26 May 2017

Caleffi a nová verzia normy UNI EN ISO 9001:2015

Caleffi bola jednou z prvých spoločností v Taliansku, ktorá požiadala a dostala certifikát aktualizácie novej normy UNI EN ISO 9001:2015. Tentoraz to však nebola len rutinná aktualizácia: nová verzia normy vyžadovala oveľa hlbšiu analýzu, ktorá spochybnila celý korporačný ekosystém. Celá organizácia musela zrevidovať svoj korporačný postoj zo všetkých možných uhlov - ohodnotiť svoje prostredie, referenčné trhy, dodávateľov a partnerov, sociálny vývoj a vnútorné zdroje (ľudské, finančné a materiálne) tak, aby identifikovala a riadila rizika a príležitosti. Nepochybne, bolo treba uskutočniť rad činností za účelom zvýšenia efektívnosti systému hospodárenia a ochrany najcennejších aktív.

Inými slovami, Vedenie muselo urobiť komplexnú a podrobnú SWOT analýzu spoločnosti bez zanedbania potrieb a očakávaní partnerov „Zainteresovaných strán“. 


Teraz by sme vám radi stručné opísali cestu, ktorou sme sa vydali, aby sme vám poskytli predstavu vykonanej práce:

  • Opis organizačnej schémy a identifikovanie najcennejších aktív vnímaných vo vnútornom a vonkajšom kontexte
  • Identifikácia problémov vo vnútorných/vonkajších kontextoch (PEST analýza - politické a právne faktory, technologické faktory, faktory hospodárskej súťaže, marketingové faktory, kultúrne a sociálne faktory, ekonomické, environmentálne a teritoriálne faktory, etické a morálne faktory a znalosti o organizácii) 
  • Analýza každého faktora v existujúcej situácii v porovnaní s očakávaním/predpoveďou situácie
  • Identifikácia potrieb a očakávaní „Zainteresovaných strán“ (partnerov) 
  • Identifikácia a ohodnotenie rizík a príležitostí: každá udalosť bola posúdená spoločnou klasifikačnou schémou za účelom získania indexov, ktoré by poskytli hlbšie pochopenie a zlepšili by riadenie Vedenia, čo by následne manažérom umožnilo robiť lepšie rozhodnutia. 

Viac ako rok boli súčasťou analýzy všetky oddelenia, čo bolo obrovskou príležitosťou zhromažďovať informácie z hľadiska riadenia.

Zážitok ale neskončil po konci certifikačného procesu. Nikdy nepredstavoval len momentku, ktorú by sme ponechali bokom akonáhle bolo získané úradne schválenie. Je to živý obraz, ktorý sa plynúcim časom neustále aktualizuje. Nová verzia normy UNI EN ISO 9001:2015 vyvolala špičkovú generálku, ktorá bude spoločnosti prinášať pridanú hodnotu a zároveň posilní hodnotu záruky pre všetkých partnerov. Je takmer samozrejmé, že to vedie k väčšiemu uvedomovaniu si dostupných možností a existujúcich silných stránok v porovnaní s akýmikoľvek prípadnými obmedzeniami, ktoré bolo treba prekonať alebo problémami, ktoré bolo treba vyriešiť. Pravdaže, to všetko nevyhnutne zvyšuje úroveň efektivity všetkých systémov riadenia.