Certificazioni Caleffi

Certifikimet

Caleffi përpiqet vazhdimisht të ndjekë zbatimin e standardeve më të rëndësishme, të sugjeruara nga standardet ISO.

Certifikimi i sistemit

Kohët e fundit, Sistemi i Menaxhimit Mjedisor i vendeve të prodhimit të kompanisë dhe procedura e eksportit të mallrave është certifikuar.

Aktualisht, Sistemi i shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës po certifikohet nga BS OHSAS 18001:2007. Synimi i ardhshëm i brendshëm është arritja e certifikimeve më të fundit për energjinë dhe etikën.

Certifikatat e sistemit të cilësisë të marra deri më sot vërtetohen nga certifikatat ICIM, BSI dhe IQNET për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë, certifikata AEOF për eksportin e lehtësuar të mallrave dhe certifikatat ICIM dhe IQNET 14001 për sistemin e menaxhimit të mjedisit.

Studime të thelluara

Për të siguruar që Sistemi ynë i Menaxhimit të Cilësisë është në përputhje me kërkesat e specifikuara në standardin referues, Caleffi ka marrë përsipër të sigurojë që kërkesat për klientët dhe produktet të jenë identifikuar, përcaktuar dhe plotësuar në mënyrë që të rrisin kënaqësinë e klientëve, të zhvillojnë një sistem përmirësimi të vazhdueshëm, të krijojnë qëllime të ndjekshme biznesi, të arrijë kushtet organizative dhe relacionale të përshtatshme për të promovuar qëllimet e identifikuara dhe të bëjë që shoqëria, në tërësinë e saj, të kuptojë rëndësinë e përmbajtjes së politikave të Cilësisë.

Certifikatat aktuale të vlefshme janë:

MAJ 2024: përditësimi i certifikimit ISO 9001:2015 u krye me BSI që përfshin të gjitha departamentet Caleffi
JANAR 2022: përditësimi i certifikimit ISO 9001:2015 me institutin logo Accredia të VMC. 
PRILL 2021: Caleffi përmbushi nga BSI certifikimin e përditësuar ISO 9001:2015 deri në maj 2024. Certifikimi përfshin edhe produktet VMC. 
MAJ 2018: Caleffi përmbushi me sukses certifikimin e përditësuar të Institucionit Britanik të Standardeve (BSI) deri në vitin 2021 (certifikata nr. FM 21654).
MAJ 2017: rinovimi i UNI EN ISO 9001:2015 (certifikimet ICIM dhe IQNET). Në lidhje me certifikimin BSI, Caleffi ndërmori fazën e 'kalimit' sipas dispozitave të reja të normës 9001:2015.
PRILL 2015: rinovimi i certifikimit BSI deri në maj 2018.
MAJ 2011: rinovimi i gjashtë i ICIM dhe certifikimi përkatës IQNet, si dëshmi e mirëmbajtjes së duhur të Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë dhe shpalosjes të imazhit të shoqërisë në një kontekst ndërkombëtar.
PRILL 2010: Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë u përditësua sipas standardit të ri UNI EN ISO 9001:2008.
KORRIK 2009: Caleffi përmbushi me sukses certifikimin e përditësuar të Institucionit Standard Britanik (BSI).
KORRIK 2008: Sistemet tona të Matjes së Nxehtësisë mbulohen nga zgjerimi i BSI.
QERSHOR 2008: Caleffi mori Certifikatën e re dhe prestigjioze të Etiketës së Artë, e cila jepet për të njohur sukseset e njëpasnjëshme të shoqërive.
MAJ 2008: Një sukses i ri - certifikimet ICIM dhe IQNET u rinovuan deri në vitin 2011.

Në mënyrë që të mbikëqyrim standardet tona të cilësisë së lartë, matim periodikisht kënaqësinë e klientëve me anë të një sondazhi.
Rezultatet na shërbejnë që të përcaktojmë pikat e forta, si edhe ato të dobëta. Dhënia e zgjidhjeve kthehet në qëllimin tonë. 

Sistemi i Menaxhimit Mjedisor është tërësia e proceseve, procedurave, instrumenteve dhe modeleve që një organizatë zbaton dhe përdor zyrtarisht për të qenë në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi. Organizatat që kërkojnë dhe marrin certifikim të cilësisë ndërmarrin një angazhim formal për të kufizuar si efektet e drejtpërdrejta në mjedis (nga operacionet të tyre), ashtu edhe çdo efekt të tërthortë (problematikat mjedisore ku mund të ushtrojnë një shkallë ndikimi), duke ulur emetimet, promovuar rikuperimn dhe riciklimin e mbetjeve, përdorimin më efikas të burimeve dhe praktikave më të mira mjedisore.  Në fakt prioriteti i organizatave të certifikuara për cilësinë është miratimi i politikave për të përmirësuar vazhdimisht performancën mjedisore.

Caleffi ka qenë gjithmonë i ndërgjegjshëm se aktivitetet njerëzore dhe industriale, duke përfshirë ato të vetë shoqërisë, kanë pasoja në mjedisin përreth, dhe për këtë arsye ka marrë vendimin vullnetar për të miratuar një Sistem të Menaxhimit të Mjedisit, i cili u certifikua sipas UNI EN ISO 14001: 2004 qershorin e kaluar. Ky sistem dikton mënyrën se si shoqëria monitoron dhe synon të përmirësojë vazhdimisht performancën mjedisore, ku objektivi kryesor është parandalimi dhe zvogëlimi i ndikimit të aktiviteteve që ajo ushtron.

Certifikimet e marra janë si më poshtë:

  • Certifikimi ICIM është një dëshmi e besueshme e aftësisë së Sistemit të Menaxhimit Mjedisor të Caleffi për të përmbushur kërkesat specifike dhe objektivat e paracaktuara;
  • Certifikimi IQNET, i kërkuar nga "Rrjeti Ndërkombëtar i Certifikimit", vërteton ekuivalencën e certifikimeve të lëshuara nga anëtarët e tij dhe siguron që sistemet e certifikuara të cilësisë së organizatave të njihen në nivel ndërkombëtar, duke favorizuar kështu transparencën në tregtinë ndërkombëtare.

29 maj 2012: Caleffi ka marrë certifikimin AEOF, dogana më të thjeshta/dërgesa më të sigurta, që kërkohet shpesh nga operatorët ekonomikë që synojnë të përfitojnë nga thjeshtimet dhe lehtësimet doganore në lidhje me kontrollet doganore për sigurinë.

Ai zbatohet për Operatorët Ekonomikë të Autorizuar, pra subjektet rezidente në territorin doganor të BE-së, mbajtësit e një certifikate AEO të lëshuar nga autoriteti doganor i një shteti anëtar në bazë të kërkesave dhe kushteve të përcaktuara nga Komisioni Evropian, duke përfshirë besueshmërinë dhe sigurinë e këtyre subjekteve në zinxhirin ndërkombëtar të furnizimit.

Certifikimi AEOF njihet në të gjithë Evropën (dhe reciprokisht nga pothuajse të gjitha vendet në botën perëndimore). AI e ka fillesën nga një marrëveshje midis BE-së dhe SHBA-së, të cilën e kanë nënshkruar edhe vende të ndryshme (duke përfshirë Japoninë, Zvicrën, Norvegjinë, Kanadanë dhe Kinën).

Të qenit operator i autorizuar sjell shumë përfitime operative dhe tregtare:

  • më pak kontrolle të dokumenteve, të skanuara dhe fizike  
  • trajtim prioritar i dërgesave kur përzgjidhen për kontroll  
  • operatori mund të zgjedhë se ku do të kryhen kontrollet në fjalë
  • procedura të lehtësuara për të marrë thjeshtimet doganore të disponueshme aktualisht
  • nevojitet më pak informacion në pasqyrat përmbledhëse
  • njoftim parandalues i rezultatit pozitiv të qarkut të kontrollit doganor në lidhje me deklaratën përmbledhëse
  • njohja reciproke e programeve të sigurisë me vendet jashtë BE-së.

Shkurtimisht, ai garanton marrëdhënie më të mira me autoritetet doganore, më pak vonesa në dërgesa, siguri të shtuar dhe komunikim më të mirë ndërmjet palëve në zinxhirin logjistik: pra, avantazhe të konsiderueshme për eksportin e mallrave.

Caleffi është shumë i kënaqur me rezultatin e arritur dhe, pas udhëtimit të ndërmarrë dhe përfunduar me ndihmën e vazhdueshme të autoriteteve dhe bashkëpunëtorëve, dëshiron të falënderojë ANIMA, shoqërinë e shërbimit EasyFrontier dhe z.Familiari për koordinimin e punës së kryer nga zyrtarët e doganave në Novara.