SHFLETO KATEGORITË E

Njësia e kontaktit të nxehtësisë indirekte me instalim të fshehtë me rregullim

Njësitë e ndërfutura të nxehtësisë të montuara në mur (HIU) ofrojnë një shërbim ngrohjeje dhe prodhim në çast të ujit të nxehtë shtëpiak në njësi banimi që lidhen me sisteme të centralizuara ngrohjeje. Ato kontrollohen në mënyrë elektronike.