Privacy

INLEIDING

Volgens art. 13 van de Verordening (EU) 2016/679 (hierna 'Verordening') beschrijft deze informatie de verwerkingsmethoden van de persoonsgegevens van gebruikers die de website www.caleffi.com raadplegen).

Deze informatie heeft geen betrekking op andere sites, pagina's of onlinediensten die weliswaar toegankelijk zijn via hyperlinks die op de sites kunnen worden gepubliceerd, maar verwijzen naar bronnen buiten het domein.

De verwerking van persoonsgegevens zal gebaseerd zijn op de beginselen van wettigheid, correctheid en transparantie, beperking van het doel en opslag, gegevensminimalisering, nauwkeurigheid, integriteit en verantwoordelijkheid, om de privacy en rechten van de betrokkene te beschermen.

DE GEGEVENSBEHEERDER

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Caleffi International N.V., gevestigd op Moesdijk 10, 6004 AX Weert (NL).

DOEL, WETTELIJKE GRONDSLAG EN CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die op deze pagina zijn bedoeld, worden door de eigenaar verwerkt om het contact met zijn eigen organisatiestructuur te vergemakkelijken op basis van de toestemming van de belanghebbenden die verschijnt na de vrijwillige navigatie op de site en het legitieme belang van de eigenaar zelf om de site efficiënt en veilig te beheren.

Navigatiegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te beheren, verwerven tijdens de normale werking van deze website bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is bij het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om te worden gekoppeld aan geïdentificeerde belanghebbenden, maar kan alleen al door de aard ervan, via verwerking en koppeling met gegevens van derden, gebruikers identificeren. Deze gegevenscategorie omvat IP-adressen of domeinnamen van de computers die gebruikers benutten om verbinding te maken met de site, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag door te geven aan de server, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code als indicatie van de status van het antwoord dat door de server wordt gegeven (succesvol, fout enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend om anonieme statistische informatie over het gebruik van de website te verzamelen en om de correcte werking ervan te controleren. Ze worden onmiddellijk na de verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computercriminaliteit jegens de site: met uitzondering van deze mogelijkheid blijven de gegevens over webcontacten momenteel niet langer bestaan dan de tijd die nodig is om het hierboven vermelde te bereiken.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

Het optioneel, expliciet en vrijwillig versturen van e-mails naar de adressen die op deze site zijn vermeld, omvat de latere verkrijging van het adres van de afzender, wat noodzakelijk is om de aanvragen te beantwoorden, evenals van alle andere persoonsgegevens die in het bericht zijn vermeld.

Specifieke informatie wordt op verzoek gerapporteerd of weergegeven op de pagina's van de site die voor bepaalde diensten zijn opgezet.

Naast de gegevens die voor de navigatie worden vermeld, staat het de gebruiker vrij om persoonlijke gegevens in de formulieren op de website of anderszins te verstrekken voor de verzending van informatiemateriaal of andere communicatie. In sommige modules kan gemarkeerd zijn welke informatie essentieel is om de gevraagde dienst te verlenen en welke informatie optioneel kan worden samengesteld.

Het niet verstrekken van essentiële informatie maakt het onmogelijk om aan de aanvraag te voldoen.

COOKIES

Raadpleeg het Cookiebeleid voor informatie over het gebruik van cookies op deze site.

ONTVANGERS, GEGEVENSUITWISSELING EN OVERDRACHT NAAR DERDE LANDEN

De verwerkingsactiviteiten worden door de interne medewerkers van Caleffi uitgevoerd met formulieren en methodes om de logische, fysieke veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Caleffi is verantwoordelijk voor deze verwerking, ook door het gebruik van IT-tools en -platformen die ter beschikking worden gesteld aan alle gegevensverwerkers.

RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDEN

Volgens art. 13, lid 2, lett. b), c), d) van EU-verordening 2016/679 hebben de betrokkenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben te allen tijde het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van dergelijke gegevens en om de inhoud en oorsprong ervan te kennen, de juistheid ervan te controleren of de integratie, bijwerking of correctie ervan te verlangen (artikel 15, 16).

Volgens art. 17, 18 en 19 van voormelde verordening, heeft men het recht om te verzoeken om annulering, beperking van de behandeling en om zich in elk geval, om gegronde redenen, te verzetten tegen de behandeling ervan.

Voor informatie of om de door de AVG verleende rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met het Caleffi Privacy Team via het e-mailadres: info.nl@caleffi.com.

RECHT VAN BEZWAAR

Belanghebbenden die van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens via deze website in strijd is met de bepalingen van de verordening, hebben het recht om een klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, vereist door art. 77 van de verordeningen of om passende rechterlijke instanties in te schakelen (artikel 7 van de verordening)/

INLEIDING

Overeenkomstig art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 (GDPR/AVG) verbindt ons bedrijf zich ertoe persoonsgegevens steeds te verwerken in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding en opslagbeperking, minimale gegevensverwerking, juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Caleffi International NV, vertegenwoordigd door de aangestelde GDPR (AVG) Director, Mauro Manfredi.

DOELEINDE, RECHTSGROND EN CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens worden verwerkt met het doel informatie, communicatie en materiaal van commerciële, technische of promotionele aard met betrekking tot onze producten, toepassingen en diensten, waaronder nieuwsbrieven, te verzenden met behulp van geautomatiseerde (e-mail, sms enz.) of andere instrumenten (papieren post).

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens voor die doeleinden is de toestemming voor de verwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke zal persoonsgegevens verwerken die kunnen bestaan uit identificatiegegevens zoals naam en achternaam, bedrijfsnaam, postadres, e-mailadres, persoonlijk en/of mobiel telefoonnummer, ID-nummer, zelfverklaarde professionele of zakelijke categorie.

GEGEVENSUITWISSELING EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE LANDEN

Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld voor de doeleinden vermeld in deel 3 hierboven, met personen die door ons zijn gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken voor de activiteiten die strikt verband houden met de verzending van commerciële informatie, nieuwsbrieven enz.

BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ons bedrijf zal de verstrekte persoonsgegevens blijven verwerken totdat de toestemming wordt ingetrokken; u kunt het recht om de toestemming in te trekken uitoefenen door de instructies te volgen of door te schrijven naar het onderstaande adres.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Overeenkomstig art. 13, lid 2, punten b), c) en d), van Verordening (EU) 2016/679 kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke om de volgende rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens te doen gelden:

· recht van inzage (art. 15);
· recht op rectificatie (art. 16);
· recht op gegevenswissing (art. 17);
· recht op beperking (art. 18);
· recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20);
· recht van bezwaar (art. 21);
· recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77);
· recht om de toestemming in te trekken, in de gevallen bedoeld in art. 6, lid 1, punt a), of art. 9, lid 2, punt a).

Wilt u meer informatie of wilt u de door de AVG/GDPR verleende rechten uitoefenen? Neem dan contact op met het Caleffi Privacy Team op het volgende e-mailadres: info.nl@caleffi.com.

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Artikel 13 EU-verordening 2016/679

Volgens art. 13 van EU-verordening 2016/679, ontvangt u de volgende informatie over de verwerking van uw gegevens die plaatsvindt na het invullen van dit formulier en het verzenden van de aanvraag. 

De gegevensbeheerder is Caleffi International N.V. gevestigd op Moesdijk 10, 6004 AX Weert (NL), via e-mail bereikbaar op: info.nl@caleffi.com.

De gegevens die u in het formulier hebt ingevuld, worden na uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

- u informatie te verstrekken over onze producten of het beantwoorden van vragen
- u brochures te sturen;
- u technische bestanden op te sturen;
- u optioneel ook nieuwsbrieven te sturen.

Aan de vermelde doeleinden zal gevolg worden gegeven na uw optionele toestemmingsverklaring volgens de manieren die worden getoond op de pagina voor het verzamelen van gegevens.

We herinneren u eraan dat de gevraagde gegevens verplicht zijn, aangezien ze nodig zijn om de gevraagde diensten te verlenen of aan de gedane aanvragen te voldoen; bij ontstentenis kan het verzoek dus niet worden verwerkt.

De gegevens die u verstrekt, worden ter kennis gebracht van de beheerders van de verantwoordelijke voor de verwerking die betrokken zijn bij de uitvoering van de vereiste diensten of bij het technisch beheer van de website (in dien alleen dat nodig is) en van andere betrokkenen bij de uitvoering van dezelfde activiteiten als gegevensverwerkers.

Gegevens worden bewaard totdat de vereiste diensten zijn verleend of tot uw verzoek tot annulering. In het geval van organisatorische behoeften of wettelijke verplichtingen, kunnen ze in specifieke archieven worden opgeslagen zolang dat strikt noodzakelijk is voor de vermelde doeleinden.

We wijzen u op uw recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking toegang te verlangen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren of te wissen, de verwerking die op u betrekking heeft te beperken en bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid. (Artikel 15 e.v. EU-verordening 2016/679): u kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via het e-mailadres info.nl@caleffi.com.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke via het e-mailadres info.nl@caleffi.com.

We wijzen u er tevens op dat u contact kunt opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, om een klacht in te dienen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Meer informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking en de verwerkingsmethoden na het surfen op deze website vindt u op de pagina Privacy van de website.

INLEIDING

Overeenkomstig art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 (GDPR/AVG) verbindt ons bedrijf zich ertoe persoonsgegevens steeds te verwerken in overeenstemming met de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding en opslagbeperking, minimale gegevensverwerking, juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Caleffi International NV, vertegenwoordigd door de aangestelde GDPR (AVG) Director, Mauro Manfredi.

DOELEINDE, RECHTSGROND EN CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor opname in de klanten- en leveranciersarchieven om precontractuele (offertes en aanbiedingen) en contractuele (verkoop/aankoop van producten en diensten) zaken te beheren, evenals voor interne operationele en bestuurlijke behoeften, voor boekhoudkundige, fiscale en civielrechtelijke doeleinden en vergelijkbare vereisten.

Uw gegevens worden verwerkt door speciaal daarvoor aangesteld personeel, op papier of elektronisch.

Uw gegevens moeten worden verstrekt om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relaties.

Als u uw gegevens niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat om het contract geheel of gedeeltelijk uit te voeren of onze relaties voort te zetten.

GEGEVENSUITWISSELING EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE LANDEN

De gegevensverwerkers aan wie uw (persoonlijke, boekhoudkundige en fiscale) gegevens kunnen worden verstrekt, zijn: werknemers die werkzaam zijn op de administratieve en commerciële afdelingen van ons bedrijf, externe personen die namens ons bedrijf belasting-, boekhoudkundige of IT-diensten kunnen verlenen, evenals vervoerders, kredietinstellingen voor het beheer van betalingen en incasso's, andere personen die recht hebben op toegang tot uw gegevens op grond van specifieke wettelijke bepalingen of voorschriften, en alle andere personen waarin de wet voorziet.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden of verwerkt buiten de EU.

BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde gegevens worden naar behoren bewaard voor een periode van maximaal 10 jaar of een andere variabele termijn op basis van de criteria voor het afwegen van de legitieme bedrijfsbelangen (in verband met fiscale controles, eventuele speciale commerciële correspondentie of specifieke geschillen, waaronder geschillen, wanbetalingen, juridische aspecten, periodieke aankopen, statistische, productieve of kwaliteitsdoeleinden).

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Overeenkomstig art. 13, lid 2, punten b), c) en d), van Verordening (EU) 2016/679 kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke om de volgende rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens te doen gelden:

· recht van inzage (art. 15);
· recht op rectificatie (art. 16);
· recht op gegevenswissing (art. 17);
· recht op beperking (art. 18);
· recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20);
· recht van bezwaar (art. 21);
· recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77);
· recht om de toestemming in te trekken, in de gevallen bedoeld in art. 6, lid 1, punt a), of art. 9, lid 2, punt a).

Wilt u meer informatie of wilt u de door de AVG/GDPR verleende rechten uitoefenen? Neem dan contact op met het Caleffi Privacy Team op het volgende e-mailadres: info.nl@caleffi.com.

Gebruik van deze mailbox

Alle informatie die hierin wordt verzonden, heeft alleen betrekking op de persoon of het bedrijf die in het adres wordt genoemd en wordt als vertrouwelijk beschouwd. Het is ten strengste verboden deze informatie te verzenden, te posten, door te sturen of op andere wijze te gebruiken naar iemand anders dan de ontvanger. Als u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, is het alleen bedoeld voor het verzenden en ontvangen van berichten over zakelijke aangelegenheden en is elk ander gebruik voor persoonlijke doeleinden verboden en ongeoorloofd. Daarom worden alle verzonden en ontvangen e-mails behandeld als gewone zakelijke berichten en onderworpen aan de eigen regels van het bedrijf, en kunnen ze dus ook worden gelezen door andere personen dan de gebruiker die in het postbusadres wordt genoemd.

Informatie over de verwerking van gegevens van klanten en leveranciers

Ons bedrijf, de gegevensverwerker, informeert u dat uw persoonlijke gegevens (zoals naam, achternaam, e-mailadres, telefoon- of smartphone nummer, etc.) alleen gebruikt zullen worden door geautoriseerde mensen van zijn organisatie om zakelijke activiteiten uit te voeren. Daarom zal ons bedrijf dergelijke gegevens alleen voor die doeleinden gebruiken zolang dit nodig is voor zakelijke redenen of tot wanneer dit is vastgesteld door de toepasselijke wetgeving.