PRETRAŽUJTE KATEGORIJE

Dinamičko balansiranje i uređaji za kontrolu

Dinamički balansni ventili održavaju brzinu protoka toplotnog medijuma na konstantnom nivou, čak i kada se uslovi diferencijalnog pritiska razlikuju u hidrauličkom kolu u kom su instalirani. Koriste se za automatsko balansiranje hidrauličkog kola da bi se obezbedila projektna brzina protoka prema svakom terminalu.