Ogólne warunki sprzedaży

I. Informacje ogólne 
1. Ogólne Warunki Współpracy (OWS) regulują wszelkie umowy sprzedaży oraz stanowią integralną część każdej umowy handlowej zawartej pomiędzy Caleffi Poland sp. z o. o., zwanym dalej „Dostawcą", a Kupującym i wiążą strony z mocy art. 385 § 1 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowią inaczej.
2. Odstępstwa od niniejszych OWS są dopuszczalne, jednak są skuteczne tylko wtedy, jeżeli zostały pisemnie potwierdzone przez Dostawcę w odrębnym dokumencie.
3. Dostawca stosując się do zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, informuje Kupującego, że dane osobowe wymagane dla załatwiania wszelkich spraw wynikających z OWS, będą przez Dostawcę przetwarzane przy pomocy elektronicznych systemów przetwarzania danych. Kupujący wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz promocyjnych przez Dostawcę lub wybrany przez niego podmiot zewnętrzny.
4. Nieważność lub nieskuteczność jakiegokolwiek z postanowień OWS nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień OWS.
5. Dla definicji użytych w OWS terminów: ,,dostawa", mają zastosowanie przepisy art. 535 k.c. i art. 605 k.c.; ,,Kupujący" odpowiednio: art. 605 k.c.; ,,Dostawca" odpowiednio: art. 535


II. Realizacja zamówień 
1. Kupujący zamawia towar wyłącznie w formie pisemnej, z dokładnym określeniem numeru katalogowego z katalogu Dostawcy oraz ilością zamawianych towarów Caleffi.
2. Dostawca realizuje zamówienia w potwierdzonym przez siebie terminie, każdorazowo potwierdzając termin dostawy Kupującemu.
3. Dostawca nie odpowiada za zwłokę w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Dostawcy oraz w przypadkach w których ma zastosowanie pojęcie „siły wyższej".
4. Dostawca każdorazowo w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego w całości informuje Kupującego o najbliższym możliwym terminie realizacji całego zamówienia, dopuszcza się możliwość częściowego realizowania zamówień.
5. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy towaru lub realizacji świadczenia przez Dostawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, Kupujący wraz z Dostawcą wyznacza dodatkowy, kolejny termin realizacji zamówienia. Jeśli Dostawca także w tym przypadku nie wywiąże się z uzgodnionego wspólnie przez Kupującego i Dostawcę terminu Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i nie odebrać zamówionych towarów. Poza prawem do odstąpienia od Umowy, Kupującemu nie przysługują inne roszczenia wobec Dostawcy z tytułu zwłoki w realizacji dostaw. Wszelkie uzgodnienia w tym zakresie muszą być zawarte w formie pisemnej. Dopuszcza się drogę wymiany korespondencji w formie elektronicznej.
6. Dostawca realizuje na swój koszt dostawy towarów o łącznej, jednorazowej wartości zamówienia powyżej 5 000 złotych netto.
7. Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw w przypadku gdy Kupujący zalega z płatnościami za otrzymany towar powyżej 7 dni od terminu wskazanego na fakturze, o czym powiadomi Kupującego. Dostawca dopuszcza możliwość realizacji kolejnych zamówień płatnych wyłącznie w formie przedpłaty.
8. Jeśli dostawa nie może być zrealizowana z powodów leżących po stronie Kupującego, Dostawca będzie uprawniony do naliczania kosztów obsługi logistycznej oraz magazynowania towaru.
9. Dostawca po wcześniejszej informacji dla Kupującego może naliczyć Kupującemu opłaty dodatkowe związane z opłatami transportowymi, logistycznymi, anulacji bądź zwrotu zamówionego towaru, dostawy niestandardowej. Każdorazowo Dostawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji dotyczącej dodatkowych, naliczanych opłat na potwierdzeniu zamówienia przesyłanego do Kupującego.


III. Ceny
1. Ceny katalogowe towarów Caleffi ujęte w aktualnym cenniku, wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT), loco magazyn Dostawcy.
2. Dostawcy przysługuje prawo do zmiany obowiązujących cen katalogowych towarów oraz pozostałych warunków handlowych. Każdorazowo Dostawca ma obowiązek poinformować Kupującego o planowanej zmianie cen oraz warunków handlowych na 14 dni przed jej wprowadzeniem.

IV. Warunki płatności 
1. Płatności dokonywane są w złotych polskich najpóźniej w dniu wydania towaru, chyba że Dostawca z Kupującym zawarli odrębne, pisemne porozumienie w tym zakresie w formie Umowy o współpracy. Płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto Dostawcy.
2. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.
3. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą należności o więcej niż 7 dni od terminu podanego na fakturze, zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek oraz innych opłat wskazanych w Ustawie o Terminach Zapłaty w Transakcjach Handlowych.
4. Dostawca zastrzega sobie prawo zaliczenia najbliższej wpłaty od Kupującego w pierwszej kolejności na poczet odsetek i kolejno na poczet najdawniej wymaganej należności, niezależnie od wskazań Kupującego w tym zakresie.
5. Dostawca ma prawo indywidualnie, wobec każdego Kupującego, ustalać wartość limitu kupieckiego dotyczącego wymiany handlowej pomiędzy Stronami. Limit kupiecki może ograniczyć wartość zamówień Kupującego realizowanych przez Dostawcę.


V. Cesja i przejęcie długu 
1. Dostawca może przenieść wszelkie swoje wierzytelności wynikające z OWS w dowolnym momencie na inny podmiot, Kupujący wyraża na to zgodę akceptując OWS.
Żadna ze stron nie może przenieść żadnych swoich zobowiązań wynikających z OWS bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

 VI. Reklamacje i gwarancje
1. Reklamacje dotyczące wad dostawy w tym wad ilościowych oraz wad asortymentowych, kompletacyjnych, towarowych Kupujący zobowiązany jest zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej do 2 dni roboczych od daty otrzymania dostawy. Przekroczenie terminu może spowodować odrzucenie reklamacji bez jej rozpatrzenia.
Protokół niezgodności w dostawie
Protokół reklamacji

VII. Prawa własności
1. Wszelkie towary dostarczone Kupującemu na mocy OWS pozostają własnością Dostawcy do momentu zapłaty przez Kupującego całkowitej ceny za dostawę wynikającej z faktury sprzedaży.
2. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą ceny za rzeczy będące przedmiotem umowy, Dostawca jest uprawniony do żądania zwrotu dostarczonych towarów na koszt Kupującego oraz domagania się odpowiedniego wynagrodzenia za ich zużycie lub uszkodzenie. W takim wypadku Dostawca ma prawo odstąpić od umowy z Kupującym w drodze pisemnego oświadczenia. Prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 18 miesięcy od dnia powstania uprawnienia do odstąpienia od umowy.

VIII. Inne
1. Dla sporów powstałych na gruncie zawartych umów, właściwy jest sąd dla siedziby Dostawcy. Powyższy zapis nie narusza przepisów o właściwości wyłącznej sądu.
2. W kwestiach nie uregulowanych rw niniejszych OWS mają zastosowane odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3 . Dostawca ma prawo, bez wcześniejszej zapowiedzi, do wprowadzania zmian konstrukcyjnych technologicznych, materiałowych oferowanych przez siebie towarów mających na celu ich ulepszanie oraz rozwój.
4. Dostawca zapewnia Kupującemu materiały informacyjne,techniczne i promocyjne oraz wsparcie promocyjne zgodnie z założeniami polityki informacyjnej Caleffi S.p.a.

Materiały w formie elektronicznej są publikowanie na: www.caleffi.pl  
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 01. maja 2014 r.

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY