REGULAMIN WYJAZDÓW
SZKOLENIOWYCH CALEFFI POLAND SP. Z O.O. 
KRAKÓW/ WŁOCHY

 

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wyjazdach na szkolenia produktowe firmy Caleffi Poland Sp. z o.o. do Krakowa oraz na wyjazdy zagraniczne do Włoch, które odbywają się odpowiednio:
a) w siedzibie firmy Caleffi Poland Sp. z o.o. ul. Walerego Sławka 5, 30-633 Kraków, tel.: (12) 357 22 29; 
b) we Włoszech  -  zwanych dalej „Wyjazdem”.

II Uczestnik Wyjazdu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.

III 
a) Pomysłodawcą Wyjazdu jest firma Caleffi Poland Sp. z o.o zwana dalej: „Pomysłodawcą”.
b) Osobami reprezentującymi Pomysłodawcę jest Opiekun Wyjazdu (zwany dalej „Opiekunem”). Opiekunem wyjazdu jest zarówno Regionalny Przedstawiciel Handlowy/ Manager Sprzedaży jak i firma, której klienci biorą udział w wyjeździe.
c) Opiekun ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników i zaproszonych gości. Opiekun może odmówić przyjęcia kandydata na Wyjazd, bez podania powodu, w szczególności w przypadku naruszenia XXII

IV Wszelkimi informacjami dotyczącymi Wyjazdu dysponuje “Opiekun”.

Uczestnikami Wyjazdu mogą być Klienci oraz zaproszeni przez Opiekuna/Pomysłodawcę goście, którzy są osobami pełnoletnimi i biorą pełną odpowiedzialność za siebie i swoje czyny. 

VI Uczestnik zgłaszający się na Wyjazd powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy podesłany przez Opiekuna, zawierający: imię, nazwisko, adres e-mail telefon, a w przypadku wyjazdu zagranicznego również: pesel, datę ważności dowodu osobistego, numer seryjny dowodu osobistego bądź paszportu.

VII Pomysłodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wyjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikiem Wyjazdu. 

VIII W przypadku konieczności rezygnacji z Wyjazdu z przyczyn obiektywnych Uczestnik ma obowiązek powiadomić Opiekuna Wyjazdu nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu.

IX W przypadku zdarzeń losowych Pomysłodawca rości sobie prawo do ewentualnego zwrotu kosztów pomniejszonych o koszty stałe. 

Pomyslodawca zastrzega sobie prawo do odwołania i zmian w planie Wyjazdu.

XI Pomysłodawca w ramach wyjazdu zapewnia uczestnikowi: 1. Wyżywienie 2. Zakwaterowanie 3. Transport 4. Udział w zajęciach szkoleniowo – rekreacyjnych.

XII W czasie trwania Wyjazdu, Pomysłodawca nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia NNW. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania we własnym zakresie ubezpieczenia NNW.

XIII Uczestnik Wyjazdu winien godnie reprezentować swoje środowisko, dbać i szanować ekwipunek własny oraz pozostałych uczestników Wyjazdu, sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania oraz mienie publiczne i prywatne znajdujące się w miejscu zakwaterowania, dbać o czystość, higienę i zdrowie. 

XIV Uczestnicy zakwaterowani w określonym pokoju zobowiązują się do zdania pokoju w stanie nienaruszonym ostatniego dnia Wyjazdu.
Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich pokojach przy kwaterowaniu, są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je w miejscu zakwaterowania, aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie. W przeciwnym wypadku zostaną obarczeni kosztami narzucomnymi przez miejsce, w którym zostali zakwaterowani.

XV Opiekunowie Wyjazdu nie sprawują pieczy nad Uczestnikiem oraz jego mieniem w trakcie trwania Wyjazdu, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest Wyjazd. 

XVI Uczestnik jest zobowiązany do brania udział w zajęciach szkoleniowo – rekreacyjnych oraz imprezach z nimi związanych.

XVII Za wszelkie szkody powstałe z winy własnej Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.

XVIII Uczestnikowi Wyjazdu nie wolno samowolnie opuszczać i oddalać się od grupy bez wcześniejszego poinformowania o tym Opiekuna grupy. Opuszczenie grupy przez Uczestnika odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika, 
z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.

XIX  Uczestnik Wyjazdu akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na Wyjazd, a w przypadku szczególnych przypadłości powiadomił Opiekuna o możliwych działaniach w przypadku nawrotu/ataku choroby.
Ponadto uczestnik oświadcza, że jest w pełni zdrowy/a i według swojej wiedzy, w ciągu ostatnich 14 dni nie miał styczności z osobami zarażonymi koronawirusem i jednocześnie zdaje sobie sprawę, że wszelkie możliwe środki ostrożności zapewnione przez firmę Caleffi Poland Sp. z o.o. nie zabezpieczają w sposób całkowity przed możliwością zarażenia.

XX  Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Wyjazdu. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Opiekunów, uczestnicy mogą zostać obciążeni za poniesione koszty uczestnictwa przez Pomysłodawcę szkolenia. 
Podczas wizyty na terenie fabryki Caleffi we Włoszech uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania "szczegółowego regulaminu, zasady zwiedzania zakładów produkcyjnych Caleffi we Włoszech" (poniżej), o którym zostanie ponformowany przez Opiekuna grupy.

XXI Z chwilą przyjęcia zgłoszenia na Wyjazd, Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom Opiekuna, przestrzegania niniejszego Regulaminu, uczestnictwa w zadeklarowanych imprezach około szkoleniowych i panelach szkoleniowo-rekreacyjnych. Uczestnik ma obowiązek ze względu na bezpieczeństwo przestrzegać programu Wyjazdu, a w czasie wolnym stosować się do poleceń Opiekuna. Uczestnicy zobowiązują się do niewykonywania gestów oraz niewypowiadania słów mogących obrazić innych uczestników Wyjazdu.  Inne obowiązki będą określane na bieżąco według uznania Pomysłodawcy/ Opiekuna. 

XXII
Zabronione jest posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja środków odurzających (w tym m.in. narkotyków, alkoholu, dopalaczy środków psychoaktywnych) przez Uczestników Wyjazdu oraz posiadania broni białej, broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi. 

XXIII
Uczestnik Wyjazdu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach podsumowujących wyjazd oraz materiałach Caleffi Poland Sp. z o.o. i wydarzeń organizowanych/współorganizowanych przez firmę., zwłaszcza kolejnych edycji wyjazdu. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje. Kierując stosowna prośbę na maila: marketing.pl@caleffi.com Uczestnik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

XXIV
Uczestnik Wyjazdu do Krakowa wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji Wyjazdu - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i przyjmuje do wiadomości iż:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach szkolenia jest Caleffi Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-633), przy ulicy Walerego Sławka 5. Dane kontaktowe do Administratora danych to adres e-mail: marketing.pl@caleffi.com. Dane będą przetwarzane w celach związanych z uzyskaniem informacji dotyczącej oceny szkolenia jak również do wyłonienia zwycięzcy podczas jazdy na czas na torze gokartowym. Na podstawie art. 6 ust.1 a. Uczestnik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 
Uczestnik wyjazdu może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zabawie. Ww. dane nie będą poddane automatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu. 

XXV
Uczestnik Wyjazdu do Włoch wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji oraz organizacji Wyjazdu - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przyjmuje do wiadomości iż:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach wyjazdu zagranicznego jest Caleffi Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-633), przy ulicy Walerego Sławka 5. Dane kontaktowe do Administratora danych e-mail: marketing.pl@caleffi.com. Przetwarzane dane ograniczać się będą do operacji związanych z przelotem i wynajęciem hotelu. Na podstawie art. 6 ust.1 a. Uczestnik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Uczestnik może również wycofać zgodę, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zabawie. Ww. dane nie będą poddane automatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu. 

XXVI
Ponadto w obydwu przypadkach dane będą przetwarzane w zakresie imienia, adresu-e mail, kontaktu telefonicznego, w celach marketingowych, które obejmują:
- przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych;
- przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, które Caleffi Poland Sp. z o.o. identyfikuje jako własność podającego dane.
  Czynności mogą być też wykonywane za pomocą systemów przekazujących te informacje automatycznie;
- przekazywanie za pomocą tradycyjnej poczty informacji handlowych;

Dane mogą będą/mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W postaci łączenia ich z informacjami dotyczącymi cech, zachowań lub preferencji w celu dopasowania informacji handlowych do znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań (czyli poddane tzw. profilowaniu).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawiania informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Caleffi Poland Sp. z o.o., na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 23 ust. 1 punkt 1) ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informujemy, że Uczestnik wyjazdu ma prawo dostępu swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Może również wycofać zgodę, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w tym zakresie skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Okres, przez który będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe uzależniony jest od Pani/Pana zainteresowania produktami i usługami oferowanymi przez Caleffi Poland. z o.o., które to zainteresowanie będzie systematycznie weryfikowane w celu wykluczenia, przesłania oferty marketingowej bądź informacji handlowej.

XXVII Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na publikację swojego wizeruku jak i przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z treścią zawartą powyżej w niniejszym regulaminie.

XXVIII Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich Uczestników. Regulamin obowiązuje do zakończenia Wyjazdu. 

XXIX  Warunkiem uczestnictwa w Wyjeździe jest całkowita i bezwzględna akceptacja powyższego Regulaminu.

XXXI  W sprawach spornych decyduje Pomysłodawca. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2022 r.

Polityka prywatności firmy Caleffi
Szczegółowy regulamin, zasady zwiedzania zakładów produkcyjnych Caleffi  we Włoszech 
będący integralną częścią:

REGULAMIN WYJAZDÓW  SZKOLENIOWYCH CALEFFI POLAND SP. Z O.O.  KRAKÓW/ WŁOCHY

 

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa podczas wizyty w naszych zakładach, przypominamy o głównych zasadach postępowania, które muszą być ściśle przestrzegane:
• Noszenie odpowiedniego ubrania podczas wizyty w zakładzie. Dla własnego bezpieczeństwa nie jest wskazane noszenie obuwia typu klapki, japonki, obuwia na wysokim obcasie, itp., zalecamy zabudowane i wygodne buty.
• W obszarach o poziomie hałasu przekraczającym 85 dB(A), uczestnicy zostanią  poproszeni o założenie stoperów do uszu, które dostarczy im przedstawiciel CALEFFI
• Konieczna jest rejestracja w Centrali przed rozpoczęciem wizyty.
• Należy ściśle przestrzegajć wskazówek udzielanych przez personel CALEFFI.
• Wszystkim odwiedzającym przypomina się o obowiązku noszenia identyfikatora w widocznym miejscu oraz zawsze noszenia i prawidłowo założonej kamizelki odblaskowej przeznaczonej dla Odwiedzających.
• Niedopuszczalne jest wnoszenie alkoholu i jego spożywanie wewnątrz zakładów.
• Palenie papierosów jest zabronione wewnątrz zakładów. Palenie jest dozwolone wyłącznie na wyznaczonych terenach wskazanych przez przedstawicieli CALEFFI.
• Nie wolno oddzielać się od grup, zawsze należy pozostać w pobliżu innych uczestników i zwracać szczególną uwagę na wózki widłowe i rowery poruszające się na terenie zakładu.
• Niedopuszczalne jest wchodzenie do działów lub biur nie objętych zwiedzaniem bez przedstawiciela CALEFFI lub wcześniejszej zgody.
• Nie wolno dotykać produktów, maszyn ani innych urządzeń znajdujących się na trasie wizyty i nie zabieraj niczego bez pozwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do przeszukania toreb, plecaków i pojazdów Odwiedzających.
• Nie wolno wykonywać zdjęć ani nagrań wideo wewnątrz obszarów przedsiębiorstwa.
• Nie wolno korzystać z telefonu komórkowego wewnątrz obszarów wewnętrznych firmy.
• Należy zgłaszać ewentualne dolegliwości, wypadki i/lub urazy personelowi CALEFFI.
• W przypadku pożaru lub innego poważnego zagrożenia - ciągły, nieprzerwany sygnał dźwiękowy będzie oznaczał konieczność ewakuacji zakładu. W takich przypadkach należy stosować się do wskazówek udzielonych przez personel CALEFFI:
  - należy kierować się w stronę najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, które zostanie wskazane;
  - po opuszczeniu zakładu, nalezy iść za personelem CALEFFI do miejsca zbiórki i tam należy czekać na procedurę liczenia, nie oddalając się z miejsca.
• Nie wolno utrudniać normalnego przebiegu prac.
• Nie wolno przekraczać linii żółtych na obszarze zakładu C1.
• Nie wolno dotykać ani przesuwać przedmiotów umieszczonych w zielonych, żółtych lub czerwonych pojemnikach.

/fragm./ Istruzione Operativa DSG/IOP/039

Caleffi S.p.A. zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania wizyty, w razie nie przestrzegania powyższych zasad.

Zasady będą przestrzegane restrykcyjnie, brak podporządkowania się będzie karany karą umowną 500,00 zł za każde pojedyncze naruszenie regulaminu, firma Caleffi Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie także prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku spowodowania przez Uczestnika szkody znacznej wartości lub rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu.