Polityka prywatności

WPROWADZENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (zwanym dalej "Rozporządzeniem"), niniejsza informacja opisuje metody przetwarzania danych osobowych użytkowników,korzystających ze strony internetowej www.caleffi.com.
Informacje te nie dotyczą innych witryn, stron lub usług online, do których można dotrzeć za pomocą hiperłączy, które mogą być publikowane na stronach, ale odnoszą się do zasobów spoza domeny.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z prawem, w sposób uczciwy i przejrzysty, dane gromadzone są wyłącznie w określonych, jednoznacznych celach, są one istotne i ograniczone do tych, które są niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania (dane są ścisłe i kompletne), ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z zachowaniem poufności i odpowiedzialność, w celu ochrony prywatności i z poszanowaniem praw podmiotu danych.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Danych jest Caleffi S.p.A. z siedzibą w Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO).

CEL PRZTWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe wskazane na tej stronie są przetwarzane przez administratora danych w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi na podstawie udzielonej przez nich zgody, która przejawia się w dobrowolnej nawigacji na stronie oraz uzasadnionego interesu administratora danych w celu skutecznego i bezpiecznego zarządzania stroną.

Dane nawigacyjne
Systemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej uzyskują podczas normalnego funkcjonowania pewne dane osobowe, których przekazywanie jest związane z używaniem protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i łączenie z danymi posiadanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślnie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowego działania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko stronie: z wyjątkiem tej możliwości, dane dotyczące kontaktów internetowych nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia powyższych celów.

Dane dostarczone dobrowolnie przez użytkownika
Wyraźne i dobrowolne wysyłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie wiąże się z późniejszym pozyskaniem adresu nadawcy, który jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania, jak również wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości.
Konkretne informacje będą wyświetlane na stronach witryny przeznaczonych dla poszczególnych usług.
Oprócz tego, co zostało określone dla danych nawigacyjnych, użytkownik może swobodnie podawać dane osobowe w formularzach na stronie lub wskazanych do wysyłania materiałów informacyjnych lub innych komunikatów. W niektórych formularzach/modułach mogą być zaznaczone informacje, których podanie jest niezbędne do świadczenia żądanej usługi, a których podanie jest opcjonalne.
Nieprzekazanie istotnych informacji uniemożliwi uzyskanie tego, o co wnioskowano.

COOKIES
Informacje na temat wykorzystywania plików cookie na tej stronie znajdują się w Polityce dotyczącej plików cookie.

ODBIORCY, UDOSTĘPNIANIE DANYCH I PRZEKAZYWANIE ICH DO PAŃSTW TRZECICH
Operacje przetwarzania danych są realizowane w sposób gwarantujący logiczne i fizyczne bezpieczeństwo oraz poufność Państwa danych osobowych przez pracowników wewnętrznych Caleffi S.p.A. (Administratora Danych), również poprzez wykorzystanie narzędzi i platform informatycznych udostępnionych przez Przetwarzających Dane.

PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON
Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b), c), d) Rozporządzenia UE 2016/679 podmioty, których dane osobowe dotyczą, mają prawo w każdym czasie uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku takich danych oraz poznać ich treść i pochodzenie, zweryfikować ich prawidłowość lub zażądać ich uzupełnienia, uaktualnienia, lub sprostowania (art. 15-16).

Zgodnie z art. 17 - 18 - 19 ww. rozporządzenia, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania anulowania, ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu w każdym przypadku, z uzasadnionych przyczyn, wobec ich przetwarzania.

Aby uzyskać informacje lub skorzystać z praw przyznanych przez GDPR/RODO, należy skontaktować się z zespołem ds. prywatności Caleffi pod adresem e-mail: privacy@caleffi.com
Caleffi Poland - marketing.pl@caleffi.com

PRAWO DO SKARGI
Zainteresowane osoby, które uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych, dokonywane za pośrednictwem tej strony, narusza przepisy Rozporządzenia, mają prawo do złożenia skargi do włoskiego organu, Garante, zgodnie z wymogami art. 77 Regulaminu lub do podjęcia odpowiednich działań sądowych (art. 79 Rozporządzenia).

WPROWADZENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (zwanym dalej "Rozporządzeniem"),  nasza firma zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, w sposób uczciwy i przejrzysty, dane gromadzone są wyłącznie w określonych, jednoznacznych celach, są one istotne i ograniczone do tych, które są niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania (dane są ścisłe i kompletne), ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z zachowaniem poufności i odpowiedzialność, w celu ochrony prywatności i z poszanowaniem praw podmiotu danych.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Danych jest Caleffi S.p.A. z siedzibą w Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO).

CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane są przetwarzane w celu przesyłania informacji, komunikatów i materiałów o charakterze handlowym, technicznym lub promocyjnym dotyczących naszych produktów, aplikacji i usług, w tym biuletynów, wysyłanych w sposób zautomayzowany (e-mail, sms itp.) lub innych instrumentów (poczta papierowa).
Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych do tych celów jest zgoda na przetwarzanie.
Administrator Danych będzie przetwarzał Dane Osobowe, które mogą składać się z danych identyfikacyjnych, takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu domowego i/lub komórkowego, numer identyfikacyjny, deklarowana przez siebie kategoria zawodowa lub biznesowa.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Dane Osobowe mogą być udostępniane w celach wskazanych w punkcie 3 powyżej, osobom upoważnionym przez nas do przetwarzania Danych Osobowych w zakresie czynności ściśle związanych z przesyłaniem informacji handlowych, newsletterów, itp.
Dane są przetwarzane w celu przesyłania informacji, komunikatów i materiałów o charakterze handlowym, technicznym lub promocyjnym dotyczących naszych produktów, aplikacji i usług, w tym biuletynów, wysyłanych za pomocą zautomatyzowanych (e-mail, sms itp.) lub innych instrumentów (poczta papierowa).

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Nasza firma będzie przetwarzać podane Dane Osobowe do czasu wycofania zgody; mogą Państwo skorzystać z prawa do wycofania zgody postępując zgodnie z instrukcjami lub pisząc na adres podany poniżej.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b), c), d) Rozp. UE 2016/679, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem Danych w celu dochodzenia następujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu (art. 15);
- prawo do sprostowania (art. 16);
- prawo do usunięcia danych (art. 17);
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18);
- prawo do przenoszenia danych (art. 20);
- prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21);
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77);
- prawo do wycofania zgody, w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a). 9 ust. 2 lit. a)

W celu uzyskania informacji lub skorzystania z praw przyznanych przez GDPR/RODO należy skontaktować się z zespołem ds. prywatności Caleffi pod następującym adresem e-mail: privacy@caleffi.com
Caleffi Poland - marketing.pl@caleffi.com

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679, otrzymują Państwo następujące informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, które będzie miało miejsce po wypełnieniu niniejszego formularza i wysłaniu wniosku.
Administratorem danych jest Caleffi S.p.A. z siedzibą w Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO). z którym można się skontaktować poprzez e-mail: info@caleffi.com.
Dane wprowadzone do formularza zostaną wykorzystane, po wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w następujących celach:
- dostarczenia Państwu informacji o naszych produktach lub odpowiedzi na pytania
- wysyłania broszur;
- wysyłania plików technicznych;
- opcjonalnie, do wysyłania newslettera.
Wskazane cele będą realizowane po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej zgody w sposób wskazany na stronie gromadzenia danych.
Przypominamy, że wymagane dane są obowiązkowe, ponieważ są niezbędne do świadczenia żądanych usług lub odpowiedzi na złożone wnioski, dlatego w przypadku ich braku, wniosek nie może zostać rozpatrzony.
Podane przez Państwa dane zostaną podane do wiadomości operatorów Administratora Danych zaangażowanych w świadczenie wymaganych usług lub w techniczne zarządzanie stroną internetową (tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne) oraz wszelkich innych osób trzecich zaangażowanych w wykonywanie tych samych czynności, co Przetwarzający dane.
Dane będą przechowywane do czasu wykonania wymaganych usług lub na Państwa prośbę o ich anulowanie, a w przypadku potrzeb organizacyjnych lub zobowiązań regulacyjnych, mogą być przechowywane w określonych archiwach tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne dla wymienionych celów.
Przypominamy o prawie do skorzystania z prawa do żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, które Państwa dotyczy, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, oprócz prawa do przenoszenia danych. (art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679); prawa te mogą Państwo realizować poprzez kontakt pod adresem e-mail privacy@caleffi.com.
Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem danych pod adresem e-mail privacy@caleffi.com.
Przypominamy również o możliwości skontaktowania się z włoskim organem ds. prywatności, Garante, w celu złożenia skargi (www.garanteprivacy.it).
Dalsze informacje na temat administratora danych i sposobów przetwarzania danych po surfowaniu na tej stronie internetowej są dostępne na stronie Polityka prywatności na stronie internetowej.
Caleffi Poland - marketing.pl@caleffi.com
 

GDPR/RODO: UDZIAŁ W DZIAŁANIACH SZKOLENIOWYCH ONLINE (WEBINARIUM)

Rejestracja i udział w projektach szkoleń technicznych online wymaga podania danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym. Te dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych Caleffi SpA, z siedzibą w Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO), a dokładnie przez jego personel wewnętrzny wyłącznie w celu technicznej organizacji szkoleń online i nie są przekazywane osobom trzecim. Przetwarzanie odbywa się po uzyskaniu zgody zainteresowanej osoby, która wyraża się poprzez dobrowolne wypełnienie formularza. Dane są przechowywane przez czas trwania potrzeb związanych z zarządzaniem, które obejmują również zachowanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi działaniami. Ewentualne propozycje dodatkowych usług będą formułowane za pomocą odrębnych komunikatów drogą mailową, na podstawie ewentualnej zgody wyrażonej przez zainteresowane strony. Działalność szkoleniowa online prowadzona jest za pomocą platformy "GotoWebinar" firmy LogMeIn Inc, która działa jako niezależny administrator danych. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez LogMeIn można znaleźć pod linkiem https://www.logmeininc.com/it/legal

WPROWADZENIE
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (GDPR) przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodne z prawem, w sposób uczciwy i przejrzysty, dane gromadzone są wyłącznie w określonych, jednoznacznych celach, są one istotne i ograniczone do tych, które są niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania (dane są ścisłe i kompletne), ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z zachowaniem poufności i odpowiedzialność, w celu ochrony prywatności i z poszanowaniem praw podmiotu danych.
Administratorem danych osobowych jest Caleffi SpA.

PODSTAWA PRAWNA I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Celem przetwarzania jest wprowadzenie danych do umów klientów i dostawców w celu uregulowania zarządzania przedumownego (oferty i kosztorysy), umów sprzedaży/zakupu produktów i usług, wewnętrznych wymogów operacyjnych lub zarządczych, zarządzania księgowością, podatkami i prawem cywilnym oraz powiązanych zobowiązań.
Dane te będą przetwarzane przez specjalnie wyznaczony personel, z wykorzystaniem metod elektronicznych i papierowych.
Podanie danych jest obowiązkowe dla wypełnienia zobowiązań wynikających ze stosunków umownych.
Nieprzekazanie danych może skutkować niewykonaniem lub częściowym wykonaniem umowy i zaprzestaniem kontynuacji stosunku pracy.

UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Podmiotami, którym mogą być przekazywane dane osobowe (dane osobowe, księgowe i fiskalne) są pracownicy administracyjno-handlowi naszej firmy, podmioty zewnętrzne, które mogą wykonywać w imieniu naszej firmy czynności podatkowe, księgowe, zarządzanie systemami informatycznymi, a także przewoźnicy, instytucje kredytowe w celu zarządzania płatnościami i inkaso wynikającymi z realizacji umów, podmioty, którym prawo dostępu do danych przysługuje na podstawie przepisów ustawowych lub wykonawczych, inne podmioty przewidziane prawem.

Nie jest możliwe przekazywanie danych osobom trzecim ani przetwarzanie ich poza UE.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zebrane dane będą odpowiednio przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat lub przez okres zmienny, zgodnie z kryteriami równoważącymi uzasadnione interesy biznesowe (związane z kontrolą podatkową, ewentualną specjalną korespondencją biznesową, taką jak spory sądowe, zaległości, aspekty prawne, zakupy okresowe, cele statystyczne, produkcyjne, jakościowe).

PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON
Zgodnie z art. 13, ust.2, lit. b), c), d) Rozporządzenia UE 2016/679, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych, aby dochodzić następujących praw, związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu (art.15);
- prawo do sprostowania (art.16);
- prawo do usunięcia danych (art. 17);
- prawo do ograniczenia (Art. 18);
- prawo do przenoszenia danych (art. 20)
- prawo do sprzeciwu (sekcja 21)
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (§ 77);
- prawo do wycofania zgody w przypadkach przewidzianych w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

Aby uzyskać informacje lub skorzystać z praw przyznanych przez GDPR/RODO, skontaktuj się z zespołem ds. Prywatności firmy Caleffi pod adresem e-mail: privacy@caleffi.com
Caleffi Poland - marketing.pl@caleffi.com

Korzystanie z tej skrzynki pocztowej

Wszelkie informacje (przekazywane za pośrednictwem e-mail) w niniejszym dokumencie dotyczą wyłącznie osoby lub firmy wymienionej w adresie i są uważane za poufne. Surowo zabrania się przekazywania, wysyłania, przesyłania dalej lub wykorzystywania w inny sposób tych informacji komukolwiek innemu niż odbiorca. Jeśli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę, jest ona przeznaczona wyłącznie do wysyłania i odbierania wiadomości dotyczących spraw służbowych, a jakiekolwiek inne wykorzystanie do celów osobistych jest zabronione i nieautoryzowane. W związku z tym, wszelkie wysłane i otrzymane wiadomości e-mail będą traktowane jako zwykłe wiadomości służbowe i będą podlegać zasadom obowiązującym w firmie, a zatem mogą być czytane również przez osoby inne niż użytkownik podany w adresie skrzynki pocztowej.

Informacja o przetwarzaniu danych klientów i dostawców

Nasza firma (jako przetwarzający dane), informuje, że Państwa dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefon stacjonarnego lub komórkowego itp.) będą wykorzystywane wyłącznie przez upoważnione osoby z jej organizacji tylko do wykonywania czynności służbowych. Dlatego nasza firma będzie wykorzystywać dane tylko do wymienionych celów, tak długo jak długo będzie to konieczne ze względów biznesowych lub do czasu, gdy zostanie to ustalone przez obowiązujące prawo.

Administratorem danych jest Caleffi SpA
Niniejsza Polityka prywatności została przygotowana i opublikowana w języku włoskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi wersja włoska ma rozstrzygające znaczenie (Polityka Prywatności w języku włoskim)

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem wyjazdów
Oświadcza, że jest w pełni zdrowy i według swojej wiedzy, w ciągu ostatnich 14 dni nie miał styczności z osobami zarażonymi koronawirusem i jednocześnie zdaje sobie sprawę, że wszelkie możliwe środki ostrożności zapewnione przez firmę Caleffi Poland Sp. z o.o. podczas szkolenia, nie zabezpieczają w sposób całkowity przed możliwością zarażenia.