných údajov požadovaných v registračnom formulári. Tieto osobné údaje spracúva prevádzkovateľ údajov Caleffi SpA so sídlom Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO), najmä svojimi internými zamestnancami výhradne na technickú organizáciu online školení a nie sú oznamované tretím stranám. Spracovanie prebieha na základe súhlasu záujemcu, ktorý sa prejaví dobrovoľným zostavením formulára. Údaje sa uchovávajú počas potreby správy, ktorá zahŕňa aj uchovávanie dokumentácie týkajúcej sa vykonávaných činností. Akékoľvek návrhy na doplnkové služby budú formulované so samostatnými oznámeniami e-mailom na základe akéhokoľvek súhlasu vyjadreného zainteresovanými stranami. Online školiaca aktivita sa vykonáva pomocou platformy „GotoWebinar“ spoločnosti LogMeIn Inc., ktorá pôsobí ako nezávislý prevádzkovateľ údajov. Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou LogMeIn nájdete na odkaze “https://www.logmeininc.com/it/legal”.

ÚVOD

V zmysle čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 (GDPR) budú vaše osobné údaje spracúvané na základe zásad zákonnosti, spravodlivosti, transparentnosti, obmedzenia účelu a uchovávania, minimalizácie zhromažďovania údajov, presnosti, integrity a zodpovednosti, ochrany dôvernosti a práv dotknutých osôb.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom osobných údajov je Caleffi SpA.

ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom zaevidovania v archívoch zákazníkov a dodávateľov za účelom spravovania predzmluvných (ponuky a cenové ponuky) a zmluvných záležitostí (predaj/nákup produktov a služieb), ako aj pre interné prevádzkové a manažérske potreby, pre účtovníctvo, dane, občianske právo a iné účely a podobné požiadavky.

Vaše údaje budú spracované špeciálne určenými zamestnancami, a to v papierovej alebo elektronickej podobe.

Vaše údaje musia byť poskytnuté za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov.

Ak neposkytnete svoje údaje, možno nebudeme možné splniť celú zmluvu alebo jej časť alebo pokračovať v našom vzťahu.

 

ZDIEĽANIE ÚDAJOV A PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Spracovateľmi údajov, ktorým môžu byť vaše (osobné, účtovné a daňové) údaje poskytnuté, sú: zamestnanci pracujúci na administratívnom a obchodnom útvare našej spoločnosti, externé subjekty, ktoré môžu v mene našej spoločnosti vykonávať daňové, účtovné alebo informačné služby, ako aj ako dopravcovia, úverové inštitúcie na správu platieb a inkasa, iné subjekty, ktoré majú právo na prístup k vašim údajom podľa osobitných právnych ustanovení alebo predpisov a akékoľvek ďalšie subjekty ustanovené zákonom.

Vaše údaje nebudú poskytnuté iným tretím stranám ani nebudú spracované mimo EÚ.

 

UKLADANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zhromaždené údaje sa riadne uchovávajú maximálne po dobu 10 rokov alebo inú premenlivú dobu podľa kritérií vyváženia oprávnených záujmov spoločnosti (súvisiacich s daňovými kontrolami, akoukoľvek osobitnou obchodnou korešpondenciou alebo špecifickými spormi vrátane sporov, neplatenia, právnych aspektov). pravidelné nákupy, štatistické, výrobné alebo kvalitatívne účely).

 

PRÁVA JEDNOTLIVCOV TÝKAJÚCE SA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle čl. 13 ods. 2 písm. b), c), d) vyhl. EU 2016/679, môžete sa na prevádzkovateľa obrátiť v súvislosti s ktorýmkoľvek z nasledujúcich práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov:

 • právo na prístup (článok 15);
 • právo na opravu (čl. 16);
 • právo na vymazanie (čl. 17);
 • právo na obmedzenie (čl. 18);
 • právo na prenosnosť údajov (článok 20);
 • právo namietať (čl. 21);
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77);
 • právo odvolať súhlas v prípadoch uvedených v čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a)

Ak chcete získať informácie alebo uplatniť práva udelené podľa GDPR, kontaktujte tím Caleffi pre ochranu osobných údajov pomocou nasledujúcej e-mailovej adresy: privacy@caleffi.com

Používanie tejto poštovej schránky

Všetky tu uvedené informácie sa týkajú iba osoby alebo spoločnosti uvedenej na adrese a považujú sa za dôverné. Je prísne zakázané prenášať, posielať, preposielať alebo inak používať uvedené informácie komukoľvek inému ako príjemcovi. Ak ste túto správu dostali omylom, je určená len na odosielanie a prijímanie správ týkajúcich sa obchodných záležitostí a akékoľvek iné použitie na osobné účely je zakázané a neoprávnené. S každým odoslaným a prijatým e-mailom sa preto bude nakladať ako s bežným obchodným oznámením a bude podliehať vlastným pravidlám spoločnosti, a preto si ho môžu prečítať aj iné osoby ako používateľ uvedený v adrese schránky.

Informačné oznámenie pre spracovanie údajov zákazníkov a dodávateľov 

Naša spoločnosť, ktorá je spracovateľ údajov, Vám oznamuje, že Vaše osobné údaje (ako sú meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo či číslo smartfónu a pod.) budú oprávnené osoby z jej organizácie využívať len na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Preto bude naša spoločnosť používať tieto údaje iba na tieto účely, pokiaľ to bude nevyhnutné z obchodných dôvodov alebo kým to neustanovia príslušné zákony.