Privatnost

UVOD

U skladu sa članom 13. Uredbe (EU) 2016/679 (u daljem tekstu „Uredba“), ovo obaveštenje opisuje metode obrade ličnih podataka korisnika koji posete veb-stranicu www.caleffi.com.).
Ovo obaveštenje se ne odnosi na druge veb-stranice ili druge usluge na mreži dostupne preko linkova koje mogu biti objavljene na stranicama, ali se tiču resursa koji su van domena.
Obrada ličnih podataka će se zasnivati na principima zakonitosti, tačnosti i transparentnosti, ograničenja u odnosu na svrhu obrade, obrade isključivo potrebnih podataka, tačnosti, integriteta i odgovornosti za postupanje, kako bi se zaštitila privatnost i prava nosilaca tih podataka.

RUKOVALAC PODACIMA

Rukovalac podacima je Caleffi S.p.A. sa sedištem u Strada Regionale 229 broj 25, 28010 Fontaneto d‘Agogna (NO).

NAMENA, PRAVNI OSNOV I KATEGORIJE LIČNIH PODATAKA

Lične podatke navedene na ovoj stranici obrađuje vlasnik u cilju što lakše komunikacije, na osnovu saglasnosti zainteresovanih strana koju iskazujete nakon što svojevoljno pristupite veb-stranici, upravljanje stranicom na što bezbedniji i efikasniji način predstavlja pravni interes vlasnika.

Podaci za navigaciju

Kompjuterski sistemi i softverske procedure koje se koriste za rad ove veb-stranice prikupljaju tokom svog uobičajenog rada određene lične podatke čiji se prenos podrazumeva tokom korišćenja komunikacionih protokola na internetu. Ovi podaci se ne prikupljaju sa ciljem identifikacije zainteresovanih strana, ali bi po svojoj prirodi mogli kroz obradu i povezivanje sa podacima koje imaju treća lica, omogućiti identifikaciju korisnika. Ova kategorija podataka uključuje IP adrese ili domene računara koje koriste korisnici koji se povezuju na stranicu, URI (Uniform Resource Identifier) adrese zatraženih resursa, vreme zahteva, metod koji se koristi za podnošenje zahteva serveru, veličinu datoteke dobijene kao odgovor, numerički kod koji označava status odgovora koji je dao server (uspešno, greška itd.) i druge parametre koji se odnose na operativni sistem i IT okruženje korisnika.
Ovi podaci se koriste isključivo u svrhu sakupljanja anonimnih statističkih informacija o korišćenju stranice i kako bi se proverilo ispravno funkcionisanje stranice, a brišu se odmah nakon obrade. Podaci se mogu koristiti za utvrđivanje odgovornosti u slučaju hipotetičkog sajber napada usmerenog na stranicu: osim ove mogućnosti, podaci o veb kontaktima trenutno ne čuvaju se duže od vremena koje je potrebno za postizanje gorenavedenih operacija.

Korisnik dobrovoljno ustupa podatke

Neobavezno, specifično i voljno slanje elektronske pošte na adrese koje se nalaze na ovoj stranici podrazumeva dobivanje adrese tog korisnika, koja je potrebna kako bi se uputio odgovor na zahtev, a takođe se odnosi i na bilo koje lične podatke koji se nalaze u toj poruci.
Konkretne informacije biće prijavljene i prikazane na stranici u delovima namenjenim za određene usluge na zahtev.
Osim već prethodno navedenih podataka za navigaciju, korisnik slobodno može dati lične podatke sadržane u obrascima na stranici ili na drugi način namenjene za slanje informativnih podataka ili drugu komunikaciju. U nekim se modulima mogu istaći informacije koje su neophodne za pružanje tražene usluge, i informacije čije je prikupljanje opciono.
Nepružanje osnovnih informacija će onemogućiti ispunjavanje zahteva tog korisnika.

KOLAČIĆI
Za informacije o korišćenju kolačića na ovom sajtu, pogledajte the Cookie Policy.

PRIMAOCI, DELJENJE I PRENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE
Operacije obrade se sprovode pomoću načina i metoda koje garantuju logičku i fizičku sigurnost i poverljivost vaših ličnih podataka od strane internog osoblja Caleffi S.p.A. (Rukovalac podacima), i kroz korišćenje IT alatki i platformi koje omogući obrađivač podataka.

PRAVA ZAINTERESOVANIH STRANA
U skladu sa članom 13. paragrafa 2, stav b), c), d) EU Uredbe 2016/679, subjekti na koje se lični podaci odnose imaju pravo da u bilo kom trenutku dobiju potvrdu o postojanju ili nepostojanju takvih podataka i da znaju njihov sadržaj i poreklo, kao i da provere njihovu tačnost ili zahtevaju njihovu integraciju, ažuriranje ili ispravku (čl. 15., 16.).
U skladu sa članom 17., 18. i 19. gorenavedene Uredbe, korisnik ima pravo da zahteva ukidanje, ograničavanje pri obradi, kao i da se istoj protivi iz legitimnih razloga.
Kako biste se informisali ili ostvarili prava koja vam pripadaju po GDPR Uredbi, kontaktirajte tim za privatnost kompanije Caleffi na imejl adresu: privacy@caleffi.com

PRAVO NA ŽALBU
Zainteresovana lica koja smatraju da je obrada ličnih podataka koji se na njih odnose sprovedena preko ove stranice u suprotnosti sa odredbama Uredbe, imaju pravo da podnesu žalbu italijanskoj upravi za privatnost, Garanteu, u skladu sa čl. 77. Uredbe ili da preduzmu odgovarajuće sudske korake (videti član 79. Uredbe).

UVOD

U skladu sa članom 13. EU Uredbe 2016/679 (GDPR) naša kompanija je stalno posvećena obradi ličnih podataka pridržavajući se principa zakonitosti, poštenja, transparentnosti, ograničenja u odnosu na svrhu obrade, obrade isključivo potrebnih podataka, tačnosti, integriteta i poverljivosti.

RUKOVALAC PODACIMA

Rukovalac podacima je Caleffi S.p.A. sa sedištem u Strada Regionale 229 broj 25, 28010 Fontaneto d‘Agogna (NO).

NAMENA, PRAVNI OSNOV I KATEGORIJE LIČNIH PODATAK

Podaci se obrađuju u svrhu slanja novih informacija, komunikacije i materijala komercijalne, tehničke ili promotivne prirode u vezi sa našim proizvodima, aplikacijama i uslugama, uključujući i informatore, koji se šalju preko automatskih (elektronska pošta, tekstualne poruke itd.) ili preko drugih kanala (na papiru – poštom).

Pravni osnov za obradu ličnih podataka u ove svrhe je saglasnost sa obradom.

Rukovalac podacima će obraditi lične podatke koji se mogu sastojati od identifikacionih podataka kao što su ime i prezime, naziv kompanije, poštanska adresa, adresa elektronske pošte, kućni i/ili broj mobilnog telefona, lični broj, samoproglašena profesionalna ili poslovna kategorija.

DELJENJE PODATAKA I PRENOS LIČNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Lični podaci se mogu deliti u svrhe već prethodno navedene u trećem odeljku, sa licima koja su ovlašćena za obradu ličnih podataka, isključivo u svrhu slanja marketinških informacija, informatora itd.

ČUVANJE LIČNIH PODATAKA

Naša kompanija će nastaviti sa obradom ličnih podataka sve dok se saglasnost ne povuče; možete iskoristiti vaše pravo da povučete saglasnost tako što ćete pratiti uputstva za povlačenje saglasnosti ili nam pisati na dole navedenu adresu.

PRAVA SUBJEKATA OBRAD

U skladu sa članom 13 (2). stav b), c), d) Uredbe EU 2016/679, možete kontaktirati Rukovaoca kako bi vam potvrdio sledeća prava na obradu ličnih podataka:

 • pravo pristupa (član 15.);
 • pravo na ispravku (član 16.);
 • pravo na brisanje podataka (član 17.);
 • pravo na ograničavanje (član 18.);
 • pravo na prenosivost podataka (član 20.);
 • pravo na prigovor (član 21.);
 • pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu (član 77.);
 • pravo na povlačenje saglasnosti, u slučajevima predviđenim članom 6 (1). stav a) ili članom 9 (2). stav a)

Kako biste se informisali ili ostvarili prava koja vam pripadaju po GDPR Uredbi, kontaktirajte tim za privatnost kompanije Caleffi na imejl adresu u nastavku: privacy@caleffi.com

INFORMACIJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA Član 13 Uredbe EU 2016/679

U skladu sa članom 13 Uredbe EU 2016/679 vam pružamo sledeće informacije o obradi vaših podataka, koja će se desiti nakon popunjavanja ovog obrasca i slanja zahteva.
Rukovalac podacima je Caleffi S.p.A. sa sedištem u Strada Regionale 229 broj 25, 28010 Fontaneto d‘Agogna (NO)., kompanija koju možete kontaktirati putem elektronske pošte: info@caleffi.com.
Podaci koje ste uneli u ovaj obrazac će biti korišćeni, nakon vaše saglasnosti na obradu ličnih podataka, u iduće svrhe:
- pružanje informacija o našim proizvodima ili odgovaranje na vaša pitanja;
- slanje brošura;
- slanje tehničkih datoteka;
- slanje informatora, po potrebi.
Navedene svrhe biće ostvarene nakon vašeg eventualnog iskazivanja saglasnosti na načine koji su prikazani na stranici prikupljanja podataka.
Podsećamo vas da su podaci koje tražimo obavezni, jer su neophodni kako bismo vam pružili zatražene usluge ili odgovorili na vaše zahteve; stoga, ako izostanu, ne možemo obraditi vaše zahteve.
Podacima koje nam pružite će upravljati operateri Rukovaoca podacima koji su uključeni u proces obavljanja zatraženih usluga ili u tehničko upravljane veb-stranicom (samo u slučajevima kada je to neophodno) i bilo koja treća lica koja učestvuju u izvršavanju istih zadataka kao i Rukovalac podacima.
Podaci će se čuvati dok se zatraženi zahtevi ne reše ili dok vi sami ne podnesete zahtev za otkazivanje, a u slučaju da za njima postoji potreba ili regulatorna obaveza, mogu se čuvati u određenim arhivama samo onoliko koliko je neophodno za ostvarivanje navedene svrhe.
Podsećamo vas da, pored prava na ograničenje prenosivosti podataka takođe možete ostvariti pravo da od Rukovaoca podacima zatražite pristup, ispravku ili brisanje ličnih podataka, te da ograničite obradu koja vas se tiče i da se suprodstavite takvoj obradi. (Član 15. i sledeći Uredbe EU 2016/679); možete ostvariti ova prava tako što ćete kontaktirati adresu elektronske pošte: privacy@caleffi.com.
Tako vas podsećamo na mogućnost kontaktiranja italijanske uprave za privatnost, Garante, radi podnošenja žalbe (www.garanteprivacy.it).
Više informacija o Rukovaocu podacima i načinu obrade je dostupno na segmentu stranice sa polisom privatnosti

Prijava za onlajn projekte tehničke obuke zahteva pribavljanje ličnih podataka traženih u obrascu za registraciju. Ove lične podatke obrađuje Rukovalac podacima Caleffi S.p.A. sa sedištem u Strada Regionale 229 broj 25, 28010 – Fontaneto d‘Agogna (NO), njima rukuje interno osoblje isključivo sa ciljem tehničke organizacije onlajn obuke i ne saopštavaju se trećim licima. Obrada se odvija uz saglasnost zainteresovanog lica koja se iskazuje dobrovoljnim popunjavanjem obrasca. Podaci se čuvaju onoliko vremena koliko traju potrebe menadžmenta, koje podrazumevaju i čuvanje dokumentacije u vezi sa sprovedenim aktivnostima. Svi predlozi za dodatne usluge biće upućeni odvojenom komunikacijom putem elektronske pošte, na osnovu saglasnosti zainteresovanih strana. Onlajn obuka se sprovodi putem „GotoWebinar“ platforme, kompanije LogMeIn Inc., koja deluje kao nezavisni Rukovalac podacima. Posetite link "https://www.logmeininc.com/it/legal" kako biste se informisali o obradi ličnih podataka koju obavlja kompanija LogMeIn.

UVOD

U skladu sa članom 13. EU Uredbe 2016/679 (GDPR) vaše lične podatke ćemo obrađivati pridržavajući se principa zakonitosti, poštenja, transparentnosti, ograničenja u odnosu na svrhu obrade, obrade isključivo potrebnih podataka, tačnosti, integriteta i odgovornosti, štiteći poverljivost i prava nosilaca tih podataka.

RUKOVALAC

Rukovalac podacima je kompanija Caleffi S.p.A.

NAMENA, PRAVNI OSNOV I KATEGORIJE LIČNIH PODATAKA

Vaši lični podaci se obrađuju za unos u arhivu kupaca i dobavljača kako bismo upravljali predugovornim (ponuda i kotacija) i ugovornim (prodaja/kupovina proizvoda i usluga) pitanjima kao i za unutrašnje operativne i upravljačke potrebe, za potrebe računovodstva, poreza, građanskog prava i sličnih zahteva.

Vaše podatke će obraditi posebno imenovano osoblje, pomoću fizičkih i elektronskih metoda.

Vaši podaci moraju biti dostavljeni kako bi se ispunile obaveze koje proizilaze iz ugovornih odnosa.

Ako nam ne dostavite podatke, možda nećemo biti u mogućnosti da ispunimo celi ili neke delove ugovora ili da nastavimo sa poslovnim odnosima.

DELJENJE PODATAKA I PRENOS LIČNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Obrađivači podataka kojima se vaši (lični, računovodstveni i poreski) podaci mogu otkriti su: zaposleni koji rade u administrativnim i komercijalnim odeljenjima naše kompanije, spoljni subjekti koji mogu obavljati poreske, računovodstvene ili IT usluge u ime naše kompanije, kao i prevoznici, kreditni instituti za upravljanje isplatama i naplatama, drugi subjekti koji imaju pravo pristupa vašim podacima u skladu sa posebnim zakonskim odredbama ili propisima i svi drugi subjekti predviđeni zakonom.

Vaši podaci neće biti otkriveni trećim licima niti će se obrađivati van EU.

ČUVANJE LIČNIH PODATAKA

Prikupljeni podaci će se propisno čuvati na period od najviše 10 godina ili na drugi promenljivi rok u skladu sa kriterijumima balansiranja legitimnih korporativnih interesa (povezani sa poreskim proverama, bilo kakvom posebnom komercijalnom korespondencijom ili specifičnim sporovima, uključujući sporove, kašnjenje u plaćanju, pravne aspekte, periodične kupovine, statističke, produktivne ili kvalitetne svrhe).

PRAVA SUBJEKATA OBRADE

U skladu sa članom 13 (2). stav b), c), d) Uredbe EU 2016/679, možete kontaktirati Rukovaoca u vezi sa bilo kojim od prava u vezi sa obradom ličnih podataka u nastavku:

 • pravo pristupa (član 15.);
 • pravo na ispravku (član 16.);
 • pravo na brisanje podataka (član 17.);
 • pravo na ograničavanje (član 18.);
 • pravo na prenosivost podataka (član 20.);
 • pravo na prigovor (član 21.);
 • pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu (član 77.);
 • pravo na povlačenje saglasnosti, u slučajevima predviđenim članom 6 (1). stav a) ili članom 9 (2). stav a)

Kako biste se informisali ili ostvarili prava koja vam pripadaju po GDPR Uredbi, kontaktirajte tim za privatnost kompanije Caleffi putem sledeće imejl adrese: privacy@caleffi.com

Korišćenje poštanskog sandučeta

Svi podaci koji se ovde prenose odnose se samo na osobu ili kompaniju navedenu na adresi i smatraju se poverljivim. Strogo je zabranjeno prenošenje, postavljanje, prosleđivanje ili na drugi način korišćenje navedenih podataka bilo kome osim primaocu. Ako ste ovu poruku primili greškom, ista je namenjena samo za slanje i primanje poruka koje se odnose na poslovna pitanja i svaka druga upotreba u lične svrhe je zabranjena i neovlašćena. Prema tome, svaki poslani i primljeni imejl će se tretirati kao obične poslovne poruke i podleže sopstvenim pravilima kompanije: stoga mogu da je čitaju i ljudi koji nisu korisnici navedeni u adresi poštanskog sandučeta.

Informativno obaveštenje za obradu podataka kupaca i dobavljača

Naša kompanija, obrađivač podataka, obaveštava vas da će vaše lične podatke (kao što su ime, prezime, imejl adresa, broj telefona ili pametnog telefona itd.) koristiti samo ovlašćena lica njene organizacije za obavljanje poslovnih aktivnosti. Zbog toga, naša kompanija će koristiti takve podatke samo u navedene svrhe sve dok to bude neophodno iz poslovnih razloga ili dok to nije utvrđeno važećim zakonima.