161

Rregullator digjital

Përshkrimi: 

Rregullator digjital me sinoptikë
funksionale për ngrohje dhe ftohje
pajisur me sondë furnizimi me zhytje
dhe sondë kthimi Pt1000 Ø 6 mm
(termoellë do të zgjidhet sipas
tubacionit, shihni aksesorët).
Shkalla e temperaturës së rregullimit:
5-95 °C.
Furnizim me energji: 230 V - 50/60
Hz. Sinjali i komandës: 3 pika, 0–10
V. Shkalla e mbrojtjes: IP 20 / EN
60529. Gjatësia e kabullit të sondës:
1,5 m.

Shkarkime

Aprovuar: 

  • CE

Vizatime:

3D cad

BIM model

Kodi

Konfeksioni.

Paketi
mi

161010

1

-