789

Bazë hidraulike mbështetëse e lyer

Përshkrimi: 

Bazë hidraulike mbështetëse e lyer
RAL 9010 pajisur me tubat e impiantit
për inkorporim nga poshtë.
Përfshin:
- kornizë
- tuba çeliku
- valvula manuale për mbyllje 3/4” M.
Thellësia: 60 mm.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

Përdorimi

789020

SATK20

789030

SATK30 - SATK40