Caleffi hero Certificazioni mobile
Certificazioni Caleffi
Spoločnosť

Certifikace

Caleffi se neustále snaží pokrývat požadavky definované normami ISO.

Systém certifikací

V době nedávné jsme obdrželi certifikát kvality Systému managementu ochrany životního prostředí pro výrobu Caleffi a obdobný certifikát pro proces exportu zboží.

V současnosti je náš Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci certifikován podle požadavků normy BS OHSAS 18001:2007 a naším dalším interním cílem je získat nejaktuálnější certifikaci pro Systém energetického managementu a etických zásad při práci.

Dosud získané certifikace systému jakosti jsou doloženy certifikátem BSI pro systém managementu jakosti, certifikátem AEOF pro zprostředkovaný vývoz zboží a certifikáty ICIM a IQNET 14001 pro systém environmentálního managementu.

Hloubkové studie

Aby bylo zajištěno, že náš Systém managementu kvality je v souladu s požadavky uvedenými v odpovídajících normách, tak se Caleffi zavázalo zabezpečit, že požadavky od zákazníků a na produkty jsou správně identifikovány, definovány a naplněny za účelem zvýšení spokojenosti zákazníků, vytvořit systém neustálé inovace, stanovovat uskutečnitelné obchodní cíle, dosahovat organizačních a vztahových podmínek, vhodných na podporu daných cílů a také se ujistit, že společnost v plném rozsahu chápe a rozumí významu obsahu systému managementu kvality.

Nyní platné certifikáty jsou:

KVĚTEN 2024: aktualizace certifikace ISO 9001:2015 provedená s BSI se zapojením všech oddělení společnosti Caleffi.
LEDNA 2022: aktualizace certifikace ISO 9001:2015 s logem Accredia namísto UKAS
DUBEN 2021: Caleffi získala od BSI aktualizovanou certifikaci ISO 9001:2015 do května 2024. Certifikace byla rozšířena na produkty VMC.
KVĚTEN 2018: Caleffi získalo aktualizovaný certifikát od British Standart Institution (BSI) do roku 2021. (certifikát č. FM 21654)
KVĚTEN 2017: obnovení UNI EN ISO 9001:2015 (certifikace ICIM a IQNET). Pokud jde o certifikaci BSI, společnost Caleffi zahájila fázi „přechodu“ na nové dispozice normy 9001:2015.
ČERVEN 2015: obnovení certifikátu BSI do května 2018, kdy se uskuteční následující audit.
KVĚTEN 2011: šestá obnova certifikátu ICIM a souvisejícícho certifikátu IQNet jako důlkaz o správném dodržování Systému řízení kvality za účelem podpory obrazu firmy v mezinárodním kontextu.
DUBEN 2010: Systém řízení kvality aktualizovaný podle nové normy UNI EN ISO 9001:2008.
ČERVENEC 2009: Caleffi dosáhlo na aktualizaci certifikátu British Standard Institution (BSI) certification.
ČERVENEC 2008: Naše systémy měření tepla jsou zahrnuty v dodatku BSI.
ČERVEN 2008: Caleffi bylo oceněno prestižním "Zlatým Certifikátem" (Golden Label Certificate), který se uděluje za široký záběr firmou dosažených úspěchů.
KVĚTEN 2008: Nový úspěch - certifikáty ICIM a IQNET obnoveny až do 2011.

Za účelem dohledu na naše požadavky na vysokou kvalitu, pravidelně zjišťujeme spokojenost našich zákazníků formou dotazníků.
Výsledky jsou pro nás důležité pro stanovení hlavních a také kritických bodů a jejich následné řešení je pokaždé novým cílem, který chceme dosáhmout. 

Systému managementu ochrany životního prostředí  soubor procesů, postupů, nástrojů, a modelů, které organizace implementuje a formálně aplikuje, aby byla v souladu s požadavky aplikovatelného právního systému. Organizace, jejichž zájmem je získání tohoto certifikátu učiní formální závazek k omezení jejich přímého vlivu na životní prostředí (jejich činnosti) a také nepřímého vlivu (otázky životního prostředí, které může organizace do jisté míry ovlivnit),současně se zavazuje snižovat emise, podporovat opětovné využití odpadního materiálu z výroby a recyklovat, zefektivnit využití zdrojů.  Prioritou organizací, jež získaly tento certifikát je přijmout politiku neustálého zlepšování procesu ochrany životního prostředí, tedy snižování jejich vlivu na toto prostředí.

Firma Caleffi si vždy byla vědoma toho, že lidská  a průmyslová činnost v rámci samotné firmy má svůj vliv okolní životní prostředí. Proto se firma Caleffi loni v červnu dobrovolně rozhodla přijmout Systém mamagementu životního prostředí, který je certifikovaný UNI EN ISO 14001:2004; Tento systém udává, jak má společnost průběžně monitorovat a zlepšovat (tedy snižovat) svůj vliv na životní prostředí aktivitami, které provádí.

Dosažení certifikace:

  • certifikát ICIM is  je osvedčením spolehlivosti a schopností jejího Systému managementu řivotního prostředí naplnit specifické požadavku a dosahovat předem stanovených cílů v tomto smyslu;
  • certifikát IQNET equired by "The International Certification Network", demonstrates the equivalence of the certifications issued by its members and assures the certified quality systems of organisations are recognized internationally thereby favouring transparency in international trade. , požadovaný mezinárodní certifikační síťí "The International Certification Network" poukazuje na rovnocennost certifikátů vydaných jejími členy a zajišťuje, že systémy certifikací kvality organizací jsou uznávány na mezinárodní úrovni a tímto způsobem napomáhá transparentnosti v mezinárodním obchodě.

29.května 2012: Caleffi obdrželo certifikát AEOF - jednodušší proclívání zboží /  zajištění bezpečnosti dodávek - toto je často požadováno od hospodážských subjektů, jež mají v úmyslu využívat celních zjednodušení a také úlev ve vztahu s celní kontrolou týkající se bezpečnosti.

Platí pro Schválené hospodářské subjekty (Authorized Economic Operators) tedy rezidenty, kteří mají bydliště na celním území Evropské Unie a kteří jsou držiteli osvědčení AEO, vydaného celním orgánem členského státu na základě požadavků a podmínek stanovených Evropskou komisí, včetně spolehlivosti a bezpečnosti subjektů v mezinárodním dodavatelském řeťezci.

Certifikát AEOF je uznávaný v celé Evropě (a vzájemně také téměř ve všech zemích západního světa); na počátku byla dohoda mezi EU a USA, kterou podepsaly i mnohé další země (včetně Japonska, Švýcarska, Norska, Kanady a Číny).

Být oprávněným provozovatelem přináší množství operačních a obchodních výhod:

  • méně dokumentace, skenování a fyzické kontroly
  • prioritní řešení zásilek
  • obsluha má možnost si určit, kde budou dané kontroly vykonávat
  • zjednodušený postup pro získaní aktuálního dostupného zjednodušeného cla
  • méně požadovaných informací v souhrných výkazech
  • preventivní oznámení o pozitívním výsledku z obvodu celní kontoly, předbežné celní prohlášení
  • vzájemné uznávání bezpečnostních programů se zeměmi, které nejsou členy EU. 

Ve zkratce, zaručuje lepší vztahy s celními orgány, menší počet zpožděných dodávek, zvýšenou bezpečnost a lepší komunikaci mezi jednotlivými stranami v logistickém řetězci; jinými slovy, jedná se o významné výhody pro export zboží.

Pokud se týká této cesty směrem ke kvalitě, které bylo možno dosáhnout i za pomoci spolupracovníků, firma Caleffi se těší z dosáhnutých výsledků a rádi bychom poděkovali firmám ANIME a EasyFrontier service company a také panu Familiari za koordinaci práce provedené v součinnosti s celní správou v Novaře.