Pipe Sizer
PROGRAMET KOMPJUTERIKE

Pipe Sizer

Nëse të duhet të dimensionosh tuba (ajri dhe uji) ose të llogarisësh humbjet e presionit, zgjidhja është vetëm disa klikime larg

Caleffi Boru Boyutlandırıcı
Pipe Sizer
  • Pipe Sizer i Caleffi lejon llogaritjen dhe dimensionimin e tubave dhe kanaleve që përcjellin ujë ose ajër, përkatësisht, për sistemet hidraulike ose ato araulike
  • Baza e të dhënave të aplikacionit përmban llojet më të zakonshme të tubave të ndara sipas materialeve më të zakonshme, formave gjeometrike dhe masave, si dhe është e mundur të caktohen njësitë e preferuara të matjes për të gjitha sasitë fizike të përdorura

Çfarë mund të bësh me Pipe Sizer?

 

Për të dyja llojet e lëngjeve (ujë - madje edhe përzierje ujë-glikol - ose ajër), aplikacioni ju lejon të bëni llogaritje për qëllime të ndryshme:

 

Llogaritja e humbjes së presionit të shpërndarë në tuba ekzistues ose të parazgjedhur

Humbjet e shpërndara të presionit u referohen seksioneve të tubave linearë. Pas zgjedhjes së llojit, madhësisë dhe gjatësisë së tubit që duhet llogaritur, si dhe specifikimit të të dhënave të nevojshme siç është temperatura dhe qarkullimi nominal i lëngut, aplikacioni llogarit humbjen totale të presionit në seksionin e tubit, humbjen e presionit linear dhe shpejtësinë e lëngut në kushte specifike.


Dimensionimi i tubave

Nëse tubat duhen dimensionuar, kjo metodë mundëson llogaritjen e dimensioneve optimale të tubit duke u bazuar në parametrat e projektit të specifikuara nga përdoruesi. Përveç llojit dhe gjatësisë të seksionit të tubit që duhet dimensionuar, temperaturës dhe qarkullimit nominal të lëngut, është e mundur që parametrat e projektit të caktohen duke zgjedhur humbjen e presionit linear ose shpejtësinë e lëngut, ose të dyja, në mënyrë që të dimensionohet tubi. Për më tepër është e mundur që për këto parametra të vendoset një kufi i vlerës maksimale. Aplikacioni më pas do të llogarisë dimensionet e tubit që përputhen më shumë me kushtet e specifikuara të projektit. Në rastin e impianteve araulike, aplikacioni mundëson dimensionimin e kanaleve me seksion kryq të rrumbullakët ose drejtkëndor.


Llogaritja e humbjeve të lokalizuara të presionit

Humbjet e lokalizuara të presionit u referohen seksioneve të tubave jo-linearë, të tilla si kthesat, ngushtimet, degëzimet dhe pjesë të ngjashme. Me anë të një mbështetjeje të dedikuar grafike, aplikacioni ju lejon të zgjidhni një ose më shumë lloje të humbjeve të lokalizuara të presionit dhe të llogaritni si vlerat individuale ashtu edhe shumën totale.
 

Pipe Sizer Table & Diagrams
Tabela dhe diagrame

Pipe Sizer është versioni i përditësuar i tabelave për rënien e presionit. Tabelat tona ndihmojnë në projektim, por janë edhe një mjet referimi i teorisë së aplikuar në raste të ndryshme përdorimi në një format të Quaderni Caleffi i dobishëm për trajnimin tuaj për impiantet.

Provoni Pipe Sizer

Dëshmi

 

"Është shumë i dobishëm për mua për dimensionim të shpejtë dhe jo vetëm."


"Tabelat nga Quaderni Caleffi i mrekullueshëm nga Doninelli ("Rrjetet e shpërndarjes") mund të përdoren menjëherë në një aplikacion të thjeshtë dhe të përshtatshëm."


"Shtojini kësaj një seksion me diametër të brendshëm dhe të jashtëm në mm për llojet e ndryshme dhe vlerat e ndryshme të peshës dhe përmbajtjes së ujit për metër dhe unë ju jap 5 yje."