Caleffi hero Certificazioni mobile
Certificazioni Caleffi

Certifikácia

Caleffi sa neustále snaží sledovať pokrytie najdôležitejších štandardov navrhovaných normami ISO.

Certifikácia systému

Začiatok tejto dlhej cesty bol pred dvadsiatimi rokmi, keď manažment kvality firmy prvý krát dostal certifikát a ďalšie produkty boli taktiež certifikované.

V súčasnej dobe, zdravie v povolaní a bezpečnosť dostali boli certifikované podľa STN OHSAS 18001:2007. Ďalší interný cieľ firmy je dosiahnuť certifikát v oblasti energetiky a etiky.

Certifikáty systému kvality získané doteraz sú osvedčené ICIM, BSI a IQNET certifikáty pre systém riadenia kvality, AEOF certifikáty za vývoz tovaru a ICIM a IQNET 14001 certifikáty za systém environmentálneho manažérstva.

Hĺbkové štúdie

Aby bolo zaistené, že náš systém manažmentu kvality je v súlade s požiadavkami uvedenými v referenčných normách, Caleffi sa zaviazal zabezpečiť, že požiadavky na zákazníkov a na produkty sú identifikované, definované a splnené za účelom zvýšenia spokojnosti zákazníkov, vytvorenia systému neustáleho zlepšovania, vytvorenia uskutočniteľných obchodných cieľov, dosiahnutia organizačných a vzťahových podmienok vhodných na podporu určených cieľov a tiež uistiť sa aby spoločnosť v plnom rozsahu porozumela význam obsahu systému manažmentu kvality.

Súčasné platné certifikáty:

MÁJ 2024: Aktualizácia certifikácie ISO 9001:2015 v spolupráci s BSI, ktorá zahŕňa všetky oddelenia spoločnosti Caleffi
JANUÁR 2022: aktualizácia certifikácie ISO 9001:2015 s logom Accredia namiesto UKAS
APRÍL 2021: Caleffi získalo od BSI aktualizovanú certifikáciu ISO 9001:2015 do mája 2024. Certifikácia bola rozšírená na produkty VMC.
MÁJ 2018: Caleffi získal aktualizáciu certifikáciu British Standard Institution (BSI) do roku 2021 (certifikát č. FM 21654).
MÁJ 2017: obnovenie UNI EN ISO 9001: 2015 (certifikácia ICIM a IQNET). Pokiaľ sa jedná o certifikáciu BSI, firma Caleffi prešla "prechodnou fázou" na novej dispozície normy 9001: 2015.
JÚN 2012: obnovenie certifikátu BSI do Mája 2015, kedy sa bude konať ďalší audit
MÁJ 2011: šiesta obnova certifikátu ICIM, súvisiaca s IQNet ako dôkaz o riadnom udržiavaní systému manažmentu kvality a dôkaz o posilnení firemného obrazu v medzinárodnom kontexte.
APRÍL 2010: Systému manažmentu kvality aktualizovaný na novú normu UNI EN ISO 9001:2008.
JÚL 2009: Caleffi dosiahol aktualizáciu certifikátu od British Standard Institution (BSI).
JÚL 2008: Naše systémy merania tepla sú zahrnuté v dodatku  BSI.
JÚN 2008: Firma Caleffi dostala cenu - prestížny "Zlatý certifikát" (Golden Label Certificate), ktorý oceňuje široký záber úspechov firmy.
MÁJ 2008: Nový úspech - ICIM a IQNET certifikáty boli obnovené až do roku 2011.

Za účelom správneho dohľadu na naše normy vysokej kvality, pravidelne  zisťujeme spokojnosť zákazníkov cez dotazník.
Výsledky sú užitočné na stanovenie hlavných a kritických bodov. Ich riešenie sa stáva našim cieľom.

Systém environmentálneho manažmentu je súbor procesov, postupov, nástrojov a modelov, ktoré organizácia realizuje a formálne spĺňa požiadavky právnych predpisov. Organizácie požadujúce získanie certifikátu kvality podstúpia formálny záväzok k obmedzeniu ako priameho vplyvu na životné prostredie (ich činnosti), tak aj nepriameho vplyvu (otázky životného prostredia, ktoré organizácia môže do istej miery ovplyvniť), taktiež sa zaväzujú znižovať emisie, podporovať využívanie odpadov a recykláciu, efektívnejšie využívať zdroje. Prioritou takýchto organizácií je v skutočnosti si osvojiť teóriu kontinuálneho zlepšovania ich vplyvu na životné prostredie.

Firma Caleffi si vždy bola vedomá ľudskej a priemyselnej činnosti, vrátane samotnej činnosti firmy, a ich vplyv na okolité životné prostredie, preto sa firma Caleffi dobrovoľne rozhodla prijať Systém environmentálneho manažmentu, ktorý bol certifikovaný UNI EN ISO 14001:2004 vlani v júni.; Tento systém určuje ako má spoločnosť sledovať a usilovať sa neustále zlepšovať vplyv na životné prostredie.

Dosiahnuté certifikáty:

  • ICIM certifikát je spoľahlivým osvedčením o schopnom systéme environmentálneho manažérstva firmy Caleffi, s cieľom uspokojiť špecifické požiadavky a splniť vopred stanovené ciele;
  • IQNET certifikát, požadovaný medzinárodnou certifikačnou sieťou "The International Certification Network", poukazuje na rovnocennosť certifikátov vydaných od svojich členov a zabezpečuje, že systém certifikácie kvality organizácií je uznávaný na medzinárodnej úrovni a týmto spôsobom zvýhodňuje transparentnosť v medzinárodnom obchode.

29. Mája 2012: Caleffi získal certifikát AEOF - jednoduchšie clo/ bezpečnejšie dodávky - čo je často požadované od hospodárskych subjektov, ktoré majú v úmysle ťažiť z colných zjednodušení a tiež úľav vo vzťahu s colnou kontrolou týkajúcej sa bezpečnosti.

Platí to pre Schválené hospodárske subjekty (Authorized Economic Operators) teda rezidenti, ktorí majú bydlisko na colnom území Európskej únie, ktorí sú držiteľmi osvedčenia AEO vydaného colným orgánom členského štátu na základe požiadaviek a podmienok stanovených Európskou komisiou, vrátane spoľahlivosti a bezpečnosti subjektov v medzinárodnom dodávateľskom reťazci.

Certifikát AEOF je uznávaný v celej Európe (a vzájomne uznávaný takmer vo všetkých krajinách západného sveta); začalo to dohodou medzi EÚ a USA, kde to aj rôzne iné krajiny podpísali (vrátane Japonska, Švajčiarska, Nórska, Kanady a Číny).

Byť oprávneným prevádzkovateľom prináša mnoho operačných a obchodných výhod:

  • menej dokumentácie, skenovanej a fyzickej kontroly
  • prioritná manipulácia so zásielkami
  • obsluha má možnosť voľby, kde sa majú uvedené kontroly vykonávať
  • zjednodušený postup pre získanie aktuálneho dostupného zjednodušeného cla
  • menej požadovaných informácií v súhrnných výkazoch
  • preventívne oznámenie o pozitívnom výsledku z obvodu colnej kontoly, predbežné colné vyhlásenie
  • vzájomné uznávanie bezpečnostných programov s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ. 

V krátkosti, zaručuje to lepšie vzťahy s colnými orgánmi, menej oneskorené dodávky, zvýšenú bezpečnosť a lepšiu komunikáciu medzi stranami v logistickom reťazci; inými slovami významné výhody pre export tovaru.

Firma Caleffi je veľmi šťastná s dosiahnutými výsledkami, podniknutou a ukončenou cestou s neustálou pomocou orgánov a spolupracovníkov, radi by sme sa poďakovali ANIME, servisnej spoločnosti EasyFrontier a pánovi Familiari za koordináciu práce vykonanú colníkmi z Novary.