Odvolanie

 • S ručením obmedzeným
  Napriek nášmu záväzku zachovať obsah stránok presný, poskytnuté informácie môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Vzhľadom k tomu, všetky informácie na týchto stránkach si vyžadujú pravidelnú úpravu/ aktualizáciu, neposkytujeme žiadnu záruku, či už explicitnú, implicitnú alebo iného druhu. V žiadnom prípade nemôže Caleffi S.p.A niesť zodpovednosť za priame, nepriame, náhodné alebo následné škody ani za škody akejkoľvek povahy ako na príklad poškodenie v dôsledku straty dát alebo vyplývajúcich ziskov a v žiadnom prípade v súvislosti s používaním alebo vykonanie týchto stránok alebo akékoľvek služby, ktoré obsahuje, na poskytnutie alebo neposkytnutie služieb, alebo na akékoľvek informácie, softvér, služby a súvisiace s grafikou získanou prostredníctvom týchto stránok.
   
 • ​Oznam o softvéri k dispozícii na tomto webe
  Softvér, ktorý je k dispozícii na stiahnutie do Vášho počítača, alebo pre použitie on-line patrí k Caleffi, pokiaľ nie je uvedené inak. Akékoľvek iné použitie ako na osobnú potrebu, musí byť vopred písomne povolené Caleffi S.p.A. Caleffi S.p.A odmieta akúkoľvek zodpovednosť za správnosť výsledkov získaných z používaných programov alebo algoritmov, ktoré vyplývajú z nesprávneho použitia softvéru.
   
 • Rozhodné právo a jurisdikcia
  Tieto podmienky sa riadia a vykladajú podľa talianskeho práva. Za každý spor vyplývajúci z týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi Súd Novara v Taliansku má výhradnú právomoc.