Disclaimer

 • Ograniczenie odpowiedzialności
  Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zawartość tej Witryny była dokładna, podane informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Ponieważ wszystkie informacje na tej stronie podlegają okresowym zmianom/aktualizacjom, są one udostępniane bez jakiejkolwiek gwarancji (domniemanej lub wyraźnej) jakiegokolwiek rodzaju. W żadnym wypadku Caleffi S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, moralne, przypadkowe, specjalne lub wynikowe, ani za szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, na przykład, za szkody związane z utratą możliwości korzystania, danych wynikające z/ lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z Witryny lub jakichkolwiek usług, które zawiera, z opóźnieniem lub brakiem możliwości korzystania z Witryny lub jej usług, ze świadczeniem lub brakiem świadczenia usług, a także z jakimikolwiek informacjami, oprogramowaniem, usługami i związanymi z nimi grafikami uzyskanymi za pośrednictwem Witryny.

   

 • ​Oprogramowanie dostępne na witrynie
  Oprogramowanie dostępne do pobrania na komputer lub do użytku online jest własnością firmy Caleffi, chyba że zaznaczono inaczej. Każde użycie inne niż do użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Caleffi S.p.A. Caleffi S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność wyników uzyskanych dzięki programom lub algorytmom wykorzystywanym przez same programy, ani odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego użycia oprogramowania. 

   
 • Prawo właściwe i jurysdykcja
  Niniejsze warunki będą regulowane i interpretowane przez prawo włoskie. Dla każdego sporu wynikającego z niniejszych warunków lub z nimi związanego wyłączną jurysdykcję ma sąd w Novarze we Włoszech.