Caleffi Pressure Reducers cutaway

Tlakový redukčný ventil

Dátum

VEDELI STE, ŽE...

 

... ROZVOD VODY JE VYKONÁVANÝ PRI VYSOKÝCH A ČASTO KOLÍSAVÝCH TLAKOCH.

Sieťový tlak musí byť zredukovaný a stabilizovaný pred dodaním do súkromného rozvodu.

Táto funkcia sa vykonáva pomocou redukčných ventilov, teda zariadenia, ktoré umožňujú regulovať výstupný tlak na vopred určených optimálne hodnoty.

 

... PRINCÍP FUNKCIE redukčného ventilu je založený na porovnaní medzi dvomi protiľahlými silami.

1) Pružina tlačí obturátor smerom k otváraniu redukčného ventilu.

2) Membrána má tendenciu vrátiť obturátor nahor v smere zatvárania redukčného ventilu, čo je spôsobené prúdovým tlakom.

 

... REDUKČNÝ VENTIL JE V PREVÁDZKE AJ POČAS ODČERPÁVANIA VODY. 

Otvorenie uzáveru na rozvode, po prúde od redukčného ventilu, spôsobuje zníženie tlaku pod membránou. Sila pružiny je teraz schopná prekonať silu vytvorenú vodou pod membránou: pružina tlačí obturátor smerom nadol, aby mohla voda pretekať ventilom.

Miera do akej sa obturátor otvorí je väčšia, tým vyšší je počet otvorených uzáverov, teda čím je väčší pokles tlaku pod membránou.

 

... REDUKČNÝ VENTIL JE V PREVÁDZKE AJ KEĎ SÚ KOHÚTIKY UZATVORENÉ.

Keď sú všetky kohútiky po prúde od redukčného ventilu uzavreté, tlak pod membránou sa zvyšuje až kým sa nevyrovná ťahová sila pružiny. Obturátor sa uzatvorí pričom si zachová následný tlak na nastavenej hodnote.

 

... NASTAVENIE REDUKČNÉHO VENTILU zahŕňa nastavenie prevádzkového tlaku prispôsobením pružiny. Na zvýšenie nastavenia, pootočte uzáver v smere hodinových ručičiek; pružina je stlačená, takže je potrebná vyššia hodnota tlaku na odolanie. Nastavenie ventilu musí byť vykonané len ak sú všetky uzávery zatvorené. Na vykonanie tohto procesu je všeobecne potrebné nainštalovať tlakomer po prúde redukčného ventilu.

 

... pohyb Caleffi redukčného ventilového obturátoru je neovplyvnený vstupným tlakom; táto vlastnosť, ktorá je nevyhnutná pre redukčný ventil, je dosiahnutá vďaka použitiu “kompenzovaného sedla“: sedlo obturátora je navrhnuté tak aby ťahový povrch mal rovnakú plochu v obidvoch smeroch, nahor aj nadol.

... pokles tlaku počas odberu vody, závisí od množstva potrebnej vody: čím je dopyt vyšší tým je väčší pokles tlaku. Caleffi redukčné ventily zaručujú nízke poklesy tlaku v úvodnom štádiu. Tlakový rozdiel nameraný medzi dvomi prípadmi, v prvom prípade bol otvorený jeden uzáver a v druhom prípade boli otvorené tri uzávery, bol 0,2 barov.

 

... Redukčný tlakový ventil je často inštalovaný v domácnostiach: Jednou z najdôležitejších vlastností je absencia hluku pri prevádzke ventilu. Caleffi redukčné ventily sa vyznačujú perfektným prierezovým profilom v oblasti najvyššej rýchlosti toku, na zaistenie veľmi nízkej hladiny hluku.  


NÁŠ ROZSAH