Soukromí

ÚVOD

Podle čl. 13 nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „nařízení“) jsou v těchto informacích popsány způsoby zpracování osobních údajů uživatelů, kteří navštíví webové stránky www.caleffi.com.
Tyto informace se netýkají jiných webů, stránek nebo online služeb přístupných prostřednictvím hypertextových odkazů, které mohou být zveřejněny na těchto stránkách, ale odkazují na zdroje mimo tuto doménu.
Zpracování osobních údajů bude založeno na zásadách zákonnosti, správnosti a transparentnosti, účelového omezení a uložení, minimalizace údajů, přesnosti, integrity a odpovědnosti, aby bylo chráněno soukromí a práva subjektu údajů.

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem údajů je společnost Caleffi S.p.A. se sídlem Strada Regionale 229 n. 25, 28010 – Fontaneto d'Agogna (NO).

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uvedené na této stránce jsou zpracovávány vlastníkem za účelem usnadnění kontaktu s vlastní organizací na základě souhlasu zúčastněných stran, který se objeví po dobrovolné navigaci na stránce, a oprávněného zájmu samotného vlastníka spravovat stránku efektivním a bezpečným způsobem.

Navigační údaje

Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování těchto webových stránek získávají během svého běžného provozu některé osobní údaje, jejichž přenos je spojen s používáním internetových komunikačních protokolů. Tyto informace nejsou shromažďovány za účelem přiřazení k identifikovaným zúčastněným stranám, ale vzhledem ke své povaze by mohly na základě zpracování a přiřazení k údajům třetích stran umožnit identifikaci uživatelů. Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webu, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas požadavku, metodu použitou k odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného jako odpověď, číselný kód označující stav odpovědi poskytnuté serverem (úspěšná, chybová atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele.
Tyto údaje se používají výhradně za účelem získání anonymních statistických informací o používání stránek a kontroly jejich správného fungování a po zpracování se okamžitě vymažou. Údaje by mohly být použity ke zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových trestných činů proti webu: kromě této možnosti údaje o webových kontaktech v současné době nezůstávají uloženy déle než po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů.

Údaje poskytnuté uživatelem dobrovolně

Nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy uvedené na těchto stránkách má za následek získání adresy odesílatele, která je nezbytná k odpovědi na žádosti, jakož i dalších osobních údajů obsažených ve zprávě.
Konkrétní informace budou na vyžádání sděleny nebo zobrazeny na stránkách webu určených pro konkrétní služby.
Kromě uvedených navigačních údajů může uživatel poskytnout osobní údaje obsažené ve formulářích na stránkách nebo jinak uvedené pro zasílání informačních materiálů nebo jiných sdělení. V některých modulech mohou být zvýrazněny informace, jejichž poskytnutí je nezbytné pro poskytnutí požadované služby, a informace, jejichž uvedení je nepovinné.
Neposkytnutí základních informací znemožní získání požadovaných informací.

SOUBORY COOKIE
Informace o používání souborů cookie na těchto stránkách naleznete v Zásadách používání souborů cookie.

PŘÍJEMCI, SDÍLENÍ ÚDAJŮ A JEJICH PŘEDÁVÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ
The processing operations are implemented with forms and methods such as to guarantee the logical, physical security and confidentiality of your personal data, by the internal staff of Caleffi S.p.A. (Data Controller), also through the Činnosti zpracování jsou prováděny interními zaměstnanci společnosti Caleffi S.p.A. (správce údajů) takovými formami a metodami, které zaručují logickou a fyzickou bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů, a to i za použití nástrojů a platforem IT, které jsou k dispozici u všech zpracovatelů údajů.

PRÁVA ZÚČASTNĚNÝCH STRAN
Podle čl. 13 odst. 2 písm. b), c), d) nařízení EU 2016/679 mají subjekty, jichž se osobní údaje týkají, právo kdykoli získat potvrzení o existenci či neexistenci těchto údajů a znát jejich obsah a původ, ověřit jejich přesnost nebo požádat o jejich začlenění, aktualizaci nebo opravu (články 15, 16).
Podle čl. 17, 18 a 19 výše uvedeného nařízení má subjekt právo požádat o zrušení, omezení zpracování, a v každém případě z oprávněných důvodů vznést námitku proti zpracování.
Chcete-li získat informace nebo uplatnit práva vyplývající z GDPR, kontaktujte tým pro ochranu osobních údajů společnosti Caleffi na e-mailové adrese: privacy@caleffi.com

PRÁVO PODAT STÍŽNOST
Zúčastněné strany, které se domnívají, že zpracování jejich osobních údajů prováděné prostřednictvím těchto stránek je v rozporu s ustanoveními nařízení, mají právo podat stížnost u italského úřadu pro ochranu osobních údajů, Garante, jak vyžaduje čl. 77 nařízení, nebo se obrátit na příslušné soudní úřady (čl. 79 nařízení).

 

ÚVOD

Podle čl. 13 nařízení EU 2016/679 (GDPR) se naše společnost trvale zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zásadami zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu a uložení, minimalizace údajů, přesnosti, integrity a důvěrnosti.

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem údajů je společnost Caleffi S.p.A. se sídlem Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO).

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání informací, sdělení a materiálů obchodní, technické nebo propagační povahy týkajících se našich produktů, aplikací a služeb, včetně newsletterů zasílaných pomocí automatizovaných (e-mail, textové zprávy atd.) nebo jiných nástrojů (tištěná pošta).

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je souhlas se zpracováním.

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje, které mohou sestávat z identifikačních údajů, jako je jméno a příjmení, název společnosti, poštovní adresa, e-mailová adresa, číslo pevné linky a/nebo mobilního telefonu, číslo občanského průkazu, uvedená profesní nebo podnikatelská kategorie.

SDÍLENÍ ÚDAJŮ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Osobní údaje mohou být sdíleny pro účely uvedené v bodě 3 výše, a to s osobami, které jsou námi pověřeny zpracováním osobních údajů pro činnosti, které se týkají výhradně zasílání obchodních informací, newsletterů apod.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat až do odvolání souhlasu; právo odvolat souhlas můžete uplatnit podle pokynů nebo písemně na níže uvedené adrese.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Podle čl. 13 odst. 2 písm. b), c), d) nařízení EU 2016/679 se můžete obrátit na správce údajů a uplatnit následující práva týkající se zpracování osobních údajů:

 • právo na přístup (čl. 15);
 • právo na opravu (čl. 16);
 • právo na výmaz (čl. 17);
 • právo na omezení (čl. 18);
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20);
 • právo vznést námitku (čl. 21);
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77);
 • právo odvolat souhlas v případech stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a)

Chcete-li získat informace nebo uplatnit práva vyplývající z GDPR, kontaktujte tým pro ochranu osobních údajů společnosti Caleffi na následující e-mailové adrese: privacy@caleffi.com

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Čl. 13 nařízení EU 2016/679

Podle čl. 13 nařízení EU 2016/679 vám poskytujeme následující informace o zpracování vašich údajů, ke kterému dojde po vyplnění tohoto formuláře a odeslání žádosti.
Správcem údajů je společnost Caleffi S.p.A. se sídlem Strada Regionale 229 n. 25, 28010 – Fontaneto d'Agogna (NO), kterou lze kontaktovat e-mailem na adrese: info@caleffi.com.
Údaje, které jste zadali do formuláře, budou po vašem souhlasu se zpracováním osobních údajů použity pro následující účely:

 • poskytování informací o našich produktech nebo odpovídání na dotazy
 • zasílání brožur;
 • zasílání technických souborů;
 • volitelně k zasílání newsletterů.

Uvedené účely budou realizovány na základě vašeho dobrovolného projevu souhlasu způsoby uvedenými na stránce shromažďování údajů.
Připomínáme, že požadované údaje jsou povinné, protože jsou nezbytné k poskytnutí požadovaných služeb nebo k odpovědi na podané žádosti, a proto v případě jejich absence nelze žádost zpracovat.
S údaji, které poskytnete, budou seznámeni provozovatelé správce údajů, kteří se podílejí na poskytování požadovaných služeb nebo na technické správě webových stránek (pouze v případech, kdy je to nezbytné), a jakékoli další třetí strany, které se podílejí na provádění stejných činností jako zpracovatelé údajů.
Údaje budou uchovávány až do dokončení požadovaných služeb nebo podání vaší žádosti o zrušení a v případě organizačních potřeb nebo regulačních povinností mohou být uchovávány ve zvláštních archivech pouze po dobu nezbytně nutnou pro uvedené účely.
Připomínáme, že kromě práva na přenositelnost údajů máte právo požádat správce údajů o přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, které se vás týká, a vznést námitku proti takovému zpracování. (Čl. 15 a násl. nařízení EU 2016/679); tato práva můžete uplatnit na e-mailové adrese privacy@caleffi.com.
Připomínáme také možnost obrátit se se stížností na italský úřad pro ochranu osobních údajů, Garante (www.garanteprivacy.it).
Další informace o správci údajů a způsobech jejich zpracování po surfování na těchto webových stránkách jsou k dispozici na stránce Zásady ochrany osobních údajů

Registrace do online projektů technického vzdělávání vyžaduje získání osobních údajů požadovaných v registračním formuláři. Tyto osobní údaje zpracovává správce údajů, společnost Caleffi S.p.A., se sídlem Strada Regionale 229 n. 25, 28010 – Fontaneto d'Agogna (NO), a to výhradně svými interními zaměstnanci za účelem technické organizace online školení, a údaje nejsou předávány třetím stranám. Zpracování probíhá na základě souhlasu zúčastněné strany, který se projevuje dobrovolným vyplněním formuláře. Údaje jsou uchovávány po dobu trvání potřeb správy, které zahrnují také uchování dokumentace týkající se prováděných činností. Případné návrhy na další služby budou formulovány samostatnými sděleními e-mailem na základě případného souhlasu vyjádřeného zúčastněnými stranami. Online školící činnost je prováděna prostřednictvím platformy „GotoWebinar“ společnosti LogMeIn Inc., která vystupuje jako nezávislý správce údajů. Informace o zpracování osobních údajů společností LogMeIn naleznete na adrese "https://www.logmeininc.com/it/legal"

ÚVOD

Podle čl. 13 nařízení EU 2016/679 (GDPR) budou vaše osobní údaje zpracovávány na základě zásad zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení a omezení uložení, minimalizace údajů, přesnosti, integrity a odpovědnosti, ochrany důvěrnosti a práv subjektů údajů.

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost Caleffi S.p.A.

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zápisu do archivu zákazníků a dodavatelů, aby bylo možné spravovat předsmluvní (nabídky a cenové nabídky) a smluvní (prodej/nákup výrobků a služeb) záležitosti, jakož i pro interní provozní a manažerské potřeby, pro účetní, daňové, občanskoprávní a podobné účely.

Vaše údaje budou zpracovávat speciálně určení zaměstnanci, a to v tištěné nebo elektronické podobě.

Vaše údaje musí být poskytnuty za účelem splnění povinností vyplývajících ze smluvních vztahů.

Pokud nám své údaje neposkytnete, je možné, že nebudeme moci splnit celou smlouvu nebo její část nebo pokračovat v našich vztazích.

SDÍLENÍ ÚDAJŮ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Zpracovatelé údajů, kterým mohou být vaše (osobní, účetní a daňové) údaje zpřístupněny, jsou: zaměstnanci pracující v administrativních a obchodních odděleních naší společnosti, externí subjekty, které mohou pro naši společnost vykonávat daňové, účetní nebo IT služby, dále dopravci, úvěrové instituce pro správu plateb a inkasa, další subjekty, které mají právo přístupu k vašim údajům podle zvláštních právních předpisů, a další subjekty stanovené zákonem.

Vaše údaje nebudou předávány dalším třetím stranám ani zpracovávány mimo EU.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromážděné údaje budou řádně uchovávány po dobu maximálně 10 let nebo po jinou proměnlivou dobu podle kritérií vyváženosti oprávněných zájmů společnosti (souvisejících s daňovými kontrolami, zvláštní obchodní korespondencí nebo konkrétními spory, včetně soudních sporů, neprovedených plateb, právních aspektů, pravidelných nákupů, statistických, výrobních nebo kvalitativních účelů).

RIGHTS OF THE DATA SUBJECTS

Podle čl. 13 odst. 2 písm. b), c), d) nařízení EU 2016/679 se můžete na správce obrátit v souvislosti s některým z následujících práv týkajících se zpracování osobních údajů:

 • právo na přístup (čl. 15);
 • právo na opravu (čl. 16);
 • právo na výmaz (čl. 17);
 • právo na omezení (čl. 18);
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20);
 • právo vznést námitku (čl. 21);
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77);
 • právo odvolat souhlas v případech stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a)

Chcete-li získat informace nebo uplatnit práva vyplývající z GDPR, kontaktujte tým pro ochranu osobních údajů společnosti Caleffi na následující e-mailové adrese: privacy@caleffi.com

Používání této poštovní schránky

Veškeré informace zde uvedené se týkají pouze osoby nebo společnosti uvedené v adrese a jsou považovány za důvěrné. Je přísně zakázáno předávat, zasílat, přeposílat uvedené informace komukoli jinému než příjemci nebo informace jinak používat. Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem, je určena pouze k zasílání a přijímání zpráv týkajících se obchodních záležitostí a jakékoli jiné použití pro osobní účely je zakázané a neoprávněné. S veškerými odeslanými a přijatými e-maily bude proto nakládáno jako s běžnými obchodními zprávami v souladu s vlastními pravidly společnosti, a mohou je tedy číst i jiné osoby než uživatel uvedený v adrese schránky.

Informační oznámení o zpracování údajů zákazníků a dodavatelů 

Naše společnost, zpracovatel údajů, vás informuje, že vaše osobní údaje (jako je jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo mobilní číslo atd.) budou používány pouze oprávněnými osobami dané organizace k provádění obchodních činností. Naše společnost proto bude tyto údaje používat pouze pro tyto účely, dokud to bude nezbytné z obchodních důvodů nebo dokud to stanoví platné zákony.