Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CALEFFI INTERNATIONAL N.V. 
(hierna te noemen: “Caleffi”)
KvK 33.20.82.70

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten welke door Caleffi worden gegeven respectievelijk aanvaard, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

1.2. Een verwijzing door afnemer naar eigen algemene voorwaarden worden door Caleffi afgewezen, tenzij afnemer vóór het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Caleffi duidelijk verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van afnemer en andere op documenten van afnemer afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Caleffi zijn vrijblijvend, waardoor Caleffi gerechtigd is zonder enige schadeplicht een aanbod te herroepen, uiterlijk onverwijld na de aanvaarding van het aanbod door afnemer.

2.2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3. De door Caleffi verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk enz. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Caleffi de door haar aan afnemer toegezonden overeenkomst volledig ondertekend retour heeft ontvangen, dan wel door aanvang van uitvoering door Caleffi van haar verplichtingen uit de overeenkomst. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Wijzigingen in overeenkomsten gelden alleen indien en voor zover schriftelijk door Caleffi bevestigd.

2.5. Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke bevestiging van Caleffi is uitsluitend deze bevestiging bindend.

3. De levering

3.1. De levering omvat de te leveren zaak zoals in de aanbieding omschreven en door de partijen is overeengekomen.

3.2. Levertijden en opleveringsdata worden slechts bij benadering opgegeven. Bij overschrijding van deze termijn heeft afnemer geen aanspraak op enige schadevergoeding noch recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de opgegeven leveringstermijn en/of opleveringsdatum als een fatale termijn moest worden beschouwd.

3.3. Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij worden ook verlengd met de tijd dat afnemer met de uitvoering van enige verplichting in vertraging is.

3.4. Tenzij partijen anders overeenkomen, worden de door afnemer bij Caleffi bestelde zaken door of namens Caleffi afgeleverd op een door afnemer op te geven adres.

3.5. Het risico met betrekking tot de te leveren zaken gaat over op de afnemer zodra de zaken gereed zijn voor verzending aan de afnemer.

4. Afname, transport, lossing

4.1. Caleffi heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen of afnemer de zaken zelf (doet) afhalen bij het magazijn van Caleffi.

4.2. Indien het transport van de te leveren zaken door of vanwege Caleffi geschiedt, is afnemer verplicht zorg te (doen) dragen voor de redelijkerwijs snelst mogelijke lossing van het transportmiddel, nadat dit op de overeengekomen plaats van bestemming is aangekomen.

4.3. Niet-nakoming door afnemer van een verplichting genoemd in één van de vorige twee leden geeft Caleffi het recht de zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en de kosten hiervan aan afnemer in rekening te brengen zonder dat afnemer het recht heeft de betaling van de overeengekomen prijs op te schorten.

5. Prijs

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de prijzen af magazijn van Caleffi en luiden deze in Euro, exclusief BTW. De kosten van verpakking en de voorschotten terzake van vracht- en andere daarmee samenhangende kosten worden eventueel afzonderlijk in rekening gebracht.

5.2. De vrachtkosten verbonden aan de aflevering van zaken binnen België, Luxemburg en Nederland, die per zending een totale nettowaarde hebben groter dan 1.000 EUR zijn voor rekening van Caleffi. In het andere geval zijn de vrachtkosten voor rekening van de afnemer.

6. Betaling

6.1. Tenzij anders is overeengekomen, zal afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag binnen de op de factuur aangegeven termijn aan Caleffi betalen zonder dat afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of op het toepassen van verrekening. Indien de betalingstermijn niet op de factuur is aangegeven, zal afnemer binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.

6.2. Indien afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan, komt afnemer, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim.

6.3. Gedurende de periode dat afnemer in verzuim is als in het vorige lid bedoeld, is afnemer een rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1,5%.

6.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van afnemer.

6.5. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.

6.6. Alvorens tot levering en diensten over te gaan, is Caleffi te allen tijde gerechtigd te eisen dat de prijs tot 50% bij vooruitbetaling wordt voldaan, danwel te eisen dat een garantie wordt afgegeven voor 50% van het offertebedrag.

6.7. Indien er sprake is van een interventie waarbij Caleffi in dienste van de afnemer ter plaatse dient te komen, is Caleffi te allen tijden gerechtigd te eisen dat de voor gecalculeerde factuur voor deze interventie door afnemer 100% vooruit betaald wordt. Een verschil tussen de werkelijke prijs en de voor gecalculeerde factuur wordt door Caleffi gecorrigeerd.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Totdat de gehele koopprijs is betaald en ook overigens de afnemer volledig aan zijn verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten heeft voldaan, behoudt Caleffi zich tot zekerheid van de betaling van het geleverde eigendom voor van alle door Caleffi geleverde zaken.

7.2. Ingeval afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is Caleffi, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, gerechtigd de zaken terug te nemen, onverminderd het recht een redelijke vergoeding voor geleden schade, gederfde winst en interest te vorderen.

8. Kwaliteit, garantie en aansprakelijkheid

8.1. Caleffi garandeert dat de geleverde zaak de eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat Caleffi uitdrukkelijk schriftelijk bij de overeenkomst heeft toegezegd.

8.2. De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het, zonder berekening van kosten, herleveren of doen herstellen, dit naar keuze van Caleffi, van enige zaak die gebruiken vertoont.

8.3. De aanspraak op garantie vervalt indien het vermelde gebrek blijkt te zijn ontstaan door slecht of gebrekkig onderhoud, door het normale gebruik op te treden slijtage, door reparaties, vervanging en verandering door derden verricht in opdracht van de afnemer, alsmede in geval van overmacht van Caleffi.

8.4. Behoudens indien en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van Caleffi of werknemers van Caleffi is toegebracht, is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.

8.5. In alle gevallen waarin Caleffi gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan het hoogste bedrag van de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, indien de schade gedekt is door een verzekering van Caleffi, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd, tenzij volgens een dwingendrechtelijke regel anders is bepaald.

9. Klachten

9.1. Klachten dienen binnen 2 dagen na aflevering der zaken aan Caleffi schriftelijk en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt.

9.2. Klachten over facturen dienen in geval deze gelijk met de zaken aan afnemer worden overhandigd terstond aan Caleffi kenbaar te worden gemaakt. Indien de facturen worden verzonden, dienen klachten over die facturen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en uitdrukkelijk bij Caleffi te worden ingediend.

9.3. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt afnemer geacht de geleverde zaken, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden de klachten niet meer in behandeling genomen.

9.4. Het indienen van een klacht ontslaat afnemer nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens Caleffi.

9.5. Gebreken aan een deel van het geleverde geeft afnemer niet het recht tot afkeuring van het geheel.

10. Tekortkoming

10.1. Ingeval van omstandigheden die de nakoming van een verbintenis verhinderen en die niet aan Caleffi zijn toe te rekenen (hierna: overmacht) worden de verplichtingen van Caleffi gedurende het voordoen van deze omstandigheden opgeschort.

10.2. Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst door middel van buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien de overmacht langer duurt dan 7 dagen. Hierdoor ontstaat geen verplichting tot schadevergoeding.

10.3. Indien Caleffi voor het tijdstip van intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan dan wel de mogelijkheid heeft daaraan gedeeltelijk te voldoen, is Caleffi gerechtigd het reeds geleverde c.q. te leveren afzonderlijk te factureren.

10.4. Caleffi heeft daarnaast het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien afnemer van Caleffi verlangt dat Caleffi de levering uitvoert ondanks het voordoen van een of meer omstandigheden, welke omstandigheden zodanig zijn dat de nakoming voor Caleffi wegens het voordoen daarvan bezwaarlijk is. Hieronder zijn in ieder geval omstandigheden die als overmacht zijn te beschouwen te begrijpen, alsook bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, in- en uitvoerbelemmeringen, storingen in de levering van energie, genoemde omstandigheden zowel in het bedrijf van Caleffi als bij derden van wie Caleffi de benodigde zaken en/of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

10.5. Wenst afnemer van zijn rechten uit niet-nakoming gebruik te maken dan moet afnemer Caleffi steeds eerst de gelegenheid bieden gebruik te maken van de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden op grond van artikel 10.4.

10.6. Indien afnemer één of meer van zijn verplichtingen jegens Caleffi niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of bedrijf, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, indien ten laste van afnemer beslag van welke aard dan ook, hetzij executoriaal hetzij conservatoir, wordt gelegd, en in algemene zin in al die gevallen waarin na het sluiten van de overeenkomst aan Caleffi omstandigheden ter kennis zijn gekomen die Caleffi goede grond geven te vrezen dat afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, heeft Caleffi het recht om de door Caleffi met deze afnemer gesloten overeenkomst(en) dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden c.q. te wijzigen door een schriftelijke verklaring aan afnemer zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist dan wel de nakoming van haar verbintenis op te schorten, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1. Op alle overeenkomstne tussen Caleffi en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Caleffi, tenzij afnemer binnen één maand nadat Caleffi schriftelijk een beroep op het onderhavige beding heeft gedaan, kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

12. Wijzigingen

12.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

12.2. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.

13. Taal

13.1. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven enige vertaling.

14. Deponering

14.1. Deze algemene voorwaarden van Caleffi International N.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 33.20.82.70.

Download algemene verkoopvoorwaarden