Domestic Water Sizer application Caleffi

Aplikacioni DWS

Data

Valvulat termostatike ose elektronike për përzierje përdoren në sistemet e prodhimit të ujit të nxehtë shtëpiak në mënyrë që të mbajë ujin e përzier të dërguar tek përdoruesi vazhdimisht në temperaturën e caktuar për çfarëdo presioni furnizimi, kushte temperature ose shkalle rrjedhje kulluese.

Valvulat për reduktimin e presionit janë pajisje që kur instalohen në tubacionet private të furnizimit me ujë, reduktojnë dhe stabilizojnë presionin e ujit që vjen nga tubacionet publike të furnizimit, i cili në përgjithësi është shumë i lartë dhe i paqëndrueshëm për përdorim korrekt në sistemet shtëpiake.

Gjatë projektimit të tubacioneve të furnizimit me ujë, nevoja e parë është që të sigurohet që çdo pikë kullimi të sjellë ujë të nxehtë apo të ftohtë ashtu siç duhet. Nuk ka standarde të veçanta ose kritere mbi përdorim të njëkohshëm për dimensionimin e komponentëve të sistemit shtëpiak të furnizimit me ujë të tilla si valvulat për reduktimin e presionit dhe përzierjen në veçanti. Megjithatë, rekomandohet që për këto pajisje të përdoret edhe një koeficient për përdorim të njëkohshëm në mënyrë që të shmanget dimensionimi i tepruar dhe të sigurohet funksionimi optimal.

 

Për të lehtësuar bërjen e llogaritjeve dhe për tu siguruar që ato janë të sakta, CALEFFI ka krijuar një aplikacion falas të quajtur Domestic Water Sizer për dimensionimin e sistemeve. Atë mund ta gjeni online në www.caleffi.com and 

Në detaje, valvulat për përzierje duhet të dimensionohen saktë në mënyrë që të sigurohet përzierja e ujit në temperaturën e duhur, me preçizion dhe në mënyrë të sigurtë. Valvulat për reduktim presioni duhet të dimensionohen në mënyrë që të mundësohet llogaritja e normës së rrjedhjes së sistemit dhe të verifikohet shpejtësia e rrjedhjes në tub, për të shmangur zhurmën dhe veshjen e shpejtë të pajisjeve të shpërndarjes.

Dimensionimi CALEFFI udhëzon modeluesit përmes llogaritjeve dhe siguron që rezultatet të jenë të sakta!