Privatësia

 • GDPR: INFORMACION MBI PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE SIPAS NENIT.13 TË RREG.(BE) 2016/679+

  Rregullorja (BE) 679 datë 27 prill 2016 parashikon mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale.
  Në pajtim me nenin. 13 të Reg. (EU) 2016/679, përpunimi i informacionit personal bazohet në parimet e ligjshmërisë, drejtësisë dhe transparencës, kufizimit të qëllimit, minimizimit të të dhënave, saktësisë, kufizimit të mbajtjes, plotësisë, konfidencialitetit dhe përgjegjësisë, me qëllim që të ruajë privatësinë dhe të drejtat e subjektit të të dhënave.
  Qëllimi i përpunimit është që të përfshijë të dhënat personale në dosjet e konsumatorit dhe furnizuesit në mënyrë që të menaxhojë  aktivitetet para-kontraktuale (ofertat dhe kuotimet), shitjet / blerjet kontraktuale të produkteve dhe shërbimeve, kërkesat e brendshme operative ose administrative dhe kontabilitetin, tatimet, aspektet statutore dhe kërkesat përkatëse.
  Përpunimi do të kryhet nga persona posaçërisht të autorizuar, në mënyrat e mëposhtme: përpunim elektronik dhe në kopje të printuar.
  Sigurimi i të dhënave është i detyrueshëm për regjistrimin e faturave dhe për të gjitha kërkesat që lidhen me marrëdhëniet tona kontraktuale.
  Çdo dështim për të siguruar të dhënat mund të rezultojë në mos zbatimin ose vetëm zbatimin e pjesshëm të kontratës dhe në mos vazhdimin ose vetëm vazhdimin e pjesshëm të marrëdhënies kontraktuale.
  Personat e ngarkuar me përpunimin e informacionit të cilëve mund të komunikohen të dhënat personale (identifikimi, të dhënat e kontabilitetit dhe të taksave) përfshijnë:

  · persona që punojnë brenda zonës administrative të kompanisë sonë;
  · persona të jashtëm që mund të kryejnë detyra administrative fiskale, kontabël dhe IT për kompaninë tonë, si dhe operatorët e transportit;
  · bankat për menaxhimin e pagesave dhe arkëtimeve që rrjedhin nga ekzekutimi i kontratave;
  · persona, të drejtat e të cilëve për qasje në të dhëna, garantohen nga ligje  dhe rregulla të posaçme;
  · persona të tjerë të identifikuar nga ligji.

  Të dhënat e grumbulluara do të mbahen në mënyrë të përshtatshme për një periudhë maksimale prej 10 vjetësh, sipas nenit. 2220 të Kodit Civil Italian ose, në bazë të nenit. 13, par. 2, shkronja a), pjesa e dytë, e Reg. (BE) 2016/679, për një periudhë variabël, bazuar në kritere që balancojnë interesat legjitime të kompanisë (të lidhura me auditimet tatimore, ndonjë korrespondencë të veçantë tregtare, të veçanta siç janë mosmarrëveshjet mbi pagesat e vonuara, çështjet ligjore, blerjet e herëpashershme ose për qëllime statistikore, prodhuese dhe menaxhim prodhimi).

  Nuk ka asnjë mundësi që të dhënat të shpërndahen (shpërndarja = komunikim me persona të papërcaktuar)

  Në pajtim me nenin. 13, par. 2, shkronjat b), c), d) të Reg. (BE) 2016/679, është e mundur të kontaktohet Kontrolluesi i të Dhënave për të ushtruar të drejtat e mëposhtme në lidhje me përpunimin e të dhënave personale:

  · e drejta e qasjes (neni 15);
  · e drejta për korrigjim (neni 16);
  · e drejta për fshirje (neni 17);
  · e drejta për kufizim (neni 18);
  · e drejta për transportueshmëri të të dhënave (neni 20);
  · e drejta për të kundërshtuar (neni 21);
  · e drejta për të parashtruar ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës (neni 77);
  · e drejta për të revokuar pëlqimin, në rastet e parashikuara në nenin. 6, para. 1, shkronja a) ose neni. 9, para. 2, shkronja a).

  Kontrolluesi i të Dhënave është Caleffi SpA

 • SPECIFIKIME PËR NËNSHKRUESIT E BULETINIT+

  PARATHËNIE
  Në pajtim me nenin 13 të Rregullores së BE-së 2016/679 (GDPR) kompania jonë është e përkushtuar vazhdimisht në përpunimin e të dhënave personale në përputhje me parimet e ligjshmërisë, drejtësisë, transparencës, qëllimit dhe kufizimit të magazinimit, minimizimit të të dhënave, saktësisë, integritetit dhe konfidencialitetit.
   
  KONTROLLUESI
  Kontrolluesi i të dhënave personale është Caleffi SpA, e përfaqësuar nga drejtori i emëruar i GDPR, Giovanni Monti.
   
  QËLLIMI, BAZA LIGJORE DHE KATEGORITË E TË DHËNAVE PERSONALE
  Të dhënat përpunohen me qëllim të dërgimit të informacioneve, komunikimeve dhe materialeve të një natyre tregtare, teknike ose të natyrës promocionale që lidhen me produktet, aplikacionet dhe shërbimet tona, përfshirë buletinet e dërguara në mënyrë të automatizuar (e-mail, mesazh tekst, etj) ose me instrumente të tjera (me postë).
   
  Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale për këto qëllime është dhënia e pëlqimit për përpunim.
  Kontrolluesi do të përpunojë të dhënat personale dhe detyra e tij mund të konsistojnë në identifikimin e emrit dhe mbiemrit, emrit të kompanisë, adresës postare, adresës e-mail, numrit të telefonit të shtëpisë ose celular, të numrit të identifikimit (ID), kategorisë së vetëdeklaruar profesionale ose biznesi.
   
  SHKARKIMI I TË DHËNAVE DHE TRANSFERIMI I TË DHËNAVE PERSONALE NË SHTETET E TJERA
  Të dhënat personale mund të ndahen për qëllimet e treguara në seksionin 3 mësipër, me personat e autorizuar nga ne për përpunimin e të dhënave personale për aktivitete që lidhen ngushtë me dërgimin e informatave komerciale, buletineve etj.
   
  RUAJTJA E TË DHËNAVE  PERSONALE
  Kompania jonë do të vazhdojë të përpunojë të dhëna personale të ofruara deri në tërheqjen e pëlqimit; ju mund të ushtroni të drejtën për të tërhequr pëlqimin duke ndjekur udhëzimet ose duke na shkruar në adresën e dhënë mëposhtë.
   
  TË DREJTAT E SUBJEKTEVE TË TË DHËNAVE
  Në pajtim me nenin. 13 (2) lett. b), c), d) të Reg. BE 2016/679, ju mund të kontaktoni Kontrollorin tonë për të pohuar të drejtat e mëposhtme të përpunimit të të dhënave personale:
  · E drejta e qasjes (neni 15);
  · E drejta për korrigjim (neni 16);
  · E drejta për fshirje (neni 17);
  · E drejta për kufizim (neni 18);
  · E drejta për transportueshmëri të të dhënave (neni 20);
  · E drejta për të kundërshtuar (neni 21);
  · E drejta për të parashtruar ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës (neni 77);
  · Të drejtën për të tërhequr pëlqimin, në rastet e parashikuara në art. 6 (1) lett. a) ose art. 9 (2) lett. a)
  Për informacion ose për të ushtruar të drejtat e dhëna nga GDPR-ja, kontaktoni ekipin e privatësisë së Caleffi në adresën e mëposhtme: privacy@caleffi.com