Domestic Water Sizer
PROGRAMET KOMPJUTERIKE

Domestic Water Sizer

Dimensionimi i shpejtë dhe i saktë i përbërësve kryesorë të sistemeve të ujit shtëpiak

domestic water sizer Caleffi
Dimensionim i shpejtë dhe i saktë
  • Dimensiononi shpejt dhe saktë përbërësit kryesorë të sistemeve të ujit shtëpiak
  • Ruani raportin e projektimit në format PDF, duke treguar të dhënat e vendosura, të dhënat e llogaritura dhe dokumentacionin teknik me shembuj skematikë të bashkëngjitur
  • Përdorni aplikacionin në disa gjuhë, pa pasur nevojë për asnjë lloj abonimi
     

Çfarë mund të bëni me Domestic Water Sizer?

Domestic Water Sizer ju lejon të dimensiononi shpejt përbërësit e mëposhtëm:

Valvulat për reduktimin e presionit

Duke vendosur parametrat funksionalë (presionin e rrymës për lart, presionin e rrymës për poshtë, temperaturën e funksionimit) dhe nivelin e qarkullimit të projektimit (që mund të llogaritet me anë të një mjeti specifik sipas llojeve të ndryshme të përdoruesit), falë llogaritjes automatike të shpejtësisë mesatare, propozohen kodet e përbërësve Caleffi, optimalë për aplikim.

Hapni për të provuar


Valvulat përzierëse

Në valvulat për reduktimin e presionit, niveli i qarkullimit, nëse nuk dihet, mund të llogaritet duke përdorur një mjet specifik. Pas zgjedhjes së llojit të valvulës përzierëse midis sistemeve termostatike, elektronike dhe për sistemet termike diellore, propozohen kodet e përbërësve Caleffi sipas llogaritjes optimale të humbjes së presionit për të garantuar përzierjen e saktë të ujit dhe rregullimin e saktë të temperaturës.

Hapni për të provuar


Ruajtja e ujit shtëpiak

Në rastin e prodhimit të ujit të nxehtë shtëpiak me ruajtje, aplikacioni bën të mundur dimensionimin e vëllimit të ruajtjes së ujit sipas kategorive më të zakonshme të përdoruesve. Volumi i llogaritur mund të merret në konsideratë për zgjedhjen e enëve të zgjerimit me matësin e dedikuar.

Hapni për të provuar


Ena e zgjerimit

Kontejneri i zgjerimit mund të llogaritet duke vendosur parametrat funksionalë (presioni i hyrjes në depozitën e ujit, presioni i rregullimit të valvulës së sigurimit, temperatura e depozitimit të ujit). Zgjidhjet propozohen me enë me zgjerim teke ose të dyfishta.

Hapni për të provuar

Provoni Domestic Water Sizer

Dëshmi

 

"Shumë i mirë për një dimensionim paraprak të shpejtë dhe shumë i përshtatshëm. Ju falënderoj!"


"Praktik dhe funksional"


"I dobishëm, por për disa funksione nuk mund të shkarkohet PDF-ja. Megjithatë... me laps dhe letër mund ta zgjidhësh"