Adatvédelem

BEVEZETÉS

Az (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. cikkeje alapján jelen tájékoztató a www.caleffi.com weboldalt felkereső felhasználók személyes adatainak feldolgozásának módjait ismerteti.
Ez az információ nem vonatkozik más webhelyekre, oldalakra vagy online szolgáltatásokra, amelyek hipertext hivatkozásokon keresztül érhetők el, és amelyek az oldalon megjelenhetnek, de a domain-en kívüli forrásokra hivatkoznak.
A személyes adatok kezelése a jogszerűség, a korrektség és az átláthatóság, a felhasználási célok és tárolás korlátozása, az adatok minimalizálása, a pontosság, az integritás és az elszámoltathatóság elvein fog alapulni, az érintett magánéletének és jogainak védelme érdekében.

AZ ADATKEZELŐ

Az adatkezelő a Caleffi S.p.A., amelynek székhelye: Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO).

A SZEMÉLYES ADATOK CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS KATEGÓRIÁI

Az oldalon feltüntetett személyes adatokat a tulajdonos a kapcsolattartás elősegítése érdekében dolgozza fel az érdeklődők hozzájárulása alapján, amely az oldalon történő önkéntes navigációt követően jelenik meg, illetve az oldaltulajdonos az adatkezeléshez fűződő jogos érdekében, az oldal hatékony és biztonságos üzemeltetéséért.

Navigációs adatok

A jelen weboldal működtetéséhez használt számítógépes rendszerek és szoftvereljárások normál működésük során olyan személyes adatokat gyűjtenek be, amelyek továbbítása az internetes kommunikációs protokollok használatából ered. Ezeket az információkat nem azért gyűjtjük, hogy azonosított érdekelt felekhez kerüljenek, hanem amelyek természetüknél fogva a feldolgozás és a harmadik felek által birtokolt adatokkal való társítás révén lehetővé tehetik a felhasználók azonosítását. Ez az adatkategória magában foglalja az oldalhoz csatlakozó felhasználók által használt számítógépek IP-címeit vagy tartományneveit, a kért erőforrások URI-címét (Uniform Resource Identifier), a lekérdezések időpontját, a kérelmek benyújtásának módját a szerverekhez, a válaszként kapott fájl méretét, a szerver által adott válasz állapotát jelző kódot (siker, hiba stb.) és egyéb, az operációs rendszerrel és a felhasználó informatikai környezetével kapcsolatos paramétereket.
Ezeket az adatokat kizárólag az oldal használatáról szóló anonim statisztikai információk begyűjtésére, valamint annak helyes működésének ellenőrzésére használjuk fel, és a feldolgozást követően azonnal törlődnek. Az adatok az oldal ellen elkövetett feltételezett számítógépes bűncselekmények esetén a felelősség beazonosítására használhatók fel: ezen lehetőség kivételével a webes kapcsolatok adatai jelenleg nem tárolódnak tovább, mint az a fentebb leírt célok eléréséhez szükséges.

A felhasználó által önkéntesen megadott adatok

Az oldalon feltüntetett címekre történő e-mailek opcionális, kifejezett és önkéntes küldése magában foglalja a feladó címének utólagos, a kérések megválaszolásához szükséges begyűjtését, valamint az üzenetben szereplő egyéb személyes adatokat. 
A konkrét információk kérésre megosztásra vagy megjelenítésre kerülnek az oldal bizonyos szolgáltatásokhoz létrehozott részein.
A felhasználó a navigációs adatoknál megadottakon túlmenően szabadon megadhat személyes adatokat az oldalon található űrlapokon vagy egyéb módon, tájékoztató anyagok kiküldéséhez vagy egyéb kommunikációhoz. Egyes modulokban kiemelhetők azok az információk, amelyek megadása elengedhetetlen a kért szolgáltatás nyújtásához, és amely információk megadása nem kötelező.
A lényeges információk megadásának elmulasztása lehetetlenné teszi a kérelem teljesítését.

SÜTIK
Az ezen az oldalon található sütik használatával kapcsolatos információkért tekintse meg a Süti szabályzatot.

CÍMZETTEK, ADATOK MEGOSZTÁSA ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA VALÓ TOVÁBBÍTÁS
A feldolgozási műveleteket a Caleffi SpA (Adatkezelő) belső munkatársai olyan formában és módszerekkel hajtják végre, amelyek garantálják az Ön személyes adatainak logikai, fizikai biztonságát és bizalmas kezelését, mindezt olyan informatikai eszközök és platformok segítségével, amelyek bármely adatfeldolgozó számára elérhetők.

RECIPIENTS, DATA SHARING AND TRANSFER TO THIRD COUNTRIES
The processing operations are implemented with forms and methods such as to guarantee the logical, physical security and confidentiality of your personal data, by the internal staff of Caleffi S.p.A. (Data Controller), also through the use of IT tools and platforms placed available from any Data Processors.

AZ ÉRDEKELT FELEK JOGAI
Az EU 2016/679. szabályzat 13-as bekezdésének 2-et paragrafusának b), c), d) cikkejeinek értelmében a személyes adatok alanya bármikor jogosult arra, hogy igazolást szerezzen az adatainak létezéséről vagy hiányáról, valamint megismerhesse azok tartalmát és eredetét, ellenőrizze azok pontosságát, vagy kérje azok kiegészítését, frissítését, helyesbítését. (15., 16. cikk). 
A fent említett rendelet 17., 18. és 19. cikkejei alapján az alany jogában áll kérni az adat törlését, korlátozását, valamint jogos indokkal tiltakozni azok kezelése ellen.
További információért vagy a GDPR által biztosított jogok gyakorlásához forduljon a Caleffi adatvédelmi csapatához a következő e-mail címen: privacy@caleffi.com

PANASZBENYÚJTÁSI JOG
Azon érdekelt felek, akik úgy vélik, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatok ezen az oldalon keresztül történő feldolgozása sérti a rendelet előírásait, jogosultak panasszal élni az olasz hatóságnál, a Garante-nál, a 77. cikkejnek megfelelően, vagy megfelelő jogi eljárást indítani (a rendelet 79. cikkeje).

 

BEVEZETÉS

Az EU 2016/679 (GDPR) rendelet 13. cikkejének értelmében cégünk folyamatosan elkötelezett az Ön személyes adatainak a jogszerűség, méltányosság, átláthatóság, cél- és tárolási korlátozás, adatminimalizálás, pontosság, integritás és titoktartás elveinek megfelelően történő kezelése mellett.

AZ ADATKEZEL

Az adatkezelő a Caleffi SpA, székhelye: Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d’Agogna (NO).

A SZEMÉLYES ADATOK CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS KATEGÓRIÁI

Az adatok kezelése a termékeinkkel, alkalmazásainkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk, kommunikációs és kereskedelmi, technikai vagy promóciós jellegű anyagok - beleértve a hírleveleket, küldése céljából történik, automatizált módon (e-mail, szöveges üzenet stb.) vagy egyéb eszközökkel (papír alapú levél).

A személyes adatok e célból történő kezelésének jogalapja az adatkezeléshez való hozzájárulás.

Az Adatkezelő olyan Személyes Adatokat kezel, amelyek tartalmazhatnak olyan azonosítókat, mint a vezeték- és keresztnév, a cégnév, a postázási cím, az e-mail cím, az otthoni és/vagy mobiltelefonszám, személyi azonosító szám, illetve a saját bevallású szakmai vagy üzleti kategória.

AZ ADATOK MEGOSZTÁSA ÉS A SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK ORSZÁGOKBA VALÓ TOVÁBBÍTÁS

A személyes adatok a fenti 3-as pontban megjelölt célokra megoszthatók az általunk a személyes adatok feldolgozására felhatalmazott személyekkel, szigorúan kereskedelmi információk, hírlevelek stb. kiküldésével kapcsolatos tevékenységekhez.

 

SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSE

Vállalatunk a hozzájárulás visszavonásáig folytatja a megadott személyes adatok feldolgozását; Ön a hozzájárulás visszavonásának jogát az alábbi utasítások követésével vagy az alábbi címre írt kéréssel gyakorolhatja.

AZ ALANYOK JOGAI

A 2016/679 rendelet 13-es cikk, 2-es paragrafus, b), c), d) pontok alapján lehetséges az adatkezelővel kapcsolatba lépni a személyes adatok feldolgozása tekintetében a következő jogokkal:

 • hozzáférési jog (15. cikk);
 • helyesbítéshez való jog (16. cikk);
 • törlési jog (17. cikk);
 • korlátozási jog (18. cikk);
 • az adatok hordozhatóságához való jog (20. cikk);
 • tiltakozás joga (21. cikk);
 • jogorvoslati kérelem egy felügyeleti hatósághoz (77. cikk);
 • a beleegyezés visszavonásának joga a 6-os cikk, 1-es paragrafus, a) pontjának, vagy a 9-es cikk, 2-es paragrafus, a) pontjának értelmében.

További információért vagy a GDPR által biztosított jogok gyakorlásához forduljon a Caleffi adatvédelmi csapatához a következő e-mail címen: privacy@caleffi.com

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL 13. cikk 2016/679 EU rendelet

A 2016/679 EU Rendelet 13. cikkejének értelmében tájékoztatjuk a személyes adatainak kezeléséről az űrlap kitöltését és a kérelem elküldését követően.
Az adatkezelő a Caleffi S.p.A., székhelye: Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO.), akivel e-mailben lehet kapcsolatba lépni: info@caleffi.com.
Az űrlapon megadott adatokat a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását követően az alábbi célokra használjuk fel:

 • tájékoztatást adni termékeinkről, vagy válaszolni a kérdésekre
 • prospektusokat küldeni;
 • műszaki fájlokat küldeni;
 • opcionálisan hírlevelek kiküldésére.

A megjelölt célokat az Ön fakultatív hozzájárulása esetén, az adatgyűjtés oldalon feltüntetett módokon folytatjuk le.
Felhívjuk figyelmét, hogy a kért adatok megadása kötelező, mert a kért szolgáltatások teljesítéséhez vagy a megkeresések megválaszolásához szükségesek; ezért hiányukban a kérelmet nem lehet feldolgozni.
Az Ön által megadott adatokról az Adatkezelő az igényelt szolgáltatások teljesítésében vagy a weboldal technikai kezelésében részt vevő üzemeltetőket (csak szükség esetén) és az Adatfeldolgozókkal azonos tevékenységek végzésében részt vevő egyéb harmadik feleket tájékoztatnia kell.
Az adatokat a szükséges szolgáltatások teljesítéséig, illetve az Ön törlési kérelméig megőrizzük, és a szervezeti igények vagy jogszabályi kötelezettségek esetén meghatározott archívumban csak addig tárolhatók, amíg az az említett célokhoz feltétlenül szükséges.
We remind you of the right to exercise the right to ask the Data Controller to access personal data, correct or delete them, limit the processing that concerns you and Emlékeztetjük Önt arra a jogára, hogy az adathordozhatósághoz való jogon túlmenően kérje az Adatkezelőtől a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, korlátozza az Önt érintő adatkezelést, és tiltakozzon az adatkezelés ellen. (2016/679 EU-rendelet 15. és azt követő cikkei); ezeket a jogokat a privacy@caleffi.com e-mail címen gyakorolhatja.
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha kapcsolatba lép az Adatkezelővel a privacy@caleffi.com e-mail címen.
Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a panasz benyújtása érdekében forduljon az olasz adatvédelmi hatósághoz, a Garantéhoz (www.garanteprivacy.it).
Az adatkezelőről és az ezen a weboldalon való böngészést követő feldolgozási módokról további információk a weboldal Adatvédelmi nyilatkozatában találhatók.

Az online műszaki képzési projektekre való regisztrációhoz a regisztrációs űrlapon kért személyes adatok beszerzése szükséges. Ezeket a személyes adatokat a Caleffi SpA adatkezelő dolgozza fel, székhelye: Strada Regionale 229 n. 25, 28010 - Fontaneto d'Agogna (NO), és belső munkatársai kizárólag az online képzés technikai megszervezésére használják, és nem közlik harmadik féllel. Az adatkezelésre az érdekelt fél hozzájárulása alapján kerül sor, amely az űrlap önkéntes kitöltésében nyilvánul meg. Az adatokat a kezelési igények idejéig tároljuk, amely magában foglalja az elvégzett tevékenységekkel kapcsolatos dokumentációk megőrzését is. A további szolgáltatásokra vonatkozó javaslatok külön e-mailben, az érdekelt felek hozzájárulása alapján kerülnek megfogalmazásra. Az online képzési tevékenység a LogMeIn Inc. „GotoWebinar” platformja segítségével történik, amely független adatkezelőként működik. Tekintse meg a “https://www.logmeininc.com/it/legal” hivatkozást a személyes adatok LogMeIn általi feldolgozásával kapcsolatos információkért.

BEVEZETÉS

Az EU 2016/679 (GDPR) rendelet 13. cikkejének értelmében cégünk folyamatosan elkötelezett az Ön személyes adatainak a jogszerűség, méltányosság, átláthatóság, cél- és tárolási korlátozás, adatminimalizálás, pontosság, integritás és titoktartás elveinek megfelelően történő kezelése mellett.

AZ ADATKEZEL

A személyes adatok kezelője a Caleffi SpA.

A SZEMÉLYES ADATOK CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS KATEGÓRIÁ

Személyes adatait a vevői és szállítói archívumba történő felvétel céljából a szerződéskötést megelőző (ajánlatok és árajánlatok) és szerződéses ügyek (termékek és szolgáltatások adásvétele/vásárlása) intézése, valamint belső működési és kezelési szükségletek, számviteli, adózási, polgári jogi igények céljára és hasonló követelmények teljesítésére dolgozzuk fel.

Adatait az erre a célra kijelölt munkatársak dolgozzák fel, papír vagy elektronikus úton.

Adatait a szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében kell megadni.

Ha nem adja meg adatait, előfordulhat, hogy a szerződést vagy annak egy részét nem tudjuk teljesíteni, illetve kapcsolatunkat nem tudjuk folytatni.

 

ADATOK MEGOSZTÁSA ÉS A SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK ORSZÁGOKBA VALÓ TOVÁBBÍTÁS

Az adatfeldolgozók, akiknek az Ön (személyes, számviteli és adózási) adatai továbbadhatók: társaságunk adminisztratív és kereskedelmi osztályain dolgozó munkavállalói, társaságunk nevében adó-, számviteli vagy informatikai szolgáltatásokat nyújtó külső alanyok, valamint fuvarozóként, fizetéseket és beszedéseket kezelő hitelintézetekként, egyéb alanyokként működő harmadik felek, akik az Ön adataihoz konkrét jogszabályi rendelkezések alapján hozzáférési joggal rendelkeznek, valamint a törvény által előírt egyéb alanyok.

Az Ön adatait nem adjuk ki harmadik félnek, és nem kezeljük az EU-n kívül.

 

A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉS

Az összegyűjtött adatokat legfeljebb 10 évig, vagy a jogos vállalati érdekek kritériumai szerint változó időtartamig kell tárolni (adóellenőrzéssel, bármilyen speciális kereskedelmi levelezéssel, vagy konkrét vitákkal, -ideértve a pereket, fizetési késedelmeket, jogi szempontokat, időszaki vásárlásokat, statisztikai, termelési vagy minőségi célokat).

 

AZ ALANYOK JOGA

A 2016/679 rendelet 13-es cikk, 2-es paragrafus, b), c), d) pontok alapján lehetséges az adatkezelővel kapcsolatba lépni a személyes adatok feldolgozása tekintetében a következő jogokkal:

 • hozzáférési jog (15. cikk);
 • helyesbítéshez való jog (16. cikk);
 • törlési jog (17. cikk);
 • korlátozási jog (18. cikk);
 • az adatok hordozhatóságához való jog (20. cikk);
 • tiltakozás joga (21. cikk);
 • jogorvoslati kérelem egy felügyeleti hatósághoz (77. cikk);
 • a beleegyezés visszavonásának joga a 6-os cikk, 1-es paragrafus, a) pontjának, vagy a 9-es cikk, 2-es paragrafus, a) pontjának értelmében.

További információért vagy a GDPR által biztosított jogok gyakorlásához forduljon a Caleffi adatvédelmi csapatához a következő e-mail címen privacy@caleffi.com

Ezen postafiók használata

Az itt közölt bármely információ csak a címben megnevezett személyre vagy cégre vonatkozik, és bizalmasnak minősül. Szigorúan tilos az említett információkat a címzetten kívül másnak továbbadni, közzétenni, továbbítani vagy más módon felhasználni. Ha ezt az üzenetet tévedésből kapta, tájékoztatjuk, hogy csak üzleti ügyekkel kapcsolatos üzenetek küldésére és fogadására szolgál, és minden egyéb, személyes célú felhasználása tilos és jogosulatlan. Ezért minden elküldött és fogadott e-mailt közönséges üzleti üzenetként kezelünk, és a cég saját szabályai szerint kezeljük, így azokat a postafiók címében megnevezett felhasználón kívül más személyek is elolvashatják.

Tájékoztató a vevők és beszállítók adatainak feldolgozásáról

Cégünk, az Adatfeldolgozó tájékoztatja Önt, hogy az Ön személyes adatait (például keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefon vagy mobiltelefon szám stb.) az arra jogosult személyek kizárólag üzleti tevékenységek végzésére használják fel. Ezért társaságunk ezeket az adatokat csak addig használja fel, ameddig az üzleti okokból szükséges, vagy a vonatkozó jogszabályok által meghatározott ideig.